Uppdaterad kommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförs i ny räkning och att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017. 

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 och det antecknades vidare att aktieägare som tillika varit styrelseledamot under 2017 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv. 

Årsstämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter och att arvode skall utgå till styrelsen om sammanlagt 140 000 kronor att fördelas med 50 000 kr till styrelsens ordförande och 30 000 kr till envar övrig styrelseledamot. Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman omvalde, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelsen Henrik von Essen, Fredrik Nygren och Jesper Birgemo. Olof Anderson nyvaldes. Olof Anderson valdes till styrelsens ordförande. Stämman omvalde Crowe Horwath Tönnervik Revision som byrå och Daniel Andersson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fattade beslut om att samma principer för ersättning till bolagsledning som gällt vid föregående bolagsstämma även skall gälla fortsatt.

Årsstämman beslutade, med kvalificerad majoritet, att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 1 023 750 kronor och högst 4 095 000 kronor (§ 4) och att antalet aktier kan uppgå till lägst 525 000 000 och högst 2 100 000 000 (§ 5). 

Årsstämman beslutade också, med kvalificerad majoritet, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

KALMAR, SVERIGE, 8 juni 2018

För mer information kontakta:
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Uppdaterad kommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Riktad emission stärker livsmedelsverksamhetens rörelsekapital

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 200 miljoner aktier till kurs 0,008 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 12 juni 2018. Emissionen tillför cirka 1,6 MSEK.MÅNADSBREV - JUNI 2018

 • Nettoomsättningen i maj justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 24 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning för första årets första fem månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 27 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i maj uppgick till cirka 2,5 MSEK (f.å. cirka 2,9 MSEK), en minskning med cirka 14 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i maj en tillväxt på 82 %.
 • För maj uppvisar samtliga dotterbolag, endast med undantag för Österhagen, positivt resultat på EBIT-nivå.
 • Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.

Kommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.KOMMUNIKÉ FÖR FÖRSTA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättning Q1 var 6,0 MSEK (4,9 MSEK).
 • EBITDA Q1 var -1,7 MSEK (-2,9 MSEK) och EBIT Q1 var -2,2 MSEK (-3,5 MSEK).
 • EBT Q1 var -0,6 MSEK (-3,5 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -0,1 MSEK (-2,9 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,5 MSEK (0,5 MSEK).
 • Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 18,4 MSEK (17,2 MSEK) och soliditeten 57 % (61%).
 • EPS i Q1 uppgår till 0,00 SEK (0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,014 SEK (0,02 SEK).
 • Sameffekt avyttrades under Q1 för 3 MSEK, vilket gav en reavinst om cirka 1,6 MSEK, vilket motsvarar en årsavkastning om 49 %.
 • Målet för 2018 är fortsatt att med befintlig verksamhet nå en omsättning om cirka 65 MSEK, ett EBITDA om minst 4 MSEK, ett positivt EBT och löpande kassaflöde från rörelsen.

IndoKina Ventures gör nyemission och offentliggör investeringsmemorandum

IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget"), som ägs till 59 % av ExeoTech Invest AB (publ), har beslutat om en nyemission av aktier. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 4,55 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har IndoKina Ventures idag offentliggjort ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.indokinaventures.se


Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.


Månadsbrev - maj 2018

· Nettoomsättningen i april justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 19 % jämfört med motsvarande period 2017.

· Nettoomsättning för första årets första fyra månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 29 % jämfört med motsvarande period 2017.

· Nettoomsättning i april uppgick till cirka 2,3 MSEK (f.å. cirka 2,5 MSEK), en minskning med cirka 6 % jämfört med motsvarande period 2017.

· LPES Group där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i april en tillväxt på 57 %.

· För EV minskade omsättningen med cirka 48 % då Sameffekt inte längre ingår.

· Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: