BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 1 OKTOBER - 31 DECEMBER, 2019

"2019 avslutades framgångsrikt med ett historiskt försäljningsrekord i fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 7,1 MSEK (5,0) och är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Det är framför allt försäljningen i december till våra egna distributörer som varit mycket hög tack vare genomförda marknadsföringsaktiviteter med distributörerna i USA. Det får till konsekvens att försäljningsutfallet för det första kvartalet förväntas påverkas. Det är oerhört glädjande att kunna konstatera att vårt aktiva och fokuserade arbete med våra distributörer har givit resultat. Under kvartalet anställde vi också en lokal försäljningschef för den nordamerikanska marknaden med placering i Chicago. Detta ger oss en direkt närvaro på vår huvudmarknad, vilket är av stor vikt för vår fortsatta expansion", säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)
· Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 7,1 MSEK (5,0), en ökning med 40 procent jämfört med samma period föregående år
· Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 86 procent (77). Bruttomarginalen för kvartalet påverkas positivt av en upplösning av garantiavsättning i fjärde kvartalet med 1,4 MSEK
· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -0,2 MSEK (-2,2)
· Kassaflödet uppgick till -3,2 MSEK (0,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2019
· Kostnad för återkallelse av produkter bedömdes i tredje kvartalet till 5,0 MSEK. I fjärde kvartalet har denna kunnat justeras ned till en total uppskattad kostnad om 3,6 MSEK
· Uppbyggnad av en försäljningsorganisation i Nordamerika genom anställning av en lokal försäljningschef
· Utökning av styrelsen med två nya ledamöter vid extra bolagsstämma i december

ÅRET (KONCERNEN)
· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 19,4 MSEK (16,2), en ökning med 20 procent jämfört med föregående år
· Bruttomarginalen för året uppgick till 55 procent (75)
· Årets resultat uppgick till -11,3 MSEK (8,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
· Lansering på den japanska marknaden efter tecknade av distributionsavtal med Hakusui och erhållet produktgodkännande
· Tecknat ett flertal nya distributörsavtal i USA
· Adma förvaltnings AB lämnade ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa. Adma förvaltnings ägande uppgick per årsskiftet till 60,8 procent
· Återkallelse av produkter från distributörer och private label licenstagare p.g.a. felaktig datummärkning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET
· Doxa har erhållit ett lån från Adma förvaltning om 10 MSEK vilket säkrar Doxas likviditetsbehov under 2020
· Styrelsen har beslutat byta Certified Adviser till Redeye AB per 1 mars 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Nedoh, VD, Doxa
Tel: 018-478 20 00
Email: henrik.nedoh@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den
21 februari 2020 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®, Ceramir® Crown&Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se).


DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 1, 1 JANUARI - 31 MARS, 2020

"Försäljningen 2019 avslutades mycket starkt och har fortsatt att vara god under det första kvartalet. Nettoförsäljningen uppgick till 3,4 MSEK att jämföras med 4,7 MSEK för det första kvartalet 2019. Försäljningen de senaste sex månaderna, dvs fjärde kvartalet 2019 plus det första kvartalet 2020 uppgick till 10,5 MSEK att jämföras med 9,7 MSEK för motsvarande period förra året.

Vårt försäljnings- och marknadsföringsarbete har nu fokuserats på online-föreläsningar om Ceramir-teknologin som varit välbesökta och uppskattade. Vidare har vi arbetat med att stärka kontakterna med våra distributörer som har sin online-försäljning öppen, i syfte att hjälpa dem att reducera sina lagernivåer.

Vidare fokuserar vi på att färdigutveckla vår nya pulpaöverkappning/liner och vårt nya fyllnadsmaterial för lansering senare i år. En utökad bioaktiv produktportfölj baserad på vår erkända Ceramir-teknologi ser jag som viktigt för vår fortsatta tillväxt och för att kunna skapa intresse för Doxa." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.


Doxa anpassar verksamheten efter rådande Covid-19 pandemi; Valberedningens ledamöter ändras

Under den pågående pandemin av Covid-19 anpassar Doxa sin verksamhet, minskar kostnadsmassan och följer samtidigt de riktlinjer som utfärdas av behöriga myndigheter, både i Sverige och USA.

Valberedningens ledamöter har ändrats då Greg Dingizian och Sune Gellberg har utsett ersättare som representerar var och en av dem.

Årsredovisningen för Doxas verksamhet 2019 publiceras på Bolagets hemsida den 24 april.Doxa utökar sitt distributörsnätverk i USA

Doxa har tecknat ett distributörsavtal med Dental City, vilket ytterligare förstärker Doxas geografiska närvaro på den nordamerikanska marknaden.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 1 OKTOBER - 31 DECEMBER, 2019

"2019 avslutades framgångsrikt med ett historiskt försäljningsrekord i fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 7,1 MSEK (5,0) och är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Det är framför allt försäljningen i december till våra egna distributörer som varit mycket hög tack vare genomförda marknadsföringsaktiviteter med distributörerna i USA. Det får till konsekvens att försäljningsutfallet för det första kvartalet förväntas påverkas. Det är oerhört glädjande att kunna konstatera att vårt aktiva och fokuserade arbete med våra distributörer har givit resultat. Under kvartalet anställde vi också en lokal försäljningschef för den nordamerikanska marknaden med placering i Chicago. Detta ger oss en direkt närvaro på vår huvudmarknad, vilket är av stor vikt för vår fortsatta expansion", säger Henrik Nedoh, VD Doxa.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted