Dignitana flyttar verksamheten till USA

Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelar i dag om effektiviseringsåtgärder för den svenska verksamheten.

I dag är Dignitana AB:s verksamhet i Lund koncentrerad till produktutveckling, produktion, kvalitet och ekonomi, medan dotterbolaget Dignitana Inc. i USA hanterar marknadsföring, försäljning och kundsupport.

Dignitana AB har nu för avsikt att flytta verksamheten i Lund, där bolaget har sitt huvudkontor, till bolagets dotterbolag i USA. Åtgärden innebär att samtliga anställda, förutom VD, på Dignitana AB blir övertaliga. Avsikten är att genomföra verksamhetsöverflyttningen så snart förhandlingar med de kollektivavtalsbärande fackliga organisationerna ägt rum.

Dignitana kommer även fortsättningsvis vara ett publikt listat bolag på Nasdaq First North i Stockholm, med nyckelfunktioner som möjliggör detta.

Det är Dignitana AB:s målsättning att åtgärden ska förbättra bolagets möjligheter att effektivisera verksamheten. Genom att samla alla resurser på Dignitanas huvudmarknad USA skapas synergieffekter på både kort och lång sikt. Åtgärderna medför engångskostnader för överfasningen på cirka 3 miljoner kr. När de är tagna beräknar Dignitana att kunna genomföra kostnadsbesparingar om cirka 15 miljoner SEK på årlig basis, med start i andra kvartalet 2018 för att slå igenom fullt ut under mitten av 2018.

William Cronin, CEO för Dignitana Inc., kommenterar: "Dignitanas försäljning på den amerikanska marknaden har ökat kraftfull sex kvartal i rad vilket visar att vi har en mycket attraktiv produkt i DigniCap®. Konsolideringen av all affärsverksamhet i USA kommer att göra det möjligt för Dignitana att påskynda våra tillväxt- och produktutvecklingsinsatser för att vi ska kunna tillgodose den ökande efterfrågan på skalpkylning."

Lund 14 november, 2017

Företagskontakt
Semmy Rülf
Styrelseordförande
+46 709 312730
semmy.rulf@dignitana.se

Presskontakt 
Anja Trägårdh  
Trägårdh Kommunikation  
+46 709 346664  
anja@tragardhkommunikation.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl 08:30 CET.

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Dignitana flyttar verksamheten till USA

Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelar i dag om effektiviseringsåtgärder för den svenska verksamheten.


Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 december 2017 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund


Dignitana beslutar om företrädesemission om 42,6 MSEK

Styrelsen för Dignitana AB ("Dignitana" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om 42,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). Emissionsbeslutet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 4 december 2017. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 34,3 MSEK motsvarande cirka 81 procent av emissionslikviden.Dignitana fortsätter växa i USA med åtta nya avtal

Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, tillkännagav i dag att Florida Cancer Specialists (FCS), den största oberoende kliniken inom onkologi/hematologi i USA, kommer att erbjuda DigniCap® till patienter på ytterligare åtta av sina medicinska anläggningar.


Dignitana förtydligar bolagets ställning

Dignitana AB (publ) meddelar idag utökade fakta om bolagets finansiella och marknadsmässiga situation för att ge tydlig information till marknaden.


Dignitana fortsätter att växa i USA och lanserar integrationsprogram

Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, kan i dag tillkännage fem nya avtal med cancerkliniker på den amerikanska marknaden.


Dignitana reviderar försäljningsprognos efter produktionsförseningar

Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelar i dag en om en reviderad försäljningsprognos för 2017 på grund av produktionsförseningar.


Dignitana tar upp lån för att möta ökad efterfrågan

Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, har i dag tecknat ett finansiellt avtal med Union Business Leasing, Inc. i Boulder, Colorado. Avtalet ger Dignitana en rullande kredit.


Delårsrapport Q2 2017

Delårsrapporten i sammandrag:

Nyckeltal

Koncernen  Q2 2017 Q2 2016 Q1-Q2 2017 Q1-Q2 2016 Helår 2016
Nettoomsättning, tkr  5 758 957 11 886 2 108 8 902
Totala Intäkter, tkr  5 852  966  12 029 2 173 9 122
Resultat efter finansiella poster, tkr -10 813 -7 672 -18 922 -13 575 -32 269
Kassa och bank, tkr  10 121  51 541 10 121 51 541 32 864 
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,53 -0,43 -0,93 -0,78 -1,72

 

Moderbolaget  Q2 2017 Q2 2016  Q1-Q2 2017 Q1-Q2 2016 Helår 2016
Nettoomsättning, tkr 4 636 801 9 948 1 919 7 767
Totala Intäkter, tkr 4 729 809 10 091 1 983 7 986
Resultat efter finansiella poster, tkr -10 911 -7 702 -19 100 -13 629 -32 457
Kassa och bank, tkr  9 157 50 691 9 157 50 691 31 744

 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: