Eolus Vind offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2016 - augusti 2017

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 augusti 2017.


Bokslutskommuniké 2016 / 2017

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni 2017 - 31 augusti 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 281,4 (58,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 28,2 (-6,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 18,3 (-6,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,0 (-5,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,52 (-0,20) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 9 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 19,4 (0,0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 12,8 (4,7) vindkraftverk med en total effekt om 23,9 (6,1) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 9,9 (17,7) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (363) SEK/MWh.
 • I augusti färdigställdes och överlämnades vindparkerna Gunillaberg och Lunna i Jönköpings respektive Askersunds kommuner till KGAL och Täppeshusen i Höganäs kommun till andelsinvesterare. Totalt omfattar de två vindparkerna som avyttrats till KGAL 7 vindkraftverk av modell Vestas V100 2,2 MW med en sammanlagd effekt om 15,4 MW medan Täppeshusen består av 2 Vestas V100 2,0 MW vindkraftverk.

Vindparkerna Gunillaberg och Lunna har överlämnats till KGAL

Eolus har färdigställt vindparkerna Gunillaberg och Lunna i Jönköpings respektive Askersunds kommuner. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende överlåtelse av vindparkerna omfattande 15,4 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningarna.


Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Valberedningen består av följande ledamöter:
Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB.
Ingvar Svantesson, utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag.
Hans Gydell, utsedd av Hans-Göran Stennert.
Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson.


Eolus Vind delårsrapport 1 september 2016 - 31 maj 2017

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2017 - 31 maj 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (158,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 (-11,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -7,8 (-13,8) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,7 (-11,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,43) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 0 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (14,6) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 0,0 (5,8) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (11,9) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 11,6 (20,8) GWh med en genomsnittlig intäkt på 407 (362) SEK/MWh.
 • I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har tillträtt sin andel av bolaget.
 • I maj ingick Eolus avtal om att avyttra vindpark Jenåsen till Munich Re för en köpesumma om 106 MEUR. Byggnation av parken som består av 23 Vestas V126 3,45 MW vindkraftverk pågår och parken beräknas vara färdigställd under sommaren 2018 då Eolus kommer att resultatavräkna affären. Parken omfattas av ett elhandelsavtal som Eolus tecknade med Google i december 2015. Som en del av affären kommer Eolus för en engångssumma om 9 MEUR att förvärva rätten till 96 procent av de elcertifikat parken kommer att producera under de 15 år den är berättigad till certifikat.

Eolus säljer vindpark Jenåsen till Munich Re

Eolus har tecknat avtal med Munich Re avseende försäljning av vindpark Jenåsen omfattande 23 vindkraftverk med en total effekt om 79 MW. Elen som kommer att produceras i vindparken kommer att säljas till Google genom ett tidigare ingått elhandelsavtal.


Eolus har passerat 500 etablerade verk

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2016 - 28 februari 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 688,6 (445,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,0 (21,6) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 29,2 (18,0) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,6 (14,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 1,3 (1,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,88 (0,57) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 15 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 49,5 (23,1) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 21,2 (14,0) vindkraftverk med en total effekt om 61,8 (35,6) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 15,0 (48,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 442 (362) SEK/MWh.
 • I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk) samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 • I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 • I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien.
 • I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond förvaltad av Allianz Global Investors.
 • I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4 MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re.
 • I februari överlämnades resterande sju verk i vindpark Långmarken till kunderna Europeiska Investeringsbanken och Mirova (sex verk) samt Malmö Stad (ett verk). Det åttonde verket överlämnades till Landstinget i Kalmar län under föregående kvartal.

Samtliga villkor uppfyllda för Eolus förvärv av majoritetsandel i amerikanskt vindkraftsprojekt

I december 2016 ingick Eolus dotterbolag Eolus North America Inc avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind Wall LLC. Samtliga villkor i förvärvsavtalet är nu uppfyllda och Eolus North America Inc har tillträtt sin andel av bolaget.


Kommuniké från årsstämma med Eolus Vind den 28 januari 2017

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 28 januari 2017 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2015/2016.


Eolus Vind delårsrapport 1 september 2016 - 30 november 2016

Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2016 - 30 november 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 86,4 (31,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (-19,8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -5,4 (-27,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,4 (-21,6) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +1,9 (-6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,86) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 1 (0) nytt vindkraftverk med en total effekt om 3,3 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 2,8 (2,0) vindkraftverk med en total effekt om 7,0 (4,0) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 22,1 (36,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 445 (401) SEK/MWh.
 • I oktober tecknade Eolus avtal med E.ON Elnät om nätanslutning av vindpark Jenåsen avseende 84 MW i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om utbyggnad av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att ansluta ytterligare vindparker med en sammanlagd effekt om drygt 200 MW.
 • I oktober beställde Eolus 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW för uppförande i vindpark Jenåsen.
 • I november erhöll Eolus slutligt tillstånd av Norges Olje- och Energidepartement för det norska vindkraftsprojektet Öyfjellet som är bolagets hittills största tillståndsgivna omfattande upp till 330 MW. Projektet rymmer upp till 110 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion på 1,4 TWh vid fullt utbyggd park.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: