MÅNADSBREV - JULI

Bäste aktieägare,

Arbetet med att renodla ExeoTechs struktur och reglera gamla skulder för att därigenom skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech har fortsatt under juli och inledningen av augusti. I juli har ägandet i Österhagen Glass AB (40,0 %) och det helägda varumärkesägande bolaget Österhagenprodukter AB avyttrats. I början på augusti har sedan även 4,0 % av aktierna i IndoKina Ventures AB (publ), det helägda vilande bolaget Kalmarna Shipping AB samt även 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, avyttrats. Sammantaget har detta resulterat ett positivt resultat om cirka 0,2 MSEK och frigjort medel om cirka 0,7 MSEK som använts för att reglera skulder. Efter dessa transaktioner uppgår ägandet i LPE International Pte Ltd till 38,1 % och ägandet i IndoKina Ventures AB (publ) till cirka 7,0 %.

Renodlingen av verksamheten fortsätter samt arbetet med att stärka vår likviditet och reglering av äldre skulder. Arbetet med att avyttra både Bomars Brunn och Facile & Co fortgår. Styrelsens uppskattning av substansvärdet är fortsatt att det uppgår till cirka 17 MSEK. Nedan följer en uppdatering för våra två kärninnehav under juli, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen.

Innehav Andel Andel av substansvärde
LPE International Pte Ltd 38,1% 30,0%

 Juli var försäljningsmässigt väsentligt bättre än juni och i stor sett oförändrat mot föregående år. Fokus är fortsatt på att i första hand förbättra lösamheten snarare än tillväxt då kapaciteten, framförallt för torkad frukt, fortsatt är begränsad t o m slutet av augusti innan ny kapacitet är i full produktion.

Torkad frukt är fortsatt den viktigaste produkten och dess andel av försäljningen i juli ökade till cirka 70 %. Andelen försäljning som gick till Retail var cirka 70 % med 28 % till Horeca samt 2 % till Direct Sales. Målet är att andelen Retail skall reduceras till 50 % då både lönsamhet och kassaflöde är bättre för både Horeca och Direct Sales. All försäljningen i juli har gått till kunder i Vietnam och Kambodja.

Målsättning för helåret kvarstar, d v s att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exkluderat trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år.

Innehav Andel Andel av substansvärde
ReCap Moduler AB 10,0 % 6,0 %

Aktiviteten har varit lag under juli. Bolaget har inte erhållit några nya order under juli men Bolagets utestående offertstock fortsätter att öka. Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsättning om minst cirka 15 MSEK. 

Övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 29 % av det uppskattade substansvärdet, består av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, samt ett mindre innehav i IndoKina Ventures AB (publ).

Stockholm den 16 augusti 2019

Med vänliga hälsningar

Olle Anderson

Verkställande Direktor

KONTAKTINFORMATION

Olle Anderson, VD  073 - 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se 

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 10.05 CET.

ExeoTech handlas på OTC-listan den 14 februari 2020

BQ Broker startar handel i ExeoTechs aktie. ExeoTech har tidigare varit listad på NGM Nordic MTF.


ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Nya styrelsens första avsiktsförklaring i Exeotech

Styrelsen meddelade i pressrelease den 4 oktober 2019 att återkomma med en med en avsiktsförklaring för Bolaget.


Kommuniké från extrastämma

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 oktober 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Kommuniké från fortsatt årsstämma

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 oktober 2019

Idag har fortsatt årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär