IndoKina Ventures förlänger teckningstiden

IndoKina Ventures styrelse ha beslutat förlänga teckningsperioden i pågående emission, som ursprungligen löpte mellan den 25 maj och den 7 juni, fram t o m den 15 juni. Detta då ett antal investerare som uttryckt intresse av att deltaga i emissionen också velat träffa bolagets företrädare och detta har inte kunnat ordnas under förra veckan med anledning av helgdag och ExeoTechs bolagsstämma.

KALMAR, SVERIGE, 11 juni 2018

För mer information kontakta:
Jesper Birgemo, VD/CEO, jesper.birgemo@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 070-895 39 34

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall i första hand investera i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag, både noterade och onoterade, inom tillverkning, handel och logistik och med tonvikt på livsmedel.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Uppdaterad kommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


Riktad emission stärker livsmedelsverksamhetens rörelsekapital

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 200 miljoner aktier till kurs 0,008 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 12 juni 2018. Emissionen tillför cirka 1,6 MSEK.MÅNADSBREV - JUNI 2018

 • Nettoomsättningen i maj justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 24 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning för första årets första fem månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 27 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • Nettoomsättning i maj uppgick till cirka 2,5 MSEK (f.å. cirka 2,9 MSEK), en minskning med cirka 14 % jämfört med motsvarande period 2017.
 • LPES Group där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i maj en tillväxt på 82 %.
 • För maj uppvisar samtliga dotterbolag, endast med undantag för Österhagen, positivt resultat på EBIT-nivå.
 • Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.

Kommuniké från årsstämman

Idag har ordinarie årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Kalmar. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.KOMMUNIKÉ FÖR FÖRSTA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättning Q1 var 6,0 MSEK (4,9 MSEK).
 • EBITDA Q1 var -1,7 MSEK (-2,9 MSEK) och EBIT Q1 var -2,2 MSEK (-3,5 MSEK).
 • EBT Q1 var -0,6 MSEK (-3,5 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten Q1 var -0,1 MSEK (-2,9 MSEK).
 • Likvida medel uppgick till cirka 0,5 MSEK (0,5 MSEK).
 • Koncernens eget kapital vid utgången av Q1 var cirka 18,4 MSEK (17,2 MSEK) och soliditeten 57 % (61%).
 • EPS i Q1 uppgår till 0,00 SEK (0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,014 SEK (0,02 SEK).
 • Sameffekt avyttrades under Q1 för 3 MSEK, vilket gav en reavinst om cirka 1,6 MSEK, vilket motsvarar en årsavkastning om 49 %.
 • Målet för 2018 är fortsatt att med befintlig verksamhet nå en omsättning om cirka 65 MSEK, ett EBITDA om minst 4 MSEK, ett positivt EBT och löpande kassaflöde från rörelsen.

IndoKina Ventures gör nyemission och offentliggör investeringsmemorandum

IndoKina Ventures AB (publ) ("IndoKina Ventures" eller "Bolaget"), som ägs till 59 % av ExeoTech Invest AB (publ), har beslutat om en nyemission av aktier. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 4,55 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har IndoKina Ventures idag offentliggjort ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.indokinaventures.se


Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.


Månadsbrev - maj 2018

· Nettoomsättningen i april justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 19 % jämfört med motsvarande period 2017.

· Nettoomsättning för första årets första fyra månader justerat för avyttrade och stängda verksamheter ökade med cirka 29 % jämfört med motsvarande period 2017.

· Nettoomsättning i april uppgick till cirka 2,3 MSEK (f.å. cirka 2,5 MSEK), en minskning med cirka 6 % jämfört med motsvarande period 2017.

· LPES Group där bl.a. LPES Foods och LPES ingår, uppnådde i april en tillväxt på 57 %.

· För EV minskade omsättningen med cirka 48 % då Sameffekt inte längre ingår.

· Målet för befintliga verksamheter är att nå en nettoomsättning om cirka 65 MSEK kvarstår intakt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: