Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2019 - 30 november 2019

Verksamhetsårets första period 1 september 2019 - 30 november 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 294,4 (107,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,2 (9,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,5 (2,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,1 (1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 (0,04) SEK.
 • Under perioden togs 43 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 43 (1) vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (2,0) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (410) MW.
 • I november 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Kråktorpet (163 MW) till kund. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

VD har ordet

Elproduktionen från svensk vindkraft uppgick till 19,5 TWh 2019, vilket motsvarade 14% av Sveriges totala elförbrukning. Produktionsrekord för vindkraft slås nu gång på gång i Sverige och globalt. Prognoser från Svensk Vindenergi förutspår att elproduktionen från svensk vindkraft kommer att dubblas inom bara två år.

En allt högre andel vindkraft sänker elpriset för såväl industrin som konsumenter och bidrar till möjligheter att exportera allt mer förnybar el med låga koldioxidutsläpp från Norden. Samtidigt kommer den fortsatta utbyggnaden kräva anpassningar från vindkraftsbranschen i form av fördjupat systemperspektiv, deltagande på reglermarknaden och fortsatt teknikutveckling.

Under verksamhetsårets första kvartal färdigställde och överlämnade vi vår hittills största enskilda vindkraftsanläggning till Aquila Capital. Projektet Kråktorpet består av 43 vindkraftverk med en total effekt på 163 MW och en årlig beräknad produktion på mer än 0,5 TWh. Eolus har fått förtroendet att förvalta parken tekniskt och kommersiellt åt Aquila Capital. Totalt förvaltar nu Eolus driftsorganisation 687 MW åt våra kunder.

Vid rapportperiodens utgång var de tre projekten Bäckhammar, Stigafjellet och Wind Wall under byggnation. Totalt omfattar de 51 vindkraftverk med en total effekt på 207 MW. Alla tre parkerna beräknas att färdigställas under sensommaren eller början av hösten 2020.

I december tillträdde Aquila Capital aktierna i projektbolaget som innehåller samtliga rättigheter avseende uppförande och drift av det norska 400 MW projektet Öyfjellet. Parterna har även tecknat ett uppdragsavtal enligt vilket Eolus kommer att hantera byggnation av vindparken åt Aquila. Parken beräknas färdigställas under hösten 2021. Intäkter och kostnader från projektet kommer att redovisas successivt i Eolus koncernredovisning i takt med projektets färdigställande. De totala intäkterna beräknas preliminärt uppgå till motsvarande 441 MEUR. Eolus totala ersättning under avtalen baseras på parternas gemensamma budget och tidplan. Ersättningen kan därför komma att avvika uppåt eller nedåt med väsentliga belopp mot den ursprungliga budgeten. Byggnationen finansieras i sin helhet av köparen. Affären är fortsatt villkorad av att den detaljplan (MTA-plan) som godkänts av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) den 18 december 2019 vinner laga kraft och att avtal med turbinleverantör ingås. Avtal om entreprenadarbeten och nätanslutning har ingåtts och byggnation påbörjades i slutet av december.

I år firar Eolus 30-årsjubileum och vi inleder året med ett seminarium i Hässleholm i anslutning till vår årsstämma den 25 januari. Vi räknar med att cirka 400 deltagare kommer att lyssna till intressanta föreläsningar om vindkraft, förnybar energi och framtidens utmaningar på klimat- och energiområdet.

Hela Eolus projektutveckling baseras på den erfarenhet som vi ackumulerat under vår långa tid i branschen. Även om vi har effektiva processer för projektutveckling, så är ledtiderna långa och iterationerna många för att få till konkurrenskraftiga och optimerade projekt. För att öka den långsiktiga visibiliteten i våra aktiviteter gör vi nu om klassificeringen av våra projekt och förtydligar vår kommunikation kring våra mest prioriterade projekt för etablering från 2022 och framåt. Avsikten är att i kvartalsrapporter och på Eolus hemsida redogöra för projektens framdrift och att successivt addera nya projekt. Redogörelse för projektportföljen återfinns på sidorna 8-9.

Nya tider kräver nya lösningar. Noterbart är därför att 35% av Eolus totala projektportfölj nu består av projekt avseende solceller och energilagring.

Med en orderstock på över fem miljarder kronor, finansiell styrka, högkvalitativa projekt och hängivna medarbetare har Eolus goda förutsättningar att vara en drivande kraft i energirevolutionen även under kommande decennier!

Per Witalisson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW. Eolus kommer att hantera byggnationen av vindparken för kundens räkning.

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2020. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.

Projektportfölj

 • Delårsrapporten innehåller uppdaterad information om Eolus projektportfölj.
 

2019-09-01

2018-09-01

2018-09-01

 

-2019-11-30

-2018-11-30

-2019-08-31

Nettoomsättning, MSEK

294,4

107,8

2 031,9

Rörelseresultat, MSEK

52,2

9,7

118,3

Resultat före skatt, MSEK

37,5

2,1

116,0

Värdeförändringar derivat
före skatt, MSEK

26,1

3,6

-24,9

Periodens resultat, MSEK

42,1

1,0

132,8

Resultat per aktie före/efter
utspädning, SEK

1,69

0,04

5,33

Eget kapital per aktie, SEK

37,35

31,90

35,65

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, MSEK

-251,5

-303,2

566,6

Balansomslutning, MSEK

1 841,0

1 541,5

2 057,8

Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK

542,9

-30,7

800,1

Orderstock per balansdagen, MSEK

5 302,6

4 418,3

1 348,9

Under perioden drifttagna verk, antal

43,0

0,0

31,0

Verk överlämnade till kund, antal

43,0

1,0

34,0

Under perioden drifttagna verk, MW

163,4

0,0

115,2

Verk överlämnade till kund, MW

163,4

2,0

120,0

Förvaltade verk, MW

687

410

524

Soliditet, %

50,6

51,7

43,2

Avkastning på eget kapital
efter skatt, %

20,2

25,7

15,6

 

Finansiell kalender

 • Delårsrapport Q2: 23 april 2020
 • Delårsrapport Q3: 8 juli 2020
 • Bokslutskommuniké: 21 oktober 2020

Rapporten i sin helhelt bifogas. 

Hässleholm den 23 januari 2020

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 23 januari 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 17 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 - 31 maj 2020

Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 - 31 maj 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
 • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt.

Eolus och SCA inleder nytt samarbete

Eolus har tecknat avtal om projektering av vindkraft på mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW.Nordex levererar vindkraftverk till Øyfjellet

Øyfjellet Wind AS har tecknat avtal med Nordex Group avseende leverans av 72 Nordex N149 5,x MW vindkraftverk till projekt Øyfjellet omfattande 400 MW i Vefsn kommun i Norge.Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2019 - 30 november 2019

Verksamhetsårets första period 1 september 2019 - 30 november 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 294,4 (107,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,2 (9,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,5 (2,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,1 (1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 (0,04) SEK.
 • Under perioden togs 43 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 43 (1) vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (2,0) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (410) MW.
 • I november 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Kråktorpet (163 MW) till kund. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Aquila Capital har tillträtt aktierna i Øyfjellet Wind AS

Aquila Capital har tillträtt samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW.


Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 januari 2020 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen). Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.


Vindpark Kråktorpet uppförd och överlämnad till Aquila Capital

Eolus har färdigställt vindpark Kråktorpet i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Aquila Capital avseende uppförande av vindparken omfattande 163 MW är uppfyllda och den driftsatta vindparken har överlämnats till kund.


Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2018 - augusti 2019

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2018 - 31 augusti 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted