Dignitana beslutar om företrädesemission om 42,6 MSEK

Styrelsen för Dignitana AB ("Dignitana" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om 42,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). Emissionsbeslutet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 4 december 2017. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 34,3 MSEK motsvarande cirka 81 procent av emissionslikviden.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Dignitana har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 42,6 MSEK genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Aktieägare i Dignitana har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 december 2017.
 • Teckningskursen uppgår till 2,10 SEK per nyemitterad aktie.
 • Emissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 4 december 2017, kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
 • Emissionen är säkerställd upp till 34,3 MSEK motsvarande cirka 81 procent av emissionsbeloppet, genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från externa investerare.
 • Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är den 7 december 2017.
 • Teckning i Emissionen ska ske under perioden 11 - 27 december 2017.

Emissionen är villkorad av en extra bolagstämmas godkännande som kommer att hållas den 4 december 2017. Ett separat meddelande med kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras inom kort i Post och Inrikes Tidning samt på Dignitanas hemsida. Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Svenska Dagbladet. Information om emissionen kommer att finnas tillgänglig på Dignitanas hemsida, www.dignitana.se och Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.

Bakgrund 
Dignitana utvecklar, marknadsför och säljer skalpkylningssystemet DigniCap, en produkt som motverkar håravfall hos cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. Bolaget säljer DigniCap i Europa, Asien och USA direkt eller via distributörer.

Dignitana har under hösten 2017 haft utmaningar relaterade till produktionen av DigniCap samt kvalitetsbrister i befintliga system, vilket bland annat medfört att Bolagets marknadsintroduktion i USA har gått långsammare än beräknat. Därtill har Bolagets rörelsekapitalfinansiering påverkats negativt då Bolagets största kund valt att omförhandla avtalen. Trots dessa störningar har både omsättning och antalet behandlingar ökat månad för månad.

Bolaget är i behov av nytt kapital för att fortsätta sin operationella verksamhet. Dignitana genomför därför förestående Företrädesemission. Tillfört kapital säkrar driften under 2018 och ger utrymme för utveckling av DigniCap-systemet samt ger en viss likviditetsbuffert. Utveckling av DigniCap-systemet syftar till att öka användarvänligheten och minska produktionskostnader.

USA som marknad utgör tack vare affärsmodell och marknadsstorlek en betydande tillväxt- och lönsamhetspotential för Bolaget. Affärsmodellen, där Dignitana dels tar ut en månatlig hyresavgift för systemet och dels tar ut en avgift per behandling, kommer över tid att resultera i en kundbas som ger trögrörliga och förutsägbara intäkter.

Garantiförbindelser
I samband med emissionen har Dignitana erhållit teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om sammantaget cirka 5,8 MSEK, motsvarande cirka 14 procent av emissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om sammanlagt 28,5 MSEK, motsvarande cirka 67 procent av emissionen. Sammantaget omfattas emissionen till 34,3 MSEK av teckningsåtaganden och emissionsgarantier, motsvarande cirka 81 procent av emissionen.

Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet kommer vid full teckning av emissionen att öka från 20 274 112 SEK till 40 548 224 SEK och antalet aktier kommer att öka med 20 274 112 från 20 274 112 aktier till 40 548 224 aktier. Dignitana kommer vid full teckning att tillföras 42,6 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen uppgår vid fulltecknad emission till 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Preliminär tidplan

 • 4 december 2017 Extra bolagstämma.
 • 5 december 2017 Sista handelsdag inklusive teckningsrätter.
 • 5 december 2017 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt.
 • 6 december 2017 Första handelsdag exklusive teckningsrätter.
 • 7 december 2017 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen.
 • 11 - 27 december 2017 Teckningsperiod.
 • 11 - 21 december 2017 Handel med teckningsrätter.
 • 11 december 2017 Handel med betald tecknad aktie (BTA) till och med emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
 • 2 januari 2018 Beräknat datum för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen.

Rådgivare och konsulter
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Dignitana i samband med nyemissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Semmy Rülf, ordförande för Dignitana

E-post: semmy.rulf@dignitana.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl 7.00 CET.

Om Dignitana AB (publ)
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska skalpkyliningsprodukten DigniCap® vilken reducerar håravfall vid cellgiftsbehandling för olika sorters solida cancertumörer. Bolagets säte ligger i Lund. Dignitanas aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Om skalpkylningssystemet DigniCap®
Dignitanas huvudprodukt - DigniCap® - är ett patenterat skalpkylningssystem med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort. www.dignicap.com

Dignitana offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Dignitana har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.dignitana.se


Dignitana lanserar världens första precionsanpassade skalpkylningsmössa

Det första FDA-godkända skalpkylningskylsystemet som reducerar håravfall på grund av cellgifter samarbetar med Boa Technology för att introducera en förbättrad DigniTherm™ Click Cap


Dignitana fortsätter växa i USA med RWJ Barnabas Health och tre andra kliniker

En av New Jerseys största sjukvårdskedjor kommer att erbjuda DigniCap® för att minska håravfall vid cellgiftsbehandling. Ytterligare medicinska centra i South Carolina, Kalifornien och Washington DC ingår också avtal.


Dignitana ställer ut Dignicap® Scalp Cooling System på San Antonio bröstcancersymposium 2017

Dignitana AB , expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelade idag att DigniCap®-systemet , ett patenterat skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjligheten att behålla håret under cellgiftsbehandling, kommer att ställas ut i bås 532 vid San Antonio Bröstcancersymposium (SABCS) 5 - 9 december 2017.


Dignitana: Kommuniké från extra bolagsstämma 2017-12-04

Dignitana AB (publ) har idag, måndagen den 4 december 2017, hållit extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Lund. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.


Dignitana publicerar delårsrapport för Q3 - 2017

Delårsrapporten i sammandrag:


Dignitana utser William Cronin till ny VD

- Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelar i dag om förändringar gällande VD-posten för moderbolaget.  


Dignitana flyttar verksamheten till USA

Dignitana AB, expert inom medicinsk kylningsteknik och tillverkare av skalpkylningssystemet DigniCap®, meddelar i dag om effektiviseringsåtgärder för den svenska verksamheten.


Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 december 2017 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund


Dignitana beslutar om företrädesemission om 42,6 MSEK

Styrelsen för Dignitana AB ("Dignitana" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om 42,6 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). Emissionsbeslutet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 4 december 2017. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 34,3 MSEK motsvarande cirka 81 procent av emissionslikviden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: