Eolus Vind AB delårsrapport 1 december 2019 - 29 februari 2020

Verksamhetsårets andra period 1 december 2019 - 29 februari 2020 

 • Nettoomsättningen uppgick till 259,4 (370,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,0 (25,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 57,7 (31,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 75,7 (38,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,04 (1,55) SEK.
 • Under perioden togs 0 (3) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (10,8) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 1,0 (3,0) vindkraftverk med en total effekt om 0,8 (10,8) MW till kund.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
 • I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW. Eolus hanterar byggnationen av vindparken för kundens räkning.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-åringt Premium servicekontrakt med option på förlängning har också tecknats.

 Koncernens resultat i korthet 

Delår 

Delår


Ackumulerat

 

Ackumulerat Helår
 

2019-12-01

2018-12-01


2019-09-01

 

2018-09-01 2018-09-01

 

-2020-02-29

-2019-02-28

-2020-02-29

-2019-02-28

-2019-08-31

Nettoomsättning, MSEK

259,4

370,2

553,7

477,9

2 031,9

Rörelseresultat, MSEK

53,0

25,9

105,3

35,5

118,3

Resultat före skatt, MSEK

57,7

31,2

95,2

33,3

116,0

Värdeförändringar derivat
före skatt, MSEK

-6,1

-24,8

20,0

-21,2

-24,9

Periodens resultat, MSEK

75,7

38,7

117,8

39,7

132,8

Resultat per aktie före/efter
utspädning, SEK

3,04

1,55

4,73

1,59

5,33

Eget kapital per aktie, SEK

38,78

31,96

38,78

31,96

35,65

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, MSEK

-148,4

277,5

-400,0

-25,7

566,6

Balansomslutning, MSEK

1 868,6

1 708,5

1 868,6

1 708,5

2 057,8

Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK

355,1

209,6

355,1

209,6

800,1

Orderstock per balansdagen, MSEK

5 116,6

3 116,8

5 116,6

3 116,8

1 348,9

Under perioden drifttagna verk, antal

0,0

3,0

43,0

3,0

31,0

Verk överlämnade till kund, antal

1,0

3,0

44,0

4,0

34,0

Under perioden drifttagna verk, MW

0,0

10,8

163,4

10,8

115,2

Verk överlämnade till kund, MW

0,8

10,8

164,2

12,8

120,0

Förvaltade verk, MW

687

421

687

421

524

Soliditet, %

51,6

46,7

51,6

46,7

43,2

Avkastning på eget kapital
efter skatt, %

23,9

26,1

23,9

26,1

15,6

Hässleholm den 23 april 2020

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)70-932 97 77
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 23/4 2020 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 21 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2020 - 31 maj 2020

Verksamhetsårets tredje period 1 mars 2020 - 31 maj 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK.
 • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (421) MW.
 • Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande 72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om 400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förlängning tecknades samtidigt.

Eolus och SCA inleder nytt samarbete

Eolus har tecknat avtal om projektering av vindkraft på mark ägd av SCA i Sverige och Baltikum. Samarbetsavtalet innebär initiering av projekt som Eolus och SCA kommer att utveckla tillsammans samt möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade projektområden. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om cirka 1 000 MW.Nordex levererar vindkraftverk till Øyfjellet

Øyfjellet Wind AS har tecknat avtal med Nordex Group avseende leverans av 72 Nordex N149 5,x MW vindkraftverk till projekt Øyfjellet omfattande 400 MW i Vefsn kommun i Norge.Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2019 - 30 november 2019

Verksamhetsårets första period 1 september 2019 - 30 november 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 294,4 (107,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,2 (9,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 37,5 (2,1) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,1 (1,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,69 (0,04) SEK.
 • Under perioden togs 43 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 43 (1) vindkraftverk med en total effekt om 163,4 (2,0) MW till kunder.
 • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 687 (410) MW.
 • I november 2019 färdigställdes och överlämnades vindpark Kråktorpet (163 MW) till kund. Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.

Aquila Capital har tillträtt aktierna i Øyfjellet Wind AS

Aquila Capital har tillträtt samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW.


Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 januari 2020 kl. 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 meter från järnvägsstationen). Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.30.


Vindpark Kråktorpet uppförd och överlämnad till Aquila Capital

Eolus har färdigställt vindpark Kråktorpet i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Aquila Capital avseende uppförande av vindparken omfattande 163 MW är uppfyllda och den driftsatta vindparken har överlämnats till kund.


Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2018 - augusti 2019

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2018 - 31 augusti 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted