Kundkontrakt för 279 MW tecknade

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2017 - 28 februari 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 139,4 (688,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,0 (31,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 27,8 (29,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 35,9 (21,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,44 (0,88) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 2 (15) nya vindkraftverk med en total effekt om 4,4 (49,5) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 3,1 (21,2) vindkraftverk med en total effekt om 6,8 (61,8) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,3 (15,0) GWh med en genomsnittlig intäkt på 437 (442) SEK/MWh.
 • I december ingick Eolus avtal om att avyttra 47 MW vindkraft till KGAL för en preliminär köpeskilling om 57,7 MEUR. Vindpark Sötterfällan (36,0 MW) beräknas överlämnas nyckelfärdig under sommaren 2019 och vindpark Anneberg (10,8 MW) under december 2018. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.
 • I december ingick Eolus avtal om att avyttra 232 MW vindkraft till Aquila Capital för en preliminär köpeskilling om 264 MEUR. Eolus kommer att uppföra vindparkerna Kråktorpet bestående av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW och Nylandsbergen bestående av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Intäkter för försäljning av projekträttigheterna för vindpark Kråktorpet har under perioden påverkat både omsättning och resultat. Båda vindparkerna kommer att driftsättas under andra halvan av 2019. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning av parkerna åt kunden.
 • I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av 74 vindkraftverk av modell V136 omfattande 279 MW till vindparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg. För alla fyra parkerna har även fullserviceavtal med Vestas tecknats på 15-20 år från driftstart.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I mars tecknade Eolus ett elhandelsavtal (PPA) med Alcoa Norway ANS innebärande att Alcoa kommer att köpa all el som produceras i vindpark Öyfjellet i Norge när den driftsätts under 2021. Årsproduktionen beräknas uppgå till 1,2 TWh. Som en del av uppgörelsen har Eolus tecknat en kraftgaranti med Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK). Garantibeloppet uppgår till 256 MEUR.

VD har ordet
Det finns ett kraftigt momentum för vindkraft i Skandinavien och på de flesta marknader där Eolus är aktiva. Utvecklingen drivs delvis av Parisöverenskommelsen och de åtaganden som världens stater gjort därefter, men allra främst av en kraftig teknikutveckling som kontinuerligt pressar ner kostnaderna per producerad megawattimme till nivåer som verkade ouppnåeliga för bara några år sedan.

Eolus står väl rustat för den expansion som vi ser framför oss de närmaste åren. De affärer vi gjorde i december med Aquila Capital och KGAL är tydliga bevis på hur många års medvetet projektutvecklingsarbete givit resultat. Försäljningarna omfattar 74 verk på totalt 279 MW i de fyra projekten Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg. Genom transaktionerna ökade Eolus orderstock med drygt tre miljarder SEK. Byggnationen av det största projektet Kråktorpet finansieras av Aquila. Aktierna i projektbolaget som innehåller projekträttigheterna har överlämnats till Aquila, varför denna del av köpeskillingen har intäktsförts under kvartalet. Aktuell status för våra åtta mest prioriterade projekt, som tillsammans omfattar en beräknad affärsvolym på omkring 9 miljarder SEK redovisas på sidan 10. Information kring hur dessa projekt utvecklas finns också på vår hemsida.

Under perioden har vi färdigställt vindpark Vilseberga. Stort fokus riktas nu mot etablering av de sålda projekten. Nästa park som kommer att tas i drift är de 23 verken i Jenåsen i Sundsvall. Trots tuffa vinterförhållanden fortskrider etableringen enligt tidplan. Montage av vindkraftverk pågår. Parken beräknas kunna överlämnas till vår kund Munich Re under augusti. För de fyra projekten Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg har vindkraftverk upphandlats och vi är i uppstartsfasen när det gäller entreprenadarbetena. Parallellt pågår processer avseende försäljning och realisering av de återstående fyra projekten ur den prioriterade portföljen; Bäckhammar, Stigafjellet, Wind Wall och Öyfjellet.

I mars tecknade Eolus ett 15-årigt elhandelsavtal (PPA) med Alcoa avseende 330 MW-projektet Öyfjellet i Mosjöen i Norge. Avtalet innebär att Alcoa köper all el som parken kommer att producera från och med hösten 2021. Den årliga produktionen från vindparken beräknas uppgå till cirka 1,2 TWh. Avtalet som är det största enskilda avtal som Eolus hittills har tecknat är ett tydligt bevis på vindkraftens goda konkurrenskraft gentemot övriga produktionsmetoder.

De senaste månaderna har elmarknaden i Norden påmints om att det fortfarande kan finnas långa och kalla vintrar. Det har gett effekter på reserverna i vattenmagasinen och medfört högre priser både på spot- och terminsmarknaderna. Utvecklingen på elcertifikatmarknaden har stabiliserats och priserna för de närmaste åren har stigit relativt kraftigt. Överskottet av elcertifikat krymper nu snabbt på grund av ökad kvotplikt för förbrukarna. Det är viktigt att Energimyndigheten och politiker vårdar systemet väl för att säkerställa både investerarnas och konsumenternas långsiktiga förtroende för systemet.

Eolus möter framtidens utmaningar och möjligheter med en projektportfölj av hög kvalitet, kompetenta medarbetare och en stark finansiell ställning. Det ger oss goda möjligheter att vara en drivande kraft i den pågående energirevolutionen!

Hässleholm 2018-04-18

Per Witalisson
Verkställande direktör

Finansiell kalender
Delårsrapport Q3, 5 juli 2018
Bokslutskommuniké 2017/2018, 26 oktober 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunde.

Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2017 - augusti 2018

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2017 - 31 augusti 2018.


Eolus Vind AB bokslutskommuniké 1 september 2017 - 31 augusti 2018

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2018 - 31 augusti 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 185,8 (281,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 179,4 (28,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 167,0 (18,3) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 155,7 (13,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 6,25 (0,52) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 23 (9) nya vindkraftverk med en total effekt om 79,4 (19,4) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 25,6 (12,8) vindkraftverk med en total effekt om 84,4 (23,9) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 415 (351) MW.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 5,1 (9,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 534 (362) SEK/MWh.
 • I juli ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Stigafjellet i Norge omfattande 30 MW till ewz för en preliminär köpeskilling om 40,7 MEUR. Vindparken kommer att driftsättas under andra halvåret 2020.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Jenåsen (79 MW) i Sundsvalls kommun till Munich Re. Vindparken omfattas av ett elhandelsavtal (PPA) med Google och består av 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW.
 • I augusti offentliggjordes att Eolus ledningsgrupp från och med 1 september 2018 utökades med Richard Larsson, chef för funktionen Project delivery.

Eolus säljer 130 MW vindkraft till KGAL och lägger turbinorder hos Vestas

Eolus har tecknat avtal med KGAL avseende försäljning av vindpark Bäckhammar i Sverige bestående av 31 vindkraftverk med en total installerad effekt om 130 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparken uppgår till 131 MEUR. Samtidigt har Eolus lagt en order på 31 vindkraftverk hos Vestas.


Eolus säkerställer finansiering om totalt 1 050 MSEK

Eolus har tecknat kreditavtal med Swedbank och därmed säkerställt finansiering för de kommande fyra åren.


Eolus tecknar avtal med Siemens Gamesa om leverans av sju vindkraftverk till projekt Stigafjellet

Eolus har tecknat avtal med Siemens Gamesa om leverans av sju vindkraftverk omfattande 30 MW för uppförande i vindpark Stigafjellet i Norge


Eolus förvärvar amerikanskt sol- och batterilagringsprojekt i tidig utvecklingsfas

Eolus offentliggör idag att det helägda amerikanska dotterbolaget Eolus North America, Inc har förvärvat ett solcells- och batterilagerprojekt under utveckling. Solcellsprojektet har en planerad effekt om 500 MW med en lagringskapacitet på 250 MW. Projektet är beläget i västra USA.


Utökning av ledningsgruppen i Eolus Vind

Ledningsgruppen i Eolus Vind AB utökas med Richard Larsson, chef för Project Delivery, från och med den 1 september 2018.


Vindpark Jenåsen färdigställd och överlämnad till Munich Re

Eolus har färdigställt vindpark Jenåsen i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re, avseende försäljning av vindparken omfattande 79 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.


Eolus säljer 30 MW norsk vindkraft till ewz

Eolus har tecknat avtal med ewz avseende försäljning av vindpark Stigafjellet i Norge bestående av 7 vindkraftverk med en total installerad effekt om cirka 30 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparken uppgår till 40,7 MEUR.


Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter:
Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB.
Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag.
Hans Gydell, utsedd av Hans-Göran Stennert.
Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: