MÅNADSBREV - APRIL

Bäste aktieägare,

Eftersom detta är vårt första månadsbrev i detta nya format så är det något längre än vad annars var avsett då det omfattar inte bara måndens (aprils) händelser utan även hela perioden sedan årsskiftet. Fokus i brevet är på våra kärninnehav och hur dessa utvecklas. Moderbolaget, ExeoTech, som inte bedriver någon egen verkamhet mer än att bistå portföljbolagen med finansiering och management resurser fortsätter tyvärr att tvingas prioritera mellan att hantera vissa äldre skulder och investera i portföljbolagen, d v s framtiden, och då framförallt i våra kärninnehav. Vi arbetar kontinuerligt för att reglera dessa skulder så att all fokus framöver istället kan vara på att utveckla våra bolagsinnehav.

ExeoTechs investeringsportfölj består idag av sex (6) bolagsinnehav, licensrättigher, varumärken och finansiella fordringar. Styrelsen har som tidigare meddelats uppskattat substansvärdet till cirka 17 MSEK. Bolagsinnehaven består av LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon, med en ägarandel om cirka 40 %, Osterhagen Glass AB, cirka 40 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, IndoKina Ventures AB (publ), cirka 11 %, ReCap Moduler AB, cirka 10 % samt Bomars Brunn AB, 100 %. De som betraktas som våra kärninnehav, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen är LPE International Pte Ltd, ReCap Moduler AB och Osterhagen Glass AB, som tillsammans utgor cirka 40 % av det uppskattade substansvärdet, varav LPE International Pte Ltd ar det värdemässigt viktigaste och motsvarar mer än 30 %. Nedan följer en uppdatering av dessa bolags utveckling.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
LPE International Pte Ltd 40% 32,2%

Januari var La Petite Epicerie Saigon Ltds bästa månad någonsin, framförallt drivet av hög aktivitet inför Tet, det kinesiska nyåret. Februari var i sin tur svagt av samma anlednining då antalet arbetsdagar i månaden uppgick till knappt två veckor. Försaljning i mars var som förväntat stark och något bättre än föregående år och även april var något bättre än föregående år även om det är en säsongsmässigt svagare månad. Fokus under inledningen av året har varit på att förbättra lönsamheten då kapaciteten, särskilt med avseende på torkad frukt, har begränsat tillväxttakten. Försäljningen t o m april är något högre än föregående år medan resultatet är väsentligt bättre. Torkad frukt fortsätter att vara Bolagets viktigaste produkt och under perioden har mer an 90 % av Bolagets försäljning gått till kunder i Vietnam och Kambodja.

Under periden har Bolaget stärkt upp organisationen med ytterligare säljare, både i Saigon och Hanoi, samt på marknadsföring och design. Bolaget har nu cirka 35 anställda. Därtill har bolaget under året utökat produktutbudet med ett sortiment av jordnötssmör tillverkat på lokala vietnamesiska jordnötter vilket mottagits väl på marknaden och flera viktiga kunder, både inom Horeca och Retail, har nu under april lagt första beställningar.

Bolaget har som tidigare meddelats inlett en förvärvprocess av en Bolagets befintlig leverantörer av torkad frukt. Idag processar Bolaget torkad frukt samt köper från två underleverantörer. Due dilligence processen är omfattande då detta är ett Vietnamesiskt familjeägt bolag. Kan förvärvet slutföras innebär det en väsentlig kapacitetsökning och om inte behover Bolaget genomföra investeringar i utökad kapacitet för att torka frukt.

Målsättning för helåret är nu att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exkluderat trading verksamheten, upp cirka 150 % mot föregående år, och något högre än tidigare presenterat samt ett väsentligt bättre resultat. Tillväxtentakten hålls i nuläget tillbaka av dels kapacitet inom torkad frukt dels behovet av rörelsekapital då de flesta leverantorer kräver betalt vid leverans eftersom de är bönder medan Bolagets största kunder har uppemot 45 dagar som standard för betalning.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
ReCap Moduler AB 10% 6.0%

Bolaget har under perioden fått en order från Gotlandshem på två s.k. tvättmoduler till ett värde om cirka 2,4 MSEK och som färdigställs nu under våren. Per den siste april har Bolaget offerter ute till ett värde av cirka 130 MSEK fördelat på ett 30-tal intressenter och är nu i slutforhandlingar med en handfull intressenter om beställningar motsvarande cirka 50 moduler, både bostads- och tvättmoduler.

Marknadsföringsaktiviteten har under året ökat påtagligt och Bolaget har nu under våren deltagit på fastighetsmässan i Kista och tillsammans med Miele på mässa i Kalmar nu i maj. Därutöver pågår en dialog med ett femtiotal kommuner i Sverige om köp av olika typer av moduler.

Målsättning för helåret är att åtminstone nå en omsättning om cirka 15 MSEK.

Innehav Ägarandel Andel av substansvärde
Österhagen Glass AB 40% 3.0%

När verksamheten som tidigare bedrevs i Österhagenprodukter AB överläts till det nya bolaget Österhagen Glass uppstod en viss fördröjning i arbetet mot butikskunder som hade en negativ inverkan på försäljningen. Detta var dock tillfälligt och Bolaget ser nu en kontinuerlig ökning i antalet butikskunder och försäljning. Ett distributionsavtal har under perioden ingåtts med en etablerad livsmedelsdistributör i Stockholmsregionen, Gården Direkt AB, vilket stärkt Bolagets position lokalt. Inför sommaren har antalet glasskiosker utökats. Dartill genomförs nu en satsning på glass i bägare.

Bolaget uppvisar nu god försäljningstillväxt. Målsättning för helåret är att nå en omsättning om minst 2,0 MSEK och ett svagt postivt resultat.

Övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 30 % av det uppskattade substansvärdet, består av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, samt IndoKina Ventures AB (publ), cirka 11 %. For Bomars Brunn och Facile & Co finns under perioden inget nytt av väsentlig betydelse att informera om. Avseende IndoKina Ventures så utgör LPE International Pte Ltd även detta bolags värdemässigt största innehav och således ar värdeutvecklingen avhängigt La Petite Epicerie Saigons utveckling (se ovan).

För resterande cirka 30 % av uppskattat substansvärde, som utgörs av licensrättigher, varumärken och finansiella fordringar finns heller inget nytt av väsentlig betydelse att raportera.

Avslutningsvis, är avsikten såsom utlovats att inom kort även presentera en transparant värderingsmodell för våra bolagsinnehav och min målsättning är att återkomma med detta innan maj månads utgång.

Med vänliga hälsningar

Stockholm den 15 maj 2019

Olle Anderson

Verkställande Direktor

KONTAKTINFORMATION

Olle Anderson, VD

073 - 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se 

ALLMÄN INFORMATION

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 16.00 CEST.

MÅNADSBREV - JUNIKommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Bolagstämma den 28 juni 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 kommer inte att vara klar for framläggande till årsstämman den 28 juni 2019. Därför kommer ExeoTechs styrelse vid årsstämman den 28 juni 2019 att föreslå att årsstämman beslutar om fortsatt stämma, vilket innebar att en ny fortsatt årsstämma kommer att avhållas inom fyra till åtta veckor efter årstamman den 28 juni 2019.


Bilaga till kallelsen till bolagsstämma den 28 juni 2019

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 28 juni 2019, kl. 10.00 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.


MÅNADSBREV - MAJ


Ett första steg i en renodling av verksamheten - ExeoTech Ventures avyttras

ExeoTech har idag avyttrat ExeoTech Ventures AB som ett första steg i en ytterligare fokussering och renodling av ExeoTechs verksamhet. ExeoTech Ventures har varit inriktad på opportunistiska investeringar och finansiella transaktioner och passar därfor inte längre in i den nya strategi styrelsen fastslog i november 2018. Verksamheten har därför under en tid varit på sparlåga. Köpeskillingen uppgår till 3,4 MSEK, motsvarande bokfört värde. Forsäljningen har således ingen resultateffekt.

ExeoTech Ventures tillgångar utgörs idag av en portfolj av diverse finansiella fordringar. Köpeskillingen kommer därfor att regleras i takt med att dessa fordringar kan omsättas. Köpare är en grupp av investerare där bl.a. IndoKina Ventures AB ingår.

ExeoTech har samtidigt med försäljningen av ExeoTech Ventures genomfört en riktad emission om 300 miljoner aktier till ett värde om cirka 0,6 MSEK som en del i det arbete som fornärvarande pågar for att reglera Bolagets skulder och säkerställa kapital för att utveckla portföljbolagen.

I en kommentar säger ExeoTechs VD, Olle Anderson " Detta är ett första steg mot en mer renodlad verksamhet och vi hoppas inom kort kunna presentera fler avyttringar. Fokus är nu först och främst på att avyttra de innehav som vi inte betraktar som kärninnehav, d v s framförallt Facile & Co AB och Bomars Brunn AB."


KOMMUNIKÉ FÖR FÖRSTA KVARTALET 2019

 • Den nya strategin som antogs och implementerats under hösten 2018, som innebär bl.a. att portföljbolagen inte längre konsolideras, påverkar rapportens utseende.
 • LPES Foods, som försattes i konkurs i början på april 2019, ingår inte i den nu redovisade kvartalsrapporten annat än den redovisningmässiga förlust som uppstår i samband med att bolaget försattes i konkurs, en redovisningmässig förlust om cirka 5 MSEK.
 • Nettoomsättning Q1 var 0,1 MSEK (6,0 MSEK).
 • EBITDA Q1 var -0,3 MSEK (-1,7 MSEK) och EBIT Q1 var -0,8 MSEK (-2,2 MSEK).
 • EBT Q1 var -6,1 MSEK (-0,6 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -0,3 MSEK (-0,1 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,1 MSEK (0,5 MSEK).
 • Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 15,1 MSEK (18,4 MSEK) och soliditeten 65 % (57%).
 • EPS i Q1 uppgår till -0,003 SEK (0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,006 SEK (0,014 SEK).
 • Substansvärdet uppskattas till cirka 17 MSEK motsvarande 0,006 SEK per aktie.
 • Kärninnehav utvecklas fortsatt postitivt. Därför förväntas en tillväxt i substansvärdet om minst 10 % för innevarande år.

Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 10.00 , c/o Indikina Venture, Engelbrekstplan2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.30.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär