Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2018

FÖRSTA KVARTALET (KONCERNEN)

NYCKELTAL (KONCERNEN) 

(MSEK) JAN-MAR
2018
JAN-MAR
2017
Omsättning 3,3 4,4
Nettoomsättning 3,1 3,9
Bruttoresultat 2,4 3,2
Bruttomarginal, % 77 82
Rörelseresultat -2,9 -3,2

Resultat efter finansnetto och skatt

-3,1 -3,4

Kassaflöde 

-3,4 1,3
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 
  • Nettoomsättningen uppgick till 3,1 (3,9) MSEK
  • Bruttoresultat uppgick till 2,4 (3,2) MSEK
  • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -3,1 (-3,4) MSEK 

VD-ORD

I förra rapporten skrev jag att vi hade långt gångna förhandlingar om att teckna ett Private Label avtal. Strax därefter tecknade vi ett exklusivt och globalt Private Label avtal med Dentsply Sirona, världens största tillverkare av dentala utrustnings- och förbrukningsvaror. Överenskommelsen innebär att Dentsply Sirona köper en världsomfattande produktlicens av Doxa att under eget varumärke marknadsföra och sälja Ceramir Crown & Bridge över hela världen. Avtalet ger dessutom Doxa en större engångssumma, ca 16 MSEK (2 MUSD). Avtalet innebär vidare att Doxa kommer att fortsätta att marknadsföra och sälja Ceramir Crown & Bridge i egen regi, globalt.

Doxa kommer att leverera private label- produkten, vilket kommer att addera till Doxas omsättning och lönsamhet framöver. För närvarande är det Dentsply Sironas önskemål att komma igång med försäljningen så snart som möjligt.

I USA har våra distributörer enligt tillgänglig branschstatistik haft en ganska oförändrad försäljning under första kvartalet jämfört med samma period förra året. Vår försäljning till dem är dock kraftigt ned. Förklaringen till detta är att några av de större distributörerna har ett kraftigt ojämnt inköpsmönster, med stora inköp inför årsskiftet och motsvarande lägre inköp under påföljande kvartal. Detta mönster verkar ha förstärkts detta år.

Oförändrad försäljning jämfört med föregående är dock långt ifrån vårt mål. Vi arbetar nu med att se över vår strategi och vår organisation i USA.

Omsättningsmässigt under första kvartalet har Europa och RoW (Rest of World) har haft en positiv utveckling. Omsättningen på våra fem största EU-marknader visar på en ökning, om än på en förhållandevis låg nivå. Det är dels en effekt av en ny distributör i Tyskland men även att vi sakta börjar se resultat av vårt fokus på att få igång försäljningen hos våra befintliga europeiska distributörer. 

Vi kommer fortsätta lägga kraft på att få igång de befintliga distributörerna men också på att sluta fler avtal med fler distributörer på de större marknaderna i Europa. Det är ett arbete som pågår och vi ligger långt framme i flera förhandlingar.

Även när det gäller Kanada så har vår försäljning ökat. Under första kvartalet ökade vår försäljning till Kanada med 122 procent. Det korrelerar väl med att vi under första halvåret föregående år inte kunde sälja den nya kapseln, QuikCap, på grund av att den var försenad i registreringen.

Vi för många diskussioner om nya distributionsavtal för både befintliga och nya marknader. Det pågår även ett stort antal diskussioner om bundling av cement och krona, varav flera är långt gångna. Att bundla cement med kronor via tandtekniska laboratorier är fortfarande den affärskanal som vi bedömer kommer ge bäst utväxling.

Våra kostnader under det första kvartalet i år har kraftfullt minskats med 18 procent. Det har gjort att vi trots den svaga utvecklingen av nettoomsättningen kunnat förbättra netto- resultatet med 0,3 MSEK.

Utvecklingsprocessen av vår nästa produkt, en så kallad Liner som appliceras under traditionella fyllningar, fortgår.

Kort sagt - Vi har mycket på gång.

Efter att ha suttit som VD för Doxa sedan tidigt 2013 är det snart dags för mig att lämna över stafettpinnen. Tillträdande VD heter Henrik Nedoh och kommer närmast från Nobel Biocare. Henrik tillträder i höst.

Torbjörn Larsson, VD 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 16 maj 2018 

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande 

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot 

Mats Persson
Styrelseledamot 

Göran Urde
Styrelseledamot 

Alexander Tasevski
Styrelseledamot 

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör 

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08.30 CET. 

KORT OM DOXA

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

Nerladdningsbara filer

DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 2 APRIL - JUNI, 2019

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.


Ceramir® Crown & Bridge QuikMix är godkänt för försäljning i Japan

Doxas distributör i Japan Hakusui Trading Co. har registrerat Ceramir® Crown & Bridge QuikMix och erhållit godkännande att sälja produkten på den japanska marknaden.Uttalande från styrelsen för Doxa AB (publ) med anledning av Adma Förvaltnings AB offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa AB

Styrelsen för Doxa AB (publ) har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Doxa AB att acceptera Adma Förvaltnings AB:s offentliga uppköpserbjudande.


ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA

Adma Förvaltnings AB ("Adma"), ett av Greg Dingizian helägt bolag, har idag lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") att överlåta samtliga sina aktier i Doxa till Adma ("Erbjudandet"). Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm.


Doxa stärker sin position i centrala USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Midway Dental Supply för den nordamerikanska marknaden, i en mycket attraktiv del av USA.


Kommuniké från årsstämma 2019 i Doxa AB (publ)

På årsstämman i Doxa AB (publ) i Uppsala den 21 maj 2019 togs följande beslut:


DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 1 JANUARI-MARS, 2019

Första kvartalet 2019 visade en stark försäljning med en nettoomsättningstillväxt på 50,2 procent över samma period 2018.

"Tillväxten kom primärt från vår huvudmarknad Nordamerika och från vårt viktiga samarbete med Dentsply Sirona. Det är resultatet av det fokus och de resurser som vi har lagt på att förbättra och utöka samarbetet med våra distributörer. Vi ser att vår nya marknadsstrategi leder oss på rätt väg och våra aktiviteter gentemot distributörer och samarbetspartners kommer nu att intensifieras ytterligare." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.


DOXA STÄRKER SIN POSITION I VÄSTRA USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Scott's Dental Supply för den nordamerikanska marknaden. En första order till ett värde av 10 000 USD har bekräftats. Scott's Dental Supply är en strategiskt vald partner som jobbar nationellt, men som utgår från nordvästra USA.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär