Kommuniké från Dignitana AB årsstämma 2019

Dignitana AB, tillverkare av Dignicap®scalp Cooling system, höll idag årsstämma i bolagets lokaler på traktorgränden 3 i Lund. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats. 

Fast ställande av resultaträkning och balans räkning samt koncernens resultaträkning och koncern balans räkning 

Stämman beslöt att anta resultaträkningen och balans räkningen enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Stämman beslutade att Dignitanas resultat disponeras i enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Det beslutades ocksåatt ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Dignitanas verksamhet under föregående räkenskapsår. 

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer  

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. 

Det beslutades också att antalet revisorer ska vara en revisor. 

Val av styrelseordförande, styrelse och revisor  

Stämman beslöt att omvälja Thomas Kelly, William Cronin, Mikael Wahlgren och Ingrid Atteryd Heiman för perioden fram till nästa årsstämma. 

Det beslutades att utse Greg Dingizian och Pontus Kristiansson till nya ledamöter i styrelsen för perioden fram till nästa årsstämma. 

Det beslutades att omväljaPrice Waterhouse Coopers ("PwC") som det företag som tillhandahåller revisionstjänster för perioden fram till slutet av nästa års stämma och att den auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Doselius kommer att fungera som Dignitanas huvudansvariga revisor. 

Det beslutades att omvälja Thomas Kelly som styrelsens ordförande. 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer  

Stämman beslutade att ersättningen till Ingrid Atteryd Heiman, Pontus Kristiansson och Mikael Wahlgren ska vara 100 000 kronor per år för respektive styrelseledamot, med undantag för att ingen ersättning skall utgå till William Cronin, Greg Dingizian och Thomas Kelly för deras uppdrag som styrelseledamot i Dignitana AB:s styrelse. 

Det beslutades att Thomas Kelly kommer att motta ersättning som medlemmar i Dignitana Inc:s styrelse motsvarande 12 000 USD per år, liksom de andra styrelsemedlemmarna i den styrelsen, förutsatt att den berörda styrelsemedlemen inte är anställd av Dignitana. 

Det beslutades att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning. 

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Mötet bemyndigade styrelsens att under tiden fram till nästa årsstämma, för att möjliggöra för styrelsen att tillföra Dignitana rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Dignitana och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, kunna besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner till ett belopp om högst 100 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan avsättning för en icke-kontantemission.

Det beslutades att Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen inom ramen för beslutet. 

Det beslutades, för att säkerställa att Dignitanas nuvarande aktieägare inte missgynnas i förhållande till en utomstående investerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i Dignitana, godtar styrelsen att teckningskursen bestäms av styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i förekommande fall, att styrelsens ledamöter ska vara berättigade att fatta beslut avseende detaljerade emissionsvillkor.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen och beslutsunderlaget som finns tillgängligt på Dignitanas hemsida, www.dignitana.com.

Media kontakt:

Caren Browning, King+ Company caren.browning@kingcompr.com   +1 212-561-7464

Melissa Bourestom, VP Marketing, Dignitana  melissa.bourestom@dignitana.com  +1 469-518-5031

Om Dignitana

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.

Erik Penser Bank AB, Certifierad Rådgivare. , +46 (0) 8 463 83 00  certifiedadviser@penser.se  www.penser.se


Dignitana tillförs 42 miljoner SEK i en riktad nyemission av units

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" eller "Bolaget") meddelade idag att Bolaget har genomfört en framgångsrik riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilket tillför Dignitana cirka 42 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer användas för att kraftfullt öka tillväxttakten i Bolaget med fokus på den nya skalpkylningsmaskinen, DigniCap Delta, som både är CE- och FDA-godkänd. Delta systemet medför även en förbättrad global intjäningsmodell bestående av engångs- och flergångsintäkter. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 42 miljoner SEK före emissionskostnader.


Dignitana receives SEK 42 million in a directed new issue of units

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" or the "Company") today announced that the Company has successfully conducted a directed new issue of units consisting of shares and warrants, which has now raised proceeds to Dignitana of SEK 42 million before deduction of issue costs. These proceeds will be used to aggressively increase the growth rate of the company with a focus on the new scalp cooling device, DigniCap Delta. This new FDA cleared and CE marked system introduces an improved global business model consisting of one-time and recurring revenue. At full exercise of the warrants, Dignitana will be provided with additional SEK 42 million before deduction of issue costs.


Dignitana avser att genomföra en riktad nyemission av units

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" eller "Bolaget") meddelade idag att Bolaget avser att, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 maj 2019, genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktas till kvalificerade investerare i Sverige och internationella institutionella investerare (den "Riktade emissionen").


Dignitana intends to make a directed new issue of units

Dignitana AB (publ) ("Dignitana" or the "Company") today announces its intention to execute a directed share issue of units consisting of shares and warrants with deviation from the shareholders' preferential rights, directed to qualified investors in Sweden and international institutional investors, as authorized by the annual general meeting on 15 May 2019 (the" Directed New Issue").


Delårsrapport Q2 2019

Financial highlights

 •  Total revenue for the Group amounted to 12,002 TSEK, 1,275 KUSD which is an increase of 33 percent over the same period 2018.
 •  Year to date revenue for the Group was 22,109 TSEK, 2,350 KUSD, an increase of 47 percent over the same period 2018.

Business highlights  

 •  FDA clearance of the next generation DigniCap Delta June 2019.  
 •  First European installation of DigniCap Delta at Gemelli University Hospital in Rome, Italy, in May 2019.  
 •  Contracts were signed for 19 locations in the United States, bringing the total number of signed U.S. sites to 139 across 30 states at the close of second quarter.  
 •  The Company continued efforts to initiate legislation providing insurance coverage for scalp cooling with a Bill (HB 3984) introduced in Texas and discussions are underway with legislators in three other states.  
 •  Dignitana co-sponsored a scalp cooling session at the Multinational Association for Supportive Care in Cancer Annual meeting in San Francisco, California in June 2019.  

Dignitana AB Publishes Q2 2019 Interim Report

Financial highlights

 •  Total revenue for the Group amounted to 12,002 TSEK, 1,275 KUSD which is an increase of 33 percent over the same period 2018.
 •  Year to date revenue for the Group was 22,109 TSEK, 2,350 KUSD, an increase of 47 percent over the same period 2018.

Business highlights  

 •  FDA clearance of the next generation DigniCap Delta June 2019.  
 •  First European installation of DigniCap Delta at Gemelli University Hospital in Rome, Italy, in May 2019.  
 •  Contracts were signed for 19 locations in the United States, bringing the total number of signed U.S. sites to 139 across 30 states at the close of second quarter.  
 •  The Company continued efforts to initiate legislation providing insurance coverage for scalp cooling with a Bill (HB 3984) introduced in Texas and discussions are underway with legislators in three other states.  
 •  Dignitana co-sponsored a scalp cooling session at the Multinational Association for Supportive Care in Cancer Annual meeting in San Francisco, California in June 2019.  

Dignitana delivers first DigniCap Delta in United States

Next generation scalp cooling device minimizes hair loss from chemotherapy


Dignitana AB Publishes August Newsletter

Dignitana AB today publishes the August 2019 edition of the company newsletter, attached to this release.Dignitana får FDA-godkännande i USA för DigniCap Delta scalp cooling system

Nästa generations kliniskt överlägsna skalpkylningssystem minskar håravfallet hos cancerpatienter


Dignitana receives FDA clearance for DigniCap Delta scalp cooling system

Clinically superior next generation device reduces hair loss for cancer patients


Dignitana AB Publishes June Newsletter

Dignitana AB today publishes the June 2019 edition of the company newsletter, attached to this release.


Dignitana installs the first DigniCap Delta Scalp Cooling System in Rome

Dignitana ABmanufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, has announced installation of the first DigniCap Delta at the prestigious Gemelli University Hospital in Rome, Italy last month.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär