Uppdaterad kommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017. Årsstämman fastställde även styrelsens förslag att årets förlust överförs i ny räkning och att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017. 

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 och det antecknades vidare att aktieägare som tillika varit styrelseledamot under 2017 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv. 

Årsstämman beslutade, för tiden intill nästa årsstämma, att styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter och att arvode skall utgå till styrelsen om sammanlagt 140 000 kronor att fördelas med 50 000 kr till styrelsens ordförande och 30 000 kr till envar övrig styrelseledamot. Vidare beslutades att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman omvalde, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelsen Henrik von Essen, Fredrik Nygren och Jesper Birgemo. Olof Anderson nyvaldes. Olof Anderson valdes till styrelsens ordförande. Stämman omvalde Crowe Horwath Tönnervik Revision som byrå och Daniel Andersson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fattade beslut om att samma principer för ersättning till bolagsledning som gällt vid föregående bolagsstämma även skall gälla fortsatt.

Årsstämman beslutade, med kvalificerad majoritet, att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 1 023 750 kronor och högst 4 095 000 kronor (§ 4) och att antalet aktier kan uppgå till lägst 525 000 000 och högst 2 100 000 000 (§ 5). 

Årsstämman beslutade också, med kvalificerad majoritet, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

KALMAR, SVERIGE, 8 juni 2018

För mer information kontakta:
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

ExeoTech förvärvar 10 % av ReCap Moduler AB

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 187,5 miljoner aktier till kurs 0,004 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 19 oktober 2018. Emissionen uppgår till cirka 0,75 MSEK. Emissionen genomförs för att förvärva 10 % av aktierna, via nyemission, i ReCap Moduler AB.


MÅNADSBREV - OKTOBER 2018

 • Nettoomsättningen i september justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med 7 %  jämfört med motsvarande period 2017.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i september en tillväxt på 2 %. Fortsatt god tillväxt för den vietnamesiska verksamheten samt Österhagen hölls tillbaka av en svagare utveckling för LPES Foods.
 • Nettoomsättning för årets nio första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 12 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i september uppgick till cirka 3,1 MSEK (f.å. cirka 3,3 MSEK), 5 % lägre än motsvarande period 2017.
 • Med undantag för LPES Foods uppnåddes i september positivt resultat på EBIT-nivå.
 • Målet för 2018 kvarstår fortsatt om en nettoomsättning om cirka 65 MSEK. Detta förutsätter dock att LPES Foods svagare utvecklingen i september endast var tillfällig.

MÅNADSBREV - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen i augusti justerat för avyttrade och stängda verksamheter var i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period 2017. Väsentligt lägre aktivitet inom EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet påverkade omsättningen negativt.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i juli en tillväxt på 29 %
 • Nettoomsättning för året åtta första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 13 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i augusti uppgick till cirka 3,1 MSEK (f.å. cirka 3,2 MSEK), 5 % lägre än motsvarande period 2017.
 • För augusti uppnådde samtliga dotterbolag positivt resultat på EBIT-nivå.
 • Målet för 2018 är fortsatt att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK. Vidtagna åtgärder inom La Petite Epicerie Saigon börjar nu ge önskat resultat och för EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet märks en synbar återhämtning i september.

KOMMUNIKÉ FÖR ANDRA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättning Q2 var 6,1 MSEK (8,7 MSEK) och för H1 12,1, MSEK (13,6 MSEK).
 • EBITDA Q2 var -1,3 MSEK (-2,6 MSEK) och för H1 -3,0 MSEK (-5,5 MSEK).
 • EBIT Q2 var -1,9 MSEK (-3,2 MSEK) och H1 -4,5 MSEK (-6,7 MSEK).
 • EBT Q2 var -1,9 MSEK (-3,2 MSEK) och för H1 -2,9 MSEK (-6,9 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q2 var -1,2 MSEK (-2,6 MSEK) och för H1 -1,4 MSEK (-5,7 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,2 MSEK (0,4 MSEK).
 • Koncernens eget kapital uppgick vid H1 till cirka 14,5 MSEK (19,1 MSEK) och soliditeten 71 % (64%).
 • EPS i Q2 uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,01 SEK (0,02 SEK).
 • Sameffekt avyttrades under Q1 för 3 MSEK, vilket gav en reavinst om cirka 1,6 MSEK, vilket motsvarar en årsavkastning om 49 %.
 • Tidigare kommunicerat mål ligger fast. Detta förutsätter dock att vidtagna åtgärder under Q2 inom La Petite Epicerie Saigon får önskat resultat, att aktiviteten inom EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet återgår till mer normal nivå samt att tillväxten inom LPES Groups livsmedelsverksamhet fortsätter på nuvarande nivå.

Riktad emission finansierar fortsatt tillväxt i Indokina

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 225 miljoner aktier till kurs 0,004 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 21 augusti 2018. Emissionen tillför cirka 0,9 MSEK. Emissionen genomförs för att ytterligare stärka ExeoTechs satsning i Indokina och ExeoTechs största investering i regionen, La Petite Epicerie Saigion Ltd, där ExeoTech idag äger 52 % och IndoKina Ventures AB (publ) ytterligare 8 %.


IndoKina Ventures nyemission registrerad hos Bolagsverket

IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget") nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige som genomfördes under juni är nu registrerad hos Bolagsverket. Emissionen inbringade slutligen cirka 0,6 MSEK. Antalet aktieägare uppgår till ett 50- tal.


MÅNADSBREV - AUGUSTI 2018

 • Nettoomsättningen i juli justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 9 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i juli en tillväxt på 73 %.
 • Nettoomsättning för året sju första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 17 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i juli uppgick till cirka 2,2 MSEK (f.å. cirka 2,1 MSEK), en ökning med cirka 6 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • För juli uppnådde åter samtliga dotterbolag positivt resultat på EBIT-nivå.
 • Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.


MÅNADSBREV - JULI 2018

 • Nettoomsättningen i juni justerat för avyttrade och stängda verksamheter minskade med cirka 7 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • En väsentlig lägre aktivitet i EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet påverkade omsättningen negativt.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i juni en tillväxt på 59 %.
 • Nettoomsättning för första halvåret justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 18 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i juni uppgick till cirka 2,4 MSEK (f.å. cirka 3,2 MSEK), en minskning med cirka 26 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • För juni uppnådde samtliga dotterbolag positivt resultat på EBIT-nivå.
 • Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.

IndoKina Ventures tillförs cirka 0,4 MSEK genom nyemission

IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget") nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige inbringade cirka 0,4 MSEK och tillförde bolaget ett 40-tal nya aktieägare. Totalt antal aktieägare uppgår därmed till ett 50-tal. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 48 776. ExeoTech Invests ägarandel uppgår efter emissionen till 47 % av kapitalet och 82 % av rösterna.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: