MÅNADSBREV - AUGUSTI

Bäste aktieägare,

Arbetet med att renodla ExeoTechs struktur och att reglera gamla skulder fortsätter oavbrutet. Målsättningen är att därigenom skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech. I början på augusti har 4,0 % av aktierna i IndoKina Ventures AB (publ), det helägda vilande bolaget Kalmarna Shipping AB samt även 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, avyttrats. Detta har givit ett positivt resultat och frigjort medel för att reglera skulder.

Arbetet med att avyttra både Bomars Brunn och Facile r. Styrelsens uppskattning av substansvärdet har justerats ned något sedan förra månadsbrevet med anledning av att värdet på Facile ms bli lägre vid en försäljning, men även en mindre justering i värdet på ReCap Moduler har gjorts. Efter dessa justeringar beräknas substansvärdet uppgå till cirka 15 MSEK. Nedan följer en uppdatering för våra två kärninnehav under augusti, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen.

Innehav Andel Andel av substansvärde
LPE International Pte Ltd 35,5% 37,0%


Augustis försäljning var väsentligt bättre än julis, en ökning med cirka 33 %, och en ökning med cirka 11 % mot samma period föregående år. En försäljningskampanj i samarbete med Bolagets två största Retail kunder i kombination med ny kapacitet för torkad frukt har stärkt försäljningen.

Torkad frukt är fortsatt den viktigaste produkten och dess andel av försäljningen i augusti var fortsatt cirka 70 %. Andelen försäljning som gick till Retail ökade till cirka 75 %. Målet är att denna andel på sikt skall reduceras till 50 % då både lönsamhet och kassaflöde är bättre för både Horeca och Direct Sales. All försäljning i augusti har gått till kunder i Vietnam och Kambodja.

I augusti har en mindre emission genomförts i LPE International Pte Ltd riktad till lokala Vietnamesiska investerare samt nyckelpersoner i Bolaget, exklusive VD. Emissionen har genomförts till en värdering i linje med den värdering som tillämpas i ExeoTechs substansberäkning. I och med denna emission har ExeoTechs ägande i LPE International Pte Ltd minskat från 38,1 % till 35.5 %.

Målsättning för helåret kvarstår, d v s att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exkluderat trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år.

Innehav Andel Andel av substansvärde
ReCap Moduler AB 8,0 % 5,3 %


Bolaget har inte erhållit några nya order under augusti men befinner sig nu i slutförhandlingar kring ett antal ordrar. Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsättning om minst cirka 15 MSEK, men detta förutsätter att nu pågaende förhandlingar slutförs under september. I augusti har en riktad nyemission genomförts, i viken ExeoTech inte deltagit. ExeoTech ägande har i och med detta minskat till 8 %. Emissionen genomfördes till en värdering marginellt under det värde som används i ExeoTechs substansberäkningen.

Övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 23 % av det uppskattade substansvärdet, består av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile nliga hälsningar

Olle Anderson

Verkställande Direktör

Stockholm den 16 september 2019

KONTAKTINFORMATION

Olle Anderson, VD 073 - 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport reta opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 08.50 CET.

Exeotech Invest (ETIN) har ingått ett avtal, avsikstförklaring/LOI

I en pressrelease den 9 oktober 2019 meddelade den nya styrelsen, vald den 4 oktober 2019 följande:

"Det absolut viktigaste arbetet i bolaget är att hitta en långsiktig partner med tydlig tillväxtpotential och en stark resultat- och balansräkning som kan skapa ett "nytt" mycket stabilt och långsiktigt bolag".


ExeoTech handlas på OTC-listan den 14 februari 2020

BQ Broker startar handel i ExeoTechs aktie. ExeoTech har tidigare varit listad på NGM Nordic MTF.


ExeoTech Invest börjar handlas på beQuoteds OTC-lista och förhandlingar har inletts med en eventuell samarbetspartner.

Exeotech Invest AB har slutit ett avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier på OTC-listan. Första dag för handel blir fredagen den 14 februari 2020.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 27 december 2019, Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34, lokal Skeppet, Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Kallelse till bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 22 november 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.Nya styrelsens första avsiktsförklaring i Exeotech

Styrelsen meddelade i pressrelease den 4 oktober 2019 att återkomma med en med en avsiktsförklaring för Bolaget.


Kommuniké från extrastämma

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 oktober 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär