Dignitana kompletterar den tidigare aviserade riktade emissionen med ytterligare en riktad emission

Styrelsen i Dignitana AB (publ) har idag beslutat, pga stort intresse, komplettera den tidigare aviserade riktade emissionen, genom att emittera ytterligare 540 000 aktier till ett belopp om 2,3 MSEK. Sammantaget innebär detta att de riktade emissionerna omfattar totalt 9,5 MSEK.

Som tidigare har kommunicerats i pressmeddelande från den 16 november 2018 har styrelsen beslutat om en riktad emission om sammanlagt 1 380 500 aktier till ett antal utvalda investerare till kursen 4,20 SEK motsvarande ett belopp om cirka 5,8 MSEK, liksom en kvittningsemission till delvis samma investerare (enligt separat pressmeddelande) om ca 339 972 aktier till kursen 4,20 SEK motsvarande ett belopp om ca 1,4 MSEK. Styrelsen har idag, den 3 december 2018, beslutat att emittera ytterligare 540 000 aktier till kursen 4,20 SEK motsvarande ett belopp om 2,3 MSEK. De riktade emissionerna, inklusive dagens beslut, omfattar således totalt 2 260 472 aktier till kursen 4.20 SEK vilket sammanlagt innebär att bolaget tillförs cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer genom den kompletterande emissionen öka med 540 000 kr.

Emissionen riktas till Green Park & Golf Ventures (GPG).För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till cirka 1,1 procent, och som för samtliga de tre riktade emissionerna uppgår till totalt cirka 5,3 procent.

Syftet med beslutet att emittera nya aktier i Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en fortsatt snabb expansion på den amerikanska marknaden samt för att säkerställa ytterligare rörelsekapital. Bolagets aktieägare bereds därtill möjlighet att teckna sig för aktier i en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar cirka 24,3 MSEK till kursen 4,20 SEK. Teckningstiden pågår från den 4 december till den 18 december 2018.

Rådgivare

Redeye AB (redeye.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare i företrädesemissionen, de riktade emissionerna och den riktade kvittningsemissionen. AktieInvest är emissionsinstitut.

Lund 2018-12-03

För mer information, vänligen kontakta:

William Cronin, VD, Dignitana AB, bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555

Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB mikael.wahlgren@dignitana.com +46 709 33 72 20

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande 14:30 (CET), den 3 december 2018.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dignitana. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dignitana kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort den 3 december 2018.

Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Dignitana att informera sig själva om och observera sådana restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Dignitana avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dignitana aktuella syn på Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Ord som "avses", "antar", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com.

Dignitana CEO William Cronin to Speak at Aktiedagen Stockholm

Dignitana AB announces that Chief Executive Officer William Cronin will speak at Aktiedagen Stockholm on 19 March 2019 at 15:00 CET.Dignitana AB Taps oneservice as Service Provider in Europe

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, announces today that it has partnered with oneservice, a global provider of specialty technical services, to provide service and maintenance to facilities offering DigniCap in Europe.


Dignitana AB Publishes Year End Report for 2018

Results and financial position

Significant events during the period

  • Sales for the period amounted to 8,772 TSEK, $971 KUSD, an increase of 34 percent compared to the same period in 2017.
  • EBITDA amounted to (2,996) TSEK, ($335) KUSD, a 72 percent improvement compared to the same period in 2017.
  • U.S. annual revenue increased 52 percent over 2017.
  • Contracts for 8 units were placed globally.
  • Contracts were signed for 13 U.S. locations.
  • U.S. fourth quarter revenue increased 18 percent over fourth quarter 2017.
  • On 8 October Dignitana announced that Mr. Greg Dingizian, via his Adma Förvaltnings AB investment vehicle, had accumulated 10.4 percent of the outstanding common shares of the company.
  • On 14 November Dignitana announced the establishment of a clinical trial at Beijing University Cancer Hospital in conjunction with Konica Minolta.
  • In December the company completed rights and directed equity issues providing the Company with approximately SEK 33.8M before issue costs.

Rättelse - sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ) är idag den 29 januari 2019

Sista dag för handel i Dignitanas betalda tecknade aktier, DIGN BTA, är tisdagen den 29 januari 2019. De nya aktierna beräknas att synas på VP-konton och depåer måndagen den 4 februari 2019.


Amendment - Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ) is today, the 29 of January 2019

The last day of trading in Dignitana's paid-up shares, DIGN BTA, is Tuesday 29 January 2019. The new shares are estimated to be available in VP-accounts and depots Monday 4 February 2019.


Sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ)

Sista dag för handel i Dignitanas betalda tecknade aktier, DIGN BTA, är onsdagen den 30 januari 2019. De nya aktierna beräknas att synas på VP-konton och depåer måndagen den 4 februari 2019.


Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ)

The last day of trading in Dignitana's paid-up shares, DIGN BTA, is Wednesday 30 January 2019. The new shares are estimated to be available in VP-accounts and depots Monday 4 February 2019.


Dignitana offentliggör utfallet för företrädesemissionen och de riktade emissionerna

Teckningsperioden för Dignitana ABs ("Dignitana" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 18 december 2018. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 100 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 24,3 MSEK. Utfallet visar att 5 383 686 aktier, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 408 917 aktier, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 1 517 201 aktier utan företrädesrätt innebärande att företrädesemissionen tecknades till ca 119 procent.   Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.


Dignitana Announces the Outcome of the Rights Issue and the Directed Issues

The subscription period for Dignitana AB's ("Dignitana" or "the Company") rights issue with preferential right for the Company's shareholders ended on 18 December 2018. The rights issue was covered by subscription commitments and guarantees up to 100 percent of the total amount in the Issue, corresponding to approximately SEK 24.3M. 5,383,686 shares, corresponding to 93 percent of the rights issue, was subscribed for with subscription rights and 408,917 shares, corresponding to approximately 7 percent of the rights issue, was subscribed for without subscription rights. In total, 1,517,201 shares were subscribed for without subscription right, implying that the rights issue was subscribed for to approximately 119 percent and the Company will receive approximately SEK 24.3M before issue costs. There will be no need to utilize the guarantee obligations that have been provided. 


Dignitana och ThermoTek har slutit avtal om kontraktsutveckling och produktion av nästa generations skalpkylningssystem

DigniCap Delta bygger på en avancerad kylteknik som minimerar håravfall vid kemoterapi

Dignitana AB, som tillverkar DigniCap® skalpkylningssystem, inleder ett samarbete med ThermoTek, Inc. för att utveckla DigniCap Delta, en avancerad modell av det FDA-godkända skalpkylningssystemet DigniCap från 2015. Den nya versionen är en mindre och smidigare enhet för behandling av en patient åt gången med en nydesignad, engångskylmössa.
FDA-godkännande för den nya enheten väntas komma under våren 2019.


Dignitana Partners with ThermoTek to Develop Next Generation in Scalp Cooling

DigniCap Delta brings advanced cooling technology to minimize hair loss from chemotherapy 

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, has partnered with ThermoTek, Inc. to develop the DigniCap Delta, an advanced model of the 2015 FDA-cleared DigniCap Scalp Cooling System, featuring a new single-patient use cap design and a smaller, more streamlined single-patient machine. U.S. Food and Drug Adminstration clearance for the new device is anticipated in spring 2019.


Dignitana kompletterar den tidigare aviserade riktade emissionen med ytterligare en riktad emission

Styrelsen i Dignitana AB (publ) har idag beslutat, pga stort intresse, komplettera den tidigare aviserade riktade emissionen, genom att emittera ytterligare 540 000 aktier till ett belopp om 2,3 MSEK. Sammantaget innebär detta att de riktade emissionerna omfattar totalt 9,5 MSEK.


Dignitana complements the previously announced directed rights issue - decides on an additional directed rights issue

The Board of Directors of Dignitana AB (publ) has decided today, as a result of a large investor interest, to complement the previously announced directed rights issue by emitting 540,000 additional shares to an amount of approximately SEK 2.3M. In total this implies that the directed rights issues comprise a total of SEK 9.5M.


Dignitana offentliggör Informations-Memorandum

Styrelsen i Dignitana AB (publ) offentliggör härmed ett Informations-Memorandum med anledning av förestående företrädesemission. Memorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.dignitana.se.


Dignitana AB Publishes Information Memorandum

The Board of Directors of Dignitana AB (publ) hereby publishes an Information Memorandum on the announced rights issue. The Information Memorandum is attached here and is published today on the Company's webpage,www.dignitana.com.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: