Kommuniké från extrastämma

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.ReCap Moduler får order av GotlandsHem på miljövänliga tvätt moduler.

ReCap Moduler AB ("ReCap") (www.recapmoduler.se), i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, har erhållit en order på två miljövänliga tvätt moduler av GotlandsHem, Gotlands kommunala bostadsbolag, till ett uppskattat värde om cirka 2,4 MSEK.


Kommuniké från extrastämma

Idag har en extrastämma i ExeoTech Invest AB (publ) avhållits i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades samt av VD:s anförande. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.


RIKTAD EMISSION FÖR FÖRVÄRV OCH REGLERING AV SKULDER

ExeoTech har beslutat genomföra en riktad emission om totalt 450 miljoner aktier till kurs 0,002 kr, vilket motsvarar slutkursen på NGM-MTF per den 28 mars 2019. Emissionen uppgår till cirka 0,9 MSEK. Emissionen genomförs för att dels finansiera ExeoTechs deltagande i finansieringen av portfoljbolaget La Petite Epicerie Saigons strategiska förvärv av en leverantör, dels för att slutreglera Bolagets åtagande gentemot LPES Groups tidigare VD, Christina Nygren.


VD-byte i LPES Foods

Christina Nygren, VD för LPES Group, helägt dotterbolag till ExeoTech, lämnar med omedelbar verkan alla sina uppdrag inom LPES Group och dess dotterbolag. Olle Anderson, VD i ExeoTech tillträder samtidigt som VD för det idag ända kvarvarande helägda operativa dotterbolaget LPES Foods.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 april 2019 på Engelbrecktsplan 2, Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2018

 • Nettoomsättning Q4 var 10,2 MSEK (7,3 MSEK) och för året 29,9 MSEK (29,1 MSEK).

 • La Petite Epicerie Saigon och Österhagen ingår inte i december månad då det inte längre konsolideras.

 • EBITDA Q4 var 2,6 MSEK (-2,4 MSEK) och -6,9 MSEK (-10,4 MSEK) för året.

 • EBIT Q4 var -3,1 MSEK (-7,2 MSEK) och -9,6 MSEK (-17,1 MSEK) för året.

 • EBT Q4 var -2,8 MSEK (-8,2 MSEK) och -8,2 MSEK (-19,5MSEK) för året.

 • Kassaflödet i den löpande verksamheten Q4 var -2,3 MSEK (-3,4 MSEK) och för året xxx MSEK (-5,7 MSEK).

 • Likvida medel uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK) och räntebärande skulder till 0,2 MSEK (0,2 MSEK).

 • Koncernens eget kapital var vid årsskiftet 14,5 MSEK (14,9 MSEK) och soliditeten 76 % (51 %).

 • EPS för helåret uppgår till -0,00 SEK (-0,00 SEK) och JEK per aktie till 0,01 SEK (0,01 SEK).

 • Portföljbolagen har inlett 2019 starkt. La Petite Epicerie Saigon har haft sin bästa månad någonsin i januari 2019, ReCap ett starkt offertläge, LPES Foods har anpassat sina kostnader och Österhagen har etablerat nya distributörer

 • För 2019 är målsättningen att substansvärde per aktie skall öka väsentligt mycket mer än uppsatt mål om 10 % per år över en konjunkturcykel.

RIKTAD EMISSION FÖR REGLERING AV SKULDER

ExeoTech har genomfört en riktad emission om totalt 625 miljoner aktier till kurs 0,002 kr, vilket motsvarar den volymviktade slutkursen på NGM-MTF per den 25 januari 2019. Emissionen uppgår till cirka 1,25 MSEK. Emissionen genomförs för att reglera moderbolagets skulder och åtaganden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär