Dimesilia Holdings Ltd. initiates compulsory acquisition of the remaining shares in Rusforest

On November 23, 2016, Dimesilia Holdings Ltd. ("Dimesilia") published a press release stating that Dimesilia pursues the public offer made to the shareholders in RusForest AB ("RusForest") in which Dimesilia offered the shareholders of RusForest to purchase all outstanding shares in RusForest that Dimesilia did not already own at the announcement of the offer for SEK 2.12 in cash per share (the "Offer"). At the expiration of the acceptance period on November 21, 2016, Dimesilia owned in total 110,827,308 shares in RusForest, corresponding to approximately 84.8 percent of total shares and votes in RusForest. Since then, Dimesilia has acquired additional shares in RusForest in the market and by December 23, 2016, Dimesilia owned 119,581,213 shares in RusForest, corresponding to approximately 91.5 percent of the total shares in RusForest. The terms for these acquisitions have not been more favourable for the transferors than the terms in the Offer.

In view of the above, Dimesilia has informed the board of directors of RusForest that it has decided to initiate compulsory acquisition of all remaining shares in RusForest in accordance with the Swedish Companies Act (2005: 551).

Stockholm December 28

Additional information
The information was submitted for publication on December 28, 2016 at 08:45 CET.

For additional information about the Offer, please visit www.dimesilia.com. All inquiries related to the Offer should be directed to:Ekaterina Tsyganova, Investor Relations, phone: +35 7 253 833 05, e-mail: info@dimesilia.com.

Dimesilia Holdings Ltd. in brief
Dimesilia Holdings Ltd. is a holding company registered in Cyprus with Cypriot registration number HE 330563. Dimesilia was founded in 2014 and is a special purpose vehicle that will be used for the purpose to make the Offer to the shareholders of RusForest. The Offeror is owned by Andrey Tarasov and Ilya Korbashov who are both Russian citizens.

Dimesilia Holdings Ltd. påkallar tvångsinlösen av resterande aktier i Rusforest

Dimesilia Holdings Ltd. ("Dimesilia") offentliggjorde genom pressmeddelande den 23 november 2016 att Dimesilia fullföljer det offentliga uppköpserbjudande som lämnades till aktieägarna i RusForest AB ("RusForest") varvid Dimesilia erbjöd aktieägarna i RusForest kontant 2,12 kronor per aktie för varje utestående aktie i RusForest som Dimesilia inte redan ägde vid offentliggörandet av erbjudandet ("Erbjudandet"). Dimesilia ägde vid acceptperiodens utgång den 21 november 2016 totalt 110 827 308 aktier i RusForest, motsvarande cirka 84,8 procent av det totala kapitalet och rösterna i RusForest. Dimesilia har därefter förvärvat ytterligare aktier i RusForest i marknaden och per den 23 december 2016 ägde Dimesilia 119 581 213 aktier i RusForest, motsvarande cirka 91,5 procent av det totala antalet aktier i RusForest. Villkoren för dessa förvärv har inte varit förmånligare för respektive överlåtare än villkoren i Erbjudandet.


Dimesilia Holdings Ltd. initiates compulsory acquisition of the remaining shares in Rusforest

On November 23, 2016, Dimesilia Holdings Ltd. ("Dimesilia") published a press release stating that Dimesilia pursues the public offer made to the shareholders in RusForest AB ("RusForest") in which Dimesilia offered the shareholders of RusForest to purchase all outstanding shares in RusForest that Dimesilia did not already own at the announcement of the offer for SEK 2.12 in cash per share (the "Offer"). At the expiration of the acceptance period on November 21, 2016, Dimesilia owned in total 110,827,308 shares in RusForest, corresponding to approximately 84.8 percent of total shares and votes in RusForest. Since then, Dimesilia has acquired additional shares in RusForest in the market and by December 23, 2016, Dimesilia owned 119,581,213 shares in RusForest, corresponding to approximately 91.5 percent of the total shares in RusForest. The terms for these acquisitions have not been more favourable for the transferors than the terms in the Offer.


Dimesilia Holdings Ltd. fullföljer erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB och offentliggör utfall

Dimesilia Holdings Ltd. ("Dimesilia") offentliggjorde genom pressmeddelande den 24 oktober 2016 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB ("RusForest") varvid Dimesilia erbjöd aktieägarna i RusForest kontant 2,12 kronor per aktie för varje utestående aktie i RusForest som Dimesilia inte redan ägde vid offentliggörandet av erbjudandet ("Erbjudandet"). Vid offentliggörandet av Erbjudandet ägde Dimesilia 20 397 152 aktier, motsvarande cirka 15,6 procent av det totala kapitalet och rösterna i RusForest. Utöver detta hade Dimesilia erhållit bindande utfästelser om accept av Erbjudandet från aktieägare representerande 36 459 589 aktier, motsvarande cirka 27,9 procent av det totala kapitalet och rösterna i RusForest.


Dimesilia Holdings Ltd. pursues the offer to the shareholders of RusForest AB and announces outcome

Dimesilia Holdings Ltd. ("Dimesilia") published a public offer to the shareholders of RusForest AB ("RusForest") on October 24, 2016 in which Dimesilia offered the shareholders of RusForest to purchase all outstanding shares in RusForest that Dimesilia did not already own at the announcement of the offer for SEK 2.12 in cash per share (the "Offer"). At the time of the announcement of the Offer, Dimesilia owned 20 397 152 shares, representing approximately 15.6 percent of total shares and votes in RusForest. In addition, Dimesilia had received binding commitments for acceptance of the Offer from shareholders representing 36 459 589 shares, corresponding to approximately 27.9 percent of total shares and votes in RusForest.
Dimesilia Holdings Ltd. offentliggör tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Rusforest

Dimesilia Holdings Ltd. ("Dimesilia") offentliggjorde den 24 oktober 2016 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB ("RusForest") varvid Dimesilia erbjöd aktieägarna i RusForest kontant 2,12 kronor per aktie för varje utestående aktie i RusForest som Dimesilia inte redan ägde vid offentliggörandet av erbjudandet ("Erbjudandet"). Erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet offentliggjordes också den 24 oktober 2016 ("Erbjudandehandlingen"). 


Dimesilia Holdings Ltd. publishes supplement to offer document for its public offer to the shareholders of Rusforest

Dimesilia Holdings Ltd. ("Dimesilia") published a public offer to the shareholders of RusForest AB ("RusForest") on October 24, 2016 in which Dimesilia offered the shareholders of RusForest to purchase all outstanding shares in RusForest that Dimesilia did not already own at the announcement of the offer for SEK 2.12 in cash per share (the "Offer"). The offer document related to the Offer was also published on October 24, 2016 (the "Offer Document"). 


Dimesilia Holdings Ltd. offentliggör erbjudandehandling avseende sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Rusforest

Dimesilia Holdings Ltd., cypriotiskt org.nr HE 330563 ("Budgivaren" eller "Dimesilia"), har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Budgivarens offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB ("RusForest" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier utgivna av RusForest till Budgivaren ("Erbjudandet"). Erbjudandet offentliggjordes den 24 oktober 2016 kl. 08:00.


Dimesilia Holdings Ltd. Publishes offer document for its public offer to the shareholders of Rusforest

Dimesilia Holdings Ltd., Cypriot corporate registration number HE 330563 ("Offeror" or "Dimesilia"), has today published the offer document for the public offer (the "Offer") to acquire all ordinary shares in RusForest AB ("RusForest" or the "Company"). The Offer was published on October 24, 2016 at 08:00 CET.


Dimesilia Holdings Ltd. Lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB

Dimesilia Holdings Ltd., cypriotiskt org.nr HE 330563 ("Budgivaren" eller "Dimesilia"), lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest AB, org.nr 556694-6421 ("RusForest" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier utgivna av RusForest till Budgivaren. Såsom vederlag erbjuder Budgivaren kontant 2,12 kronor per aktie i RusForest ("Aktierna") ("Erbjudandet"). Aktierna är upptagna till handel på NASDAQ First North ("First North"). Beslutet om att lämna Erbjudandet är fattat av styrelsen i Budgivaren den 20 oktober 2016 och är villkorat av bland annat de villkor som nämns under "Fullföljandevillkor för Erbjudandet".


Dimesilia Holdings Ltd. Announces a public offer to the shareholders of RusForest AB

Dimesilia Holdings Ltd., Cypriot corporate registration number HE 330563 ("Offeror" or "Dimesilia"), hereby announces a public offer to the shareholders of RusForest AB, corporate registration number 556694-6421 ("RusForest" or the "Company") to tender all outstanding shares in RusForest to the Offeror. As compensation, the Offeror offer SEK 2.12 in cash per share in RusForest (the "Shares") (the "Offer"). The Shares are traded on NASDAQ First North ("First North"). The decision to make the Offer was made by the Directors of the Offeror on October 20, 2016 and is conditional upon the conditions that are described under "Conditions to the Offer", among others.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted