Euroafrica offentliggör informationsmemorandum i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("First North") och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 1 562 500 units, bestående av nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie TO1 ("Erbjudandet"). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 8 mars till och med den 22 mars 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 6 april 2021.

Euroafrica har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 14,2 MSEK, motsvarande 71 procent av emissionslikviden i Erbjudandet.

Informationsmemorandum avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Euroafricas (www.euroafricadigitalventures.com) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North.

Motiv till Erbjudandet

Euroafrica äger och tillhandahåller plattformar med tillhörande tjänster inom digital media på marknaderna i Norden och i tillväxtmarknaden Tanzania. Tjänsterna som i dagsläget erbjuds och levereras genom Bolagets plattformar är tjänster för marknadsföring via sociala medier och digitala annonser. Bolagets affärsidé är att skapa synergier mellan de två tjänsterna för att bättre utveckla och driva de digitala plattformar och tjänster som erbjuds. Med strategin att investera i en ny köp- och säljplattform och inkludera e-handel, lansera den befintliga marknadsföringsplattformen till den breda marknaden och etablera ett digitalt mediabolag i Östafrika som har stor tillväxtpotential.

Som en del av Bolagets tillväxtstrategi krävs kapital för investeringar i nya konkurrenskraftiga plattformar och bygga upp en organisation och driva på marknadsföring för att nå större exponering. Mot denna bakgrund, samt i syfte att utöka aktieägarkretsen så att erforderliga spridningskrav uppfylls, vänder sig nu Euroafrica till nya aktieägare genom Erbjudandet.

Emissionslikviden i Erbjudandet kommer att användas till:

Ø Cirka 30 procent går till att finansiera utestående revers till säljarna av Socialmedialab Nordic AB med anledning av nyligen genomfört förvärv av bolaget

Ø Cirka 15 procent går till att uppdatera köp- och säljplattformen och lägga till e-handel

Ø Cirka 15 procent går till att öka marknadsföringen av köp- och sälj- och e-handelsplattformen

Ø Cirka 15 procent går till att rekrytera nyckelpersoner samt att bygga organisation i Tanzania för köp och sälj- och e-handelsverksamheten

Ø Cirka 15 procent går till att bygga organisationen och marknadsföra den digitala marknadsföringsplattformen

Ø Cirka 10 procent går till att etablera ett mediaföretag i Östafrika inklusive rekrytering, upplärning och marknadsföring

Erbjudandet i sammandrag

· Anmälningsperiod: 8 mars - 22 mars 2021.

· Erbjudandepris: 12,8 SEK per unit, motsvarande 6,4 SEK per aktie. En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Courtage utgår ej.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 1 562 500 units, vilket innebär högst 3 125 000 aktier och 1 562 500 teckningsoptioner av serie TO1.

· Emissionslikvid: Euroafrica tillförs cirka 20,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.

· Värdering: ca 44,7 MSEK före Erbjudandet.

· Teckningsåtaganden: 14,2 MSEK motsvarande 71 procent av Erbjudandet.

· Preliminär första handelsdag: 6 april 2021 på First North.

· Minsta teckningspost: 425 units motsvarande 5 440 SEK.

Utspädning: Fulltecknas Erbjudandet medför detta en utspädning om cirka 30,9 procent av antalet aktier i Bolaget. Fullt nyttjande av de 1 562 500 teckningsoptioner av serie TO1 som omfattas av Erbjudandet, beräknat efter registrering av det högsta antalet aktier som kan emitteras i Erbjudandet, medför en utspädning om cirka 13,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO1 kan innebära en total utspädning om cirka 40,2 procent.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Euroafricas Certified Adviser. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: philip.ebbersten@kupatana.com

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen i Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattformen genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Euroafrica eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Euroafrica Digital Ventures dotterbolag skriver strategiskt avtal med ClearOn

Euroafrica Digital Ventures AB (publ):s ("Euroafrica") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett strategiskt avtal med ClearOn AB ("ClearOn") för att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för en innovativ lösning för distribution av kuponger via SnapChats annonsformat.


Euroafrica Digital Ventures AB: första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market

Idag, den 6 april 2021, inleds handeln i Euroafrica Digital Ventures AB ("Euroafrica" eller "Bolaget") på Nasdaq First North Growth Market. Euroafricas aktie har ISIN-kod SE0015660345 och handlas under kortnamnet EURA. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0015660626 och handlas under kortnamnet EURA TO1.


Euroafrica har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har idag den 31 mars 2021 godkänt Euroafrica Digital Ventures AB:s ("Euroafrica" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market.


Euroafricas erbjudande blev kraftigt övertecknat - handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 6 april

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) ("Euroafrica" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för att teckna units i Euroafrica har varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga units1, tecknades cirka 5,5 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 159 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 31,7 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted