Kommuniké från Dignitana AB årsstämma 2019

Dignitana AB, tillverkare av Dignicap®scalp Cooling system, höll idag årsstämma i bolagets lokaler på traktorgränden 3 i Lund. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats. 

Fast ställande av resultaträkning och balans räkning samt koncernens resultaträkning och koncern balans räkning 

Stämman beslöt att anta resultaträkningen och balans räkningen enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman beslutade att Dignitanas resultat disponeras i enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Det beslutades ocksåatt ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Dignitanas verksamhet under föregående räkenskapsår. 

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer  

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. 

Det beslutades också att antalet revisorer ska vara en revisor. 

Val av styrelseordförande, styrelse och revisor  

Stämman beslöt att omvälja Thomas Kelly, William Cronin, Mikael Wahlgren och Ingrid Atteryd Heiman för perioden fram till nästa årsstämma. 

Det beslutades att utse Greg Dingizian och Pontus Kristiansson till nya ledamöter i styrelsen för perioden fram till nästa årsstämma. 

Det beslutades att omväljaPrice Waterhouse Coopers ("PwC") som det företag som tillhandahåller revisionstjänster för perioden fram till slutet av nästa års stämma och att den auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Doselius kommer att fungera som Dignitanas huvudansvariga revisor. 

Det beslutades att omvälja Thomas Kelly som styrelsens ordförande. 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer  

Stämman beslutade att ersättningen till Ingrid Atteryd Heiman, Pontus Kristiansson och Mikael Wahlgren ska vara 100 000 kronor per år för respektive styrelseledamot, med undantag för att ingen ersättning skall utgå till William Cronin, Greg Dingizian och Thomas Kelly för deras uppdrag som styrelseledamot i Dignitana AB:s styrelse. 

Det beslutades att Thomas Kelly kommer att motta ersättning som medlemmar i Dignitana Inc:s styrelse motsvarande 12 000 USD per år, liksom de andra styrelsemedlemmarna i den styrelsen, förutsatt att den berörda styrelsemedlemen inte är anställd av Dignitana. 

Det beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning. 

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Mötet bemyndigade styrelsens att under tiden fram till nästa årsstämma, för att möjliggöra för styrelsen att tillföra Dignitana rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Dignitana och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, kunna besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner till ett belopp om högst 100 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan avsättning för en icke-kontantemission.

Det beslutades att Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen inom ramen för beslutet. 

Det beslutades, för att säkerställa att Dignitanas nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till en utomstående investerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i Dignitana, godtar styrelsen att teckningskursen bestäms av styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i förekommande fall, att styrelsens ledamöter ska vara berättigade att fatta beslut avseende detaljerade emissionsvillkor.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen och beslutsunderlaget som finns tillgängligt på Dignitanas hemsida, www.dignitana.com.

Media kontakt:

Caren Browning, King+ Company caren.browning@kingcompr.com   +1 212-561-7464

Melissa Bourestom, VP Marketing, Dignitana  melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031

Om Dignitana

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB, Certifierad Rådgivare. , +46 (0) 8 463 83 00  certifiedadviser@penser.se  www.penser.se

Dignitana får FDA-godkännande i USA för DigniCap Delta scalp cooling system

Nästa generations kliniskt överlägsna skalpkylningssystem minskar håravfallet hos cancerpatienter


Dignitana receives FDA clearance for DigniCap Delta scalp cooling system

Clinically superior next generation device reduces hair loss for cancer patients


Dignitana installs the first DigniCap Delta Scalp Cooling System in Rome

Dignitana ABmanufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, has announced installation of the first DigniCap Delta at the prestigious Gemelli University Hospital in Rome, Italy last month.


Dignitana Promotes Scalp Cooling at Supportive Care Conference

Dignitana ABworld leader in clinically superior scalp cooling technology, is co-sponsoring a scalp cooling session at the Multinational Association for Supportive Care in Cancer (MASCC) Annual Meeting, held June 21 - 23 in San Francisco, California.


Kommuniké från Dignitana AB årsstämma 2019

Dignitana AB, tillverkare av Dignicap®scalp Cooling system, höll idag årsstämma i bolagets lokaler på traktorgränden 3 i Lund. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats. 


Communication from the Dignitana AB Annual General Meeting 2019

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, has today held an Annual General Meeting at the company's premises at Traktorgränden 3 in Lund. In all the proposed cases, the AGM resolved in accordance with the Board's proposal. Below is a summary of the decisions taken. 


Dignitana AB Publishes Q1 2019 Interim Report

Results and financial position

Significant events during the period

  • Sales and other income for the period amounted to 10,106 TSEK, $1,102 KUSD, an increase of 69 percent compared to the same period in 2018 and a15 percent quarter over quarter growth compared to fourth quarter 2018.
  • EBITDA amounted to (2,799) TSEK, ($305) KUSD, a 59 percent improvement compared to the same period in 2018.
  • Contracts were signed for 22 locations globally, bringing the total number of sites in the U.S. to 125 in 29 states at the close of first quarter.
  • Dignitana announced receipt of CE Marking approval for European sales of the new DigniCap Delta device.
  • As a result of the rights and directed equity issues in December, Dignitana now has 48,599,155 shares registered at Swedish Companies Registration Office.
  • Dignitana announced a partnership with oneservice GmbH, a global provider of specialty technical services, to provide service and maintenance to facilities offering DigniCap in Europe.

Dignitana Leadership Efforts Prompt Landmark Legislation

Dignitana AB (publ)manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, announces that HB3984, the bill providing coverage for scalp cooling that the company initiated in February with Texas State legislators, was passed in the Texas House of Representatives on Friday. The Bill now moves to the Senate where it will be introduced by Sen. Angela Paxton. Once passed in the Senate, the Bill then requires approval by Texas Governor Greg Abbott before being signed into law.


Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 15 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.


Notice of Annual General Meeting of Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 15 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund.


Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Dignitana AB issues a rättelse i pressmeddelande "Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018." Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer:


Correction: Incorrect MAR Classification in previous press release

Dignitana AB issues a correction in press release "Dignitana AB publishes the annual report for 2018." The correction means that the press release was incorrectly classified as MAR and therefore contained the paragraph as follows:


Dignitana AB publicerar årsredovisningen för 2018

Lund, Sweden - 12 April 2019 - Dignitana AB offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2018. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från hemsidan, www.dignitana.se. Det går även att beställa en utskriven version via investorrelations@dignitana.com.


Dignitana AB Publishes Annual Report for 2018

Lund, Sweden - 12 April 2019 - Dignitana AB hereby publishes the annual report for 2018. The Annual Report is attached to this press release and will be posted today on the Dignitana website. You can also order a printed version via investorrelations@dignitana.com.


Dignitana AB Receives CE Marking for Next Generation DigniCap Delta to Reduce Hair Loss from Chemotherapy

Dignitana AB (publ), manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, today announced receiving CE Marking approval for European sales of DigniCap Delta, the next generation scalp cooling device. An advanced and redesigned model of the 2015 FDA-cleared DigniCap Scalp Cooling System, DigniCap Delta features a new single patient use cap system consisting of a flexible Cooling Wrap and an adjustable Thermal Cap to optimize scalp cooling outcomes and ease-of-use for patients and nurses. The streamlined DigniCap Delta is 54 percent smaller than the current model and the intuitive interface provides up to 80 percent reduction in nursing time per patient infusion versus the existing device.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär