Kallelse till Extra stämma den 23 augusti 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till fortsatt extra bolagsstämmafredagen den 23 augusti 2019 kl. 09.30 , c/o IndoKina Ventures AB, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

A: RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i den extra stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 16 augusti 2019, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 augusti under adress ExeoTech Invest AB, "Extra stämma", adress se ovan, eller via e-post till olle.anderson@exeotech.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden. Förvaltarregistrerade aktier: Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 16 augusti 2019, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum. Ombud med mera: Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman, dock senast fredagen den 16 augusti 2019, insändas till ExeoTech Invest AB, "Extra stämma", c/o IndoKina Ventures AB, Engelbrektsplan 2, 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om den stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Val av revisor
 8. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i ExeoTech Venture AB
 9. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Österhagenprodukter AB och en 40% ägarandel i Österhagen Glass AB.
 10. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Kalmarnar Shipping AB och aktier i IndoKina Ventures AB.
 11. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i LPE International Pte Ltd.
 12. Stämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten 8, 9, 10 och 11 erfordras att aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 3 471 967 679 aktier med en röst vardera.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Senast den 16 augusti 2019 kommer revisor presenteras samt underlag till styrelsens förslag enligt punkterna 8, 9, 10 och 11 att finnas på bolagets hemsida. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Exeotech Invest AB (publ)

Stockholm i augusti 2019

Styrelsen

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019 kl. 15.15 CEST. 

MÅNADSBREV - AUGUSTI

Bäste aktieägare,

Arbetet med att renodla ExeoTechs struktur och att reglera gamla skulder fortsätter oavbrutet. Målsättningen är att därigenom skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech. I början på augusti har 4,0 % av aktierna i IndoKina Ventures AB (publ), det helägda vilande bolaget Kalmarna Shipping AB samt även 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, avyttrats. Detta har givit ett positivt resultat och frigjort medel för att reglera skulder.Kallelse till fortsatt bolagsstämma 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till fortsatt årsstämma fredagen den 4 oktober 2019 kl. 10.00, c/o IndoKina Ventures, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till fortsatta stämman börjar kl. 09.30.


KOMMUNIKÉ FÖR ANDRA KVARTALET 2019

 • Nettoomsättning Q2 var 0,2 MSEK (6,1 MSEK) och för H1 0,3 MSEK (12,1 MSEK).
 • EBITDA Q2 var -0,4 MSEK (-1,3 MSEK) och för H1 -0,8 MSEK (-3,0 MSEK).
 • EBIT Q2 var -0,2 MSEK (-1,9 MSEK) och H1 -1,1 MSEK (-4,5 MSEK).
 • EBT Q2 var -0,7 MSEK (-1,9 MSEK) och för H1 -7,1 MSEK (-2,9 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q2 var -0,4 MSEK (-1,2 MSEK) och för H1 -0,7 MSEK (-1,4 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,1 MSEK (0,2 MSEK).
 • Koncernens eget kapital uppgick vid H1 till cirka 9,9 MSEK (14,5 MSEK) och soliditeten 57 % (71%).
 • EPS i Q2 uppgår till -0,000 SEK (0,000 SEK) och JEK per aktie till 0,003 SEK (0,011 SEK).
 • Substansvärdet uppskattas till cirka 17 MSEK motsvarande 0,006 SEK per aktie.
 • Kärninnehaven utvecklas fortsatt postitivt. En tillväxt i substansvärdet om minst 10 % för innevarande år forväntas förutsatt att Bolagets skulder fortsatt kan regleras utan att tillgångar avyttras oföBilaga till kallelsen till Extra bolagsstämma den 23 augusti 2019

STOCKHOLM, SVERIGE, 16 augusti 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ). Beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 23 augusti 2019, kl. 09.30 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.


MÅNADSBREV - JULI

Bäste aktieägare,

Arbetet med att renodla ExeoTechs struktur och reglera gamla skulder för att därigenom skapa ett fokuserat och skuldfritt ExeoTech har fortsatt under juli och inledningen av augusti. I juli har ägandet i Österhagen Glass AB (40,0 %) och det helägda varumärkesägande bolaget Österhagenprodukter AB avyttrats. I början på augusti har sedan även 4,0 % av aktierna i IndoKina Ventures AB (publ), det helägda vilande bolaget Kalmarna Shipping AB samt även 3,2 % av aktierna i LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon Ltd, avyttrats. Sammantaget har detta resulterat ett positivt resultat om cirka 0,2 MSEK och frigjort medel om cirka 0,7 MSEK som använts för att reglera skulder. Efter dessa transaktioner uppgår ägandet i LPE International Pte Ltd till 38,1 % och ägandet i IndoKina Ventures AB (publ) till cirka 7,0 %.


Kallelse till Extra stämma den 23 augusti 2019

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till fortsatt extra bolagsstämmafredagen den 23 augusti 2019 kl. 09.30 , c/o IndoKina Ventures AB, Engelbrektsplan 2 0,5 tr, 114 34 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.


Bilaga till kallelsen till Fortsatt bolagsstämma den 23 augusti 2019

Beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 23 augusti 2019, kl. 10.00 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär