Uttalande från styrelsen för Doxa AB (publ) med anledning av Adma Förvaltnings AB offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa AB

Styrelsen för Doxa AB (publ) har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Doxa AB att acceptera Adma Förvaltnings AB:s offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen ("Styrelsen") för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Takeover-reglerna").

Adma Förvaltnings AB ("Adma") har den 17 juni 2019 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Doxa att överlåta samtliga sina aktier i Doxa till Adma mot ett kontant vederlag om 3,00 kronor per aktie ("Erbjudandet").

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 118 miljoner kronor. Budet värderar Doxa till cirka 168 miljoner kronor. [1] Erbjudandet innebär en premie om:

-      37,0 procent jämfört med stängningskursen om cirka 2,19 kronor per aktie på First North den 14 juni 2019, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och

-      37,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 2,19 kronor per aktie på First North under en period om de senaste 20 handelsdagarna i följd till och med den 14 juni 2019.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 8 juli 2019 till och med den 12 augusti 2019.

Erbjudandets fullföljande är villkorat av ett flertal sedvanliga villkor. Det förekommer dock inte några villkor om finansiering eller att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Adma blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Doxa.

[1] Baserat på 39 200 400 aktier vilket är det totala antalet aktier med undantag för 16 700 000 aktier som Adma innehar innan offentliggörandet av Erbjudandet. Doxa innehar inga egna aktier.

Processen för utvärdering av Erbjudandet

Ingen ledamot i Styrelsen har ansetts ha intressegemenskap med Adma eller på annan grund något intresse som strider mot aktieägarnas. Erbjudandet har därför utvärderats av Styrelsen i dess helhet.

Styrelsen har anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare.

I utvärderingen av Erbjudandet har Styrelsen tagit hänsyn till ett flertal faktorer, både historiska och framåtriktade, som Styrelsen anser är relevanta. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande strategiska och finansiella position, rådande marknadsförhållanden, potentialer och utmaningar samt Bolagets förväntade framtida utveckling och möjligheter.

Styrelsen har analyserat Erbjudandet genom de metoder som normalt sett används för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden, inklusive Doxas värdering i förhållande till jämförbara bolag, aktiemarknadens förväntningar samt Styrelsens syn på Bolagets värde på längre sikt.

Styrelsens överväganden

Styrelsen gör bedömningen att Doxa har potential att på sikt kunna skapa ett högre värde än vad Erbjudandet återspeglar. Inte minst gäller det i ljuset av den nya strategin och den nya ledningens adekvata kompetens.

Samtidigt konstaterar Styrelsen att Erbjudandet representerar en premie om 37,0 procent jämfört såväl mot stängningskursen dagen före offentliggörandet av Erbjudandet som mot en volymviktad genomsnittlig betalkurs. Vidare noteras att Bolagets aktiekurs under de senaste åren endast vid ett litet antal tillfällen uppnått 3,00 kronor eller däröver. Vid en jämförelse med liknande listade medicintekniska bolag framstår Erbjudandet som skäligt vad gäller relevanta nyckeltal. Styrelsen noterar slutligen det faktum att Doxas tillväxttakt historiskt sett varit långsam.

Styrelsens rekommendation

Vid en samlad bedömning har Styrelsen dragit slutsatsen att Doxas framtida potential inte i tillräcklig utsträckning talar för att Erbjudandet ska avvisas. Följaktligen, och i ljuset av en betydande premie, har Styrelsen enhälligt beslutat rekommendera aktieägarna i Doxa att acceptera Erbjudandet.

Påverkan på Doxa och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Doxa, särskilt sysselsättning, och sin uppfattning om Admas strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättning och på de platser där Doxa bedriver sin verksamhet.

Adma har angivit att bolaget även i fortsättningen avser att driva Doxas verksamhet vidare enligt nuvarande strategier och affärsmodell. Adma värdesätter Doxas ledning och anställda och har för avsikt att tillvarata deras kompetens. Adma avser inte att, som i ett led i genomförandet av Erbjudandet, genomföra några väsentliga förändringar för ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där Doxa bedriver sin verksamhet.

Styrelsen har ingen anledning att ifrågasätta detta uttalande.

Uppsala den 4 juli 2019

Doxa AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
Ingrid Atteryd Heiman - Styrelsens ordförande
Telefon: +46 70 512 25 05
E-post: ingrid@doxa.se 

Läs mer på webben: www.doxa.se 
Produkten Ceramir: www.ceramir.se 

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelseordförandens försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail: certifiedadviser@penser.se).

Nerladdningsbara filer

DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 2 APRIL - JUNI, 2019

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.


Ceramir® Crown & Bridge QuikMix är godkänt för försäljning i Japan

Doxas distributör i Japan Hakusui Trading Co. har registrerat Ceramir® Crown & Bridge QuikMix och erhållit godkännande att sälja produkten på den japanska marknaden.Uttalande från styrelsen för Doxa AB (publ) med anledning av Adma Förvaltnings AB offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa AB

Styrelsen för Doxa AB (publ) har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Doxa AB att acceptera Adma Förvaltnings AB:s offentliga uppköpserbjudande.


ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA

Adma Förvaltnings AB ("Adma"), ett av Greg Dingizian helägt bolag, har idag lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") att överlåta samtliga sina aktier i Doxa till Adma ("Erbjudandet"). Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm.


Doxa stärker sin position i centrala USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Midway Dental Supply för den nordamerikanska marknaden, i en mycket attraktiv del av USA.


Kommuniké från årsstämma 2019 i Doxa AB (publ)

På årsstämman i Doxa AB (publ) i Uppsala den 21 maj 2019 togs följande beslut:


DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 1 JANUARI-MARS, 2019

Första kvartalet 2019 visade en stark försäljning med en nettoomsättningstillväxt på 50,2 procent över samma period 2018.

"Tillväxten kom primärt från vår huvudmarknad Nordamerika och från vårt viktiga samarbete med Dentsply Sirona. Det är resultatet av det fokus och de resurser som vi har lagt på att förbättra och utöka samarbetet med våra distributörer. Vi ser att vår nya marknadsstrategi leder oss på rätt väg och våra aktiviteter gentemot distributörer och samarbetspartners kommer nu att intensifieras ytterligare." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.


DOXA STÄRKER SIN POSITION I VÄSTRA USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Scott's Dental Supply för den nordamerikanska marknaden. En första order till ett värde av 10 000 USD har bekräftats. Scott's Dental Supply är en strategiskt vald partner som jobbar nationellt, men som utgår från nordvästra USA.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär