DOXA presenterar uppdaterad vision, affärsidé och strategi

Doxas styrelse och ledning har under det senaste halvåret arbetat igenom Doxas vision, affärsidé och strategi. Målsättningen med arbetet har varit att ge vägledning till ledningen för att öka tillväxttakten i Bolaget. Som en konsekvens härav har visionen omarbetats och har nu följande lydelse:

  • Doxa - "Pioneer and leader of bioceramics in dental care".

Befintlig affärsidé har utvidgats till:

  • Utveckla, tillverka och kommersialisera bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter för användning inom tandvården.

I strategiarbetet har Bolagets unikitet definierats. Styrelse och ledning har kommit fram till att Doxa har unik expertis om kalciumaluminats egenskaper och kompetens om hur man applicerar kalciumaluminat i framförallt dentala produkter. Doxas strategi har nu fastställts till att:

  • Tillsammans med strategiska partners och välrenommerade nationella och globala distributörer utveckla och sälja bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända dentala material. Doxa ska generera intäkter från försäljning av färdiga produkter under eget varumärke eller som private label och insatsvaror baserat på Doxas unika kompetens inom kalciumaluminat.

Liksom tidigare skall Doxa fortsätta att utvecklas från ett enproduktbolag till att utveckla en produktportfölj bestående av flera produkter. Däremot tillkommer en förändring nu, vilken är att det inte behöver vara egenutvecklade produkter utan produkter kommer med största sannolikhet i framtiden att vara utvecklade i samarbete med externa partners men baserat på kalciumaluminat i någon form.

I strategiarbetet har också Doxas distributörsnätverk analyserats. Resultatet av det arbetet har varit att fokusering av befintliga resurser ska göras för att etablera ett nära samarbete med de distributörer som har potential att långsiktigt ge Doxa en lönsam försäljning.

"Vi har under hösten 2018 och fram tills nu haft aktiva diskussioner där hela styrelsen varit engagerade tillsammans med Doxas ledning. Vi har nu fastställt en vägledande karta som presenterats och diskuterats med Doxas hela personal. Det innebär att alla inom företaget vet vart vi ska och vilka mål vi inom tre år ska uppnå. Nu återstår bara hårt arbete", säger Ingrid Atteryd Heiman styrelsens ordförande.

Uppsala den 2 maj 2019

För ytterligare information:
Henrik Nedoh VD, på telefon 018-478 2000
E-post: Henrik.nedoh@doxa.se 

Läs mer på webben: www.doxa.se 
Produkten Ceramir: www.ceramir.se 

KORT OM DOXA

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologisk plattform. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är remineraliserande, vävnadsvänligt och för tandläkaren tidseffektivt dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Det är de första produkterna i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa eller med vår teknologi. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se)

Nerladdningsbara filer

DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 2 APRIL - JUNI, 2019

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.


Ceramir® Crown & Bridge QuikMix är godkänt för försäljning i Japan

Doxas distributör i Japan Hakusui Trading Co. har registrerat Ceramir® Crown & Bridge QuikMix och erhållit godkännande att sälja produkten på den japanska marknaden.Uttalande från styrelsen för Doxa AB (publ) med anledning av Adma Förvaltnings AB offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa AB

Styrelsen för Doxa AB (publ) har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Doxa AB att acceptera Adma Förvaltnings AB:s offentliga uppköpserbjudande.


ADMA FÖRVALTNINGS AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DOXA

Adma Förvaltnings AB ("Adma"), ett av Greg Dingizian helägt bolag, har idag lämnat ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") att överlåta samtliga sina aktier i Doxa till Adma ("Erbjudandet"). Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm.


Doxa stärker sin position i centrala USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Midway Dental Supply för den nordamerikanska marknaden, i en mycket attraktiv del av USA.


Kommuniké från årsstämma 2019 i Doxa AB (publ)

På årsstämman i Doxa AB (publ) i Uppsala den 21 maj 2019 togs följande beslut:


DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 1 JANUARI-MARS, 2019

Första kvartalet 2019 visade en stark försäljning med en nettoomsättningstillväxt på 50,2 procent över samma period 2018.

"Tillväxten kom primärt från vår huvudmarknad Nordamerika och från vårt viktiga samarbete med Dentsply Sirona. Det är resultatet av det fokus och de resurser som vi har lagt på att förbättra och utöka samarbetet med våra distributörer. Vi ser att vår nya marknadsstrategi leder oss på rätt väg och våra aktiviteter gentemot distributörer och samarbetspartners kommer nu att intensifieras ytterligare." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.


DOXA STÄRKER SIN POSITION I VÄSTRA USA

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Scott's Dental Supply för den nordamerikanska marknaden. En första order till ett värde av 10 000 USD har bekräftats. Scott's Dental Supply är en strategiskt vald partner som jobbar nationellt, men som utgår från nordvästra USA.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär