Bokslutskommuniké 2019

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 14 februari 2020.

1 oktober - 31 december 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 32,5 (3,8) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 5,9 (-4,8) MSEK
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,9 (-4,1) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,17 (-0,17) SEK
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 1,93 (3,21) SEK

1 januari - 31 december 2019

  • Nettoomsättningen minskade till 61,9 (113,3) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -9,7 (-10,8) MSEK
  • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -9,7 (-10,8) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,39) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • En extra bolagsstämma beslutade i november om vinstutdelning av aktier i Ambia Trading Group AB och WilLak AB.

VD-kommentar

Dividend Swedens 2019 kan resultatmässigt summeras som turbulent. Efter en bra start på året, där första kvartalets positiva resultatutveckling fortsatte under andra kvartalet. En likviditetsbrist i Zenterio som avsågs ägarspridas och noteras, ansökte om konkurs p g a bristande likviditet och vi tvingades till en nedskrivning på över 20 MSEK.

Vi är på intet sätt nöjda med årets resultat, men avslutningen på året visar på den potential vår verksamhet trots allt har, med 5,9 MSEK i vinst under fjärde kvartalet, innebärande att årets förlust stannar vid -9,7 MSEK.

Under året har vi delat ut 9 bolag till våra aktieägare, uppgående till ett värde om 24 MSEK, och trots detta har vi ett substansvärde per aktie som vid årsskiftet var nära nog dubbelt så hög som vår börskurs.

Glädjande under årets sista del är den vändning som TargetEveryOne gjort, såväl kursmässigt som verksamhetsmässigt. Vi har under en längre tid varit investerade i bolaget och fick nu avkastning för detta, vilket bidrog i stor utsträckning till det goda resultatet under fjärde kvartalet. Särskilt rolig var denna kursutveckling då vi i mars 2019 delade ut 4 miljoner aktier till våra aktieägare. I linje med vår långsiktiga strategi att plocka hem vinster i portföljen vid stort marknadsintresse sålde vi huvuddelen av vårt innehav i TargetEveryOne under slutet av rapportperioden.

Vi har fler bolag i vår portfölj som vi bedömer har god potential att få en liknande värdeutveckling under 2020. Ett sådant bolag är Papilly, som adresserar problemet psykisk ohälsa, där man fångar upp problemet stress på ett tidigt stadium för att preventivt motverka effekterna av att människor mår psykiskt dåligt, vilket ofta leder till sjukskrivningar och ökade kostnader för såväl företag som samhället i stort, stressrelaterade sjukskrivningar kostar över 30 Mdr årligen. Papilly kom under andra halvan av 2019 igång med försäljningen av sitt uppdaterade digitala stressprogram, vi förväntar oss att försäljningen skall ta fart under 2020.

Nexar är ett annat portföljbolag där vi ser en stor omvärderingspotential. Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. De har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-TV, tv och radio. Nexar har avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Vi förväntar oss att Nexar under 2020 kommer flytta fram sina positioner inom musikverksamheten men framförallt ser vi en mycket stor potential i Nexar Football.

Vi har även några onoterade innehav med stor potential; Bember som knyter ihop digital och fysisk kommunikation mellan företag och dess kunder; Transfer Service Group som bygger upp bolag inom vård, service och säkerhet och Evendo som enklast kan liknas vid ett "booking.com" för alla typer av event.

Dessa är ett urval av investeringar i portföljen, men vi ser fler bolag med potential och vi fortsätter arbeta vidare med för att uppnå god avkastning även för dessa innehav. Samtidigt genomför vi nya affärer och transaktioner löpande för att ha ett stadigt flöde av investeringar och kassaflöden.

Som ett led i att hjälpa både bolag vi investerar i och andra, bistår vi bolagen i frågor rörande IR; Investor Relations. Vi upplever att det finns affärsmöjlighet för Dividend Sweden att utveckla en tjänst som gynnar uppdragsgivarna likväl som vårt resultat. Såväl direkt genom intäkter, som indirekt genom avkastning på våra investeringar.

Vi fortsätter även arbeta vidare med att dela ut bolag till våra aktieägare. Ambia Trading Group och WilLak står närmast i tur och beslut om avstämningsdagar väntas kunna fattas inom kort.

Vi ser med tillförsikt på det nya decenniet och är starkt motiverade att arbeta vidare för att skapa avkastning för våra aktieägare.

Bo Lindén
VD

Kommande händelser

Årsstämma: 31 mars
Delårsrapport jan - mars 2020: 24 april
Delårsrapport april - juni 2020: 24 augusti
Delårsrapport juli - september 2020: 22 oktober
Bokslutskommuniké 2020: 17 februari 2021

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 16 januari 2020

Sverker Littorin
Styrelseordförande

Bo Lindén
Verkställande Direktör

Tobias Berglund
Styrelseledamot

Fredrik Craaford
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22.

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till listade mindre bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

VD och styrelseledamot köper aktier för 2 MSEK

Dividend Swedens VD Bo Lindén och styrelseledamoten Fredrik Crafoord har köpt totalt 2,5 miljoner aktier i bolaget.


Dividend genomför finansiering om 16 MSEK

Dividend Swedens styrelse har idag fattat beslut om att genomföra en finansiering som utgörs av dels en riktad nyemission om 8 MSEK till kursen 0,80 SEK/aktie samt upptagande av ett lån om 8 MSEK.


Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i WilLak

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i WilLak AB.


Utdelning av aktier i WilLak

Den extra bolagsstämman den 18 november 2019 beslutade om utdelning av aktier i WilLak AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 4 maj 2020.


Delårsrapport januari - mars 2020

1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättningen ökade till 19,0 (15,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -2,8 (2,0) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,073) SEK

· Substansvärdet per aktie uppgick till 1,81 (2,76) SEK


Konvertibelemission till Newscape avbryts

Den teckning av konvertibler om 9,5 MSEK i Dividend Sweden AB (publ) ("Bolaget") som två fonder managerade av Newscape Capital Group Ltd tecknade har inte slutförts. Med hänsyn till rådande omständigheter har Dividend Sweden och fonderna överenskommit att avbryta emissionen.


Kommuniké från årsstämma 31 mars 2020

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2020. Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.


Avtal om ägarspridning med Kiliaro

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Kiliaro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2 MSEK i bolaget.


Skatteverkets beslut om utdelningsvärde

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Ambia Trading Group.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted