IndoKina Ventures tillförs cirka 0,4 MSEK genom nyemission

IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget") nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige inbringade cirka 0,4 MSEK och tillförde bolaget ett 40-tal nya aktieägare. Totalt antal aktieägare uppgår därmed till ett 50-tal. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 48 776. ExeoTech Invests ägarandel uppgår efter emissionen till 47 % av kapitalet och 82 % av rösterna.

IndoKina Ventures eget kapital uppgår efter emissionen till cirka 2,7 MSEK. Bolaget har fram till idag genomfört tre (3) investeringar till ett bokfört värde om cirka 1,4 MSEK och har efter emissionen likvida medel och kortfristiga fordringar om cirka 1,3 MSEK och inga finansiella skulder.

Arbetet med att ansluta bolaget till Euroclear samt att notera IndoKina Ventures på BeQuoted:s OTC- lista, en inofficiell elektronisk handelsplats, kommer nu att slutföras snarast med målsättning att handel i aktien skall kunna påbörjas senast under andra hälften av juli.

I en kommentar säger IndoKina Ventures VD Henrik von Essen "Vi hade naturligtvis hoppats på mycket mer i den nu avslutade emissionen och vi kommer därför kanske inte kunna bygga upp en investeringsportfölj med lika stor bredd och lika snabbt som vi ursprungligen hade hoppats. Min förhoppning är fortsatt att IndoKina Ventures inte bara skall vara en bra investering avkastningsmässigt utan att vi även skall kunna hitta andra möjligheter att skapa fördelar mellan våra portföljbolag och våra aktieägare som kan ge glädje till samtliga parter. Jag hoppas därför kunna återkomma inom kort med information om ytterligare investeringar samt ett första erbjudande."

20 juni 2018

För mer information kontakta:
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

För mer information kontakta:
Henrik von Essen, VD/CEO, henrik@indokinaventures.se
IndoKina Ventures AB (publ)
Tel 070-342 05 51

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel. ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

MÅNADSBREV - NOVEMBER 2018

 • Nettoomsättningen i oktober justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med 13 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i oktober en tillväxt på 92 %. Stark tillväxt för den vietnamesiska verksamheten hölls tillbaka av en svagare utveckling för både Österhagen och LPES Foods.
 • Nettoomsättning för årets tio första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 12 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i oktober uppgick till cirka 3,9 MSEK (f.å. cirka 3,5 MSEK), 2 % högre än motsvarande period 2017.
 • På LPES Foods huvudmarknad, Nordvästra Skåne, råder priskrig på vissa köttprodukter. LPES Foods har dock valt att inte medverka vilket kortsiktigt har en negativ inverkan på omsättningen men på sikt torde innebära en bättre produktmix.
 • LPES Foods uppvisar svagare omsättningsutveckling än prognosticerat i september och oktober samt förväntas göra så även resten av året vilket gör att nettoomsättnings målet för 2018 justerats ned från 65 MSEK till cirka 50 - 60 MSEK. LPES i Vietnam har nu sina säsongsmässigt starkaste månader (november - januari) drivet av turistsäsong.

Kostnadsbesparingar i administration och byte av revisor

ExeoTech har tidigare haft som strategi att samla ekonomi och administration för samtliga i koncernen ingående verksamheter till moderbolaget i Kalmar. Målsättningen med detta har varit kostnadsmässiga fördelar. Med tiden har det dock visat sig svårt att realisera dessa kostnadsfördelar samtidigt som behovet av daglig delaktighet och engagemang i de unga och snabbväxande bolag som ExeoTech investerat i blivit allt mer uppenbart.


ExeoTech förvärvar 10 % av ReCap Moduler AB

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 187,5 miljoner aktier till kurs 0,004 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 19 oktober 2018. Emissionen uppgår till cirka 0,75 MSEK. Emissionen genomförs för att förvärva 10 % av aktierna, via nyemission, i ReCap Moduler AB.


MÅNADSBREV - OKTOBER 2018

 • Nettoomsättningen i september justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med 7 %  jämfört med motsvarande period 2017.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i september en tillväxt på 2 %. Fortsatt god tillväxt för den vietnamesiska verksamheten samt Österhagen hölls tillbaka av en svagare utveckling för LPES Foods.
 • Nettoomsättning för årets nio första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 12 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i september uppgick till cirka 3,1 MSEK (f.å. cirka 3,3 MSEK), 5 % lägre än motsvarande period 2017.
 • Med undantag för LPES Foods uppnåddes i september positivt resultat på EBIT-nivå.
 • Målet för 2018 kvarstår fortsatt om en nettoomsättning om cirka 65 MSEK. Detta förutsätter dock att LPES Foods svagare utvecklingen i september endast var tillfällig.

MÅNADSBREV - SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen i augusti justerat för avyttrade och stängda verksamheter var i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period 2017. Väsentligt lägre aktivitet inom EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet påverkade omsättningen negativt.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i juli en tillväxt på 29 %
 • Nettoomsättning för året åtta första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 13 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i augusti uppgick till cirka 3,1 MSEK (f.å. cirka 3,2 MSEK), 5 % lägre än motsvarande period 2017.
 • För augusti uppnådde samtliga dotterbolag positivt resultat på EBIT-nivå.
 • Målet för 2018 är fortsatt att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK. Vidtagna åtgärder inom La Petite Epicerie Saigon börjar nu ge önskat resultat och för EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet märks en synbar återhämtning i september.

KOMMUNIKÉ FÖR ANDRA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättning Q2 var 6,1 MSEK (8,7 MSEK) och för H1 12,1, MSEK (13,6 MSEK).
 • EBITDA Q2 var -1,3 MSEK (-2,6 MSEK) och för H1 -3,0 MSEK (-5,5 MSEK).
 • EBIT Q2 var -1,9 MSEK (-3,2 MSEK) och H1 -4,5 MSEK (-6,7 MSEK).
 • EBT Q2 var -1,9 MSEK (-3,2 MSEK) och för H1 -2,9 MSEK (-6,9 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q2 var -1,2 MSEK (-2,6 MSEK) och för H1 -1,4 MSEK (-5,7 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,2 MSEK (0,4 MSEK).
 • Koncernens eget kapital uppgick vid H1 till cirka 14,5 MSEK (19,1 MSEK) och soliditeten 71 % (64%).
 • EPS i Q2 uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) och JEK per aktie till 0,01 SEK (0,02 SEK).
 • Sameffekt avyttrades under Q1 för 3 MSEK, vilket gav en reavinst om cirka 1,6 MSEK, vilket motsvarar en årsavkastning om 49 %.
 • Tidigare kommunicerat mål ligger fast. Detta förutsätter dock att vidtagna åtgärder under Q2 inom La Petite Epicerie Saigon får önskat resultat, att aktiviteten inom EV:s rådgivnings- och investeringsverksamhet återgår till mer normal nivå samt att tillväxten inom LPES Groups livsmedelsverksamhet fortsätter på nuvarande nivå.

Riktad emission finansierar fortsatt tillväxt i Indokina

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 225 miljoner aktier till kurs 0,004 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 21 augusti 2018. Emissionen tillför cirka 0,9 MSEK. Emissionen genomförs för att ytterligare stärka ExeoTechs satsning i Indokina och ExeoTechs största investering i regionen, La Petite Epicerie Saigion Ltd, där ExeoTech idag äger 52 % och IndoKina Ventures AB (publ) ytterligare 8 %.


IndoKina Ventures nyemission registrerad hos Bolagsverket

IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget") nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige som genomfördes under juni är nu registrerad hos Bolagsverket. Emissionen inbringade slutligen cirka 0,6 MSEK. Antalet aktieägare uppgår till ett 50- tal.


MÅNADSBREV - AUGUSTI 2018

 • Nettoomsättningen i juli justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 9 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods, LPES och Österhagen ingår, fortsätter att växa och uppnådde i juli en tillväxt på 73 %.
 • Nettoomsättning för året sju första månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 17 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i juli uppgick till cirka 2,2 MSEK (f.å. cirka 2,1 MSEK), en ökning med cirka 6 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • För juli uppnådde åter samtliga dotterbolag positivt resultat på EBIT-nivå.
 • Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: