Dicot genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 21,8 MSEK

Styrelsen i Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") har idag den 23 april 2020, villkorat av godkännande vid årsstämma den 26 maj 2020, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Kallelse till årsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Dicot cirka 21,8 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 43,6 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,1 procent av teckningsförbindelser och till cirka 65,9 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till 70 procent.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 2 juni 2020, och tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) nyutgivna teckningsoptioner. Teckningskursen är 4,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 4 juni till och med den 18 juni 2020.
 • Utövandekursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 mars till och med den 15 mars 2021. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 2,00 SEK och inte heller lägre än 0,125 sek (motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie).
 • Utövandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 17 till och med 31 mars 2021.
 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att slutfinansiera det prekliniska programmet och påbörja förberedelser för klinisk fas 1.

VD-kommentar

Genom kapitalet från företrädensemissionen skapar vi förutsättningar för att kunna slutföra det prekliniska programmet, ett viktigt steg mot vår första kliniska studie. Nu lägger vi grunden för utvecklingen av ett nytt läkemedel som på sikt kan bli ett alternativ till de preparat som dominerar marknaden idag och där många patienter inte har tillgång till en effektiv läkemedelsbehandling, säger Göran Beijer, VD på Dicot.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten Libiguin® för att behandla de sexuella dysfunktionerna erektil dysfunktion (ED) samt för tidig utlösning (PE) hos män, som är vanligt förekommande över hela världen. Erektil dysfunktion är ett problem som framförallt är åldersrelaterat även om det inte är åldern i sig som leder till ED utan det är andra åldersrelaterade sjukdomar som leder till försämrad förmåga. Män med erektil dysfunktion globalt uppskattas till ca 400 miljoner vilket motsvarar ca 15 procent av den manliga vuxna befolkningen. På samma sätt upplever ca 25 procent av alla män problem med för tidig utlösning, där Dicot gör en konservativ uppskattning att en bra behandling mot PE kan nå ut till ca 5 procent av alla män globalt. Det är inte ovanligt att en man lider av både erektionssvikt och tidig utlösning.

Libiguin® har sitt ursprung i den forskning som bedrivits v id Uppsala Universitet av professor Jarl Wikberg för att behandla sexuell dysfunktion. Djurförsök och den traditionella folkmedicinska användningen från Madagaskar visar på effekten hos Libiguin® för behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning hos män. Med visionen "Lust och glädje hela livet", är strategin att utveckla Libiguin till klinisk utveckling i Fas 2 och att därefter söka strategiska allianser med större läkemedelsföretag som kan ta Libiguin hela vägen till en registrerad produkt på den globala marknaden.

För att slutfinansiera det prekliniska programmet och påbörja förberedelser för klinisk fas 1 genomför Dicot nu en företrädesemission av units.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Dicot har, villkorat av godkännande vid årsstämma, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 2 juni 2020. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra nyutgivna (4) teckningsoptioner. Teckningskursen är 4,00 SEK per unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Företrädesemissionen innebär därmed en emission av högst 21 814 304 aktier och högst 21 814 304 teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 21,8 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 2 726 788,00 SEK, från cirka 2 045 091,00 SEK till cirka 4 771 879,00 SEK.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att löpa från och med den 4 juni till och med den 18 juni 2020.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår utspädningen till cirka 73 procent.
 • Utövandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 17 mars till och med den 31 mars 2021.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 1 till och med den 15 mars 2021. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 2,00 SEK [och inte heller lägre än 0,125 sek (motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie)]. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till 43,6 MSEK (före emissionskostnader) om samtliga teckningsoptionerna utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 2 726 788,00 SEK till högst cirka 7 498 667,00 SEK.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,1 procent av teckningsförbindelser och till cirka 65,9 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget samt externa investerare. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020, dvs. teckningsperioden i Företrädesemission. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Tidplan

29 maj 2020

Sista handelsdag i Dicots aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

1 juni 2020

Första handelsdag i Dicots aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter

2 juni 2020

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

2 juni 2020

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen

4 juni - 16 juni 2020

Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market

4 juni - 18 juni 2020

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

24 juni 2020

Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dicot i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

Denna information är sådan information som Dicot AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl 08.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Dicot AB ("Bolaget") och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i ett kommande prospekt.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Nerladdningsbara filer

Dicot rapporterar positiva resultat från studie med läkemedelskandidaten Libiguin ® för behandling av sexuell dysfunktion

Pressmeddelande: Uppsala, 14 september 2020. Dicot meddelar idag att de första resultaten från djurstudier utförda tillsammans med Pelvipharm har erhållits. Resultaten visar att Dicots läkemedelskandidat Libiguin® gav en signifikant och dosberoende effekt på erektion jämfört med placebo vid samtliga uppmätta parametrar i Pelvipharms etablerade djurmodeller. Nästa steg inkluderar ytterligare utvärdering tillsammans med Pelvipharm för att optimera kommande studie på bästa sätt. Pelvipharm SAS är ett världsledande prekliniskt kontraktslaboratorium (CRO) specialiserade på utvärdering av sexuell dysfunktion i djurmodeller och fler studier med Libiguin® är planerade i samarbetet.


Dicot AB delårsrapport januari - juni 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 27 augusti 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Summary of Interim Report January - June 2020, Dicot AB

Press release: Uppsala, August 27, 2020. A summary of the Interim report January - June 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .


Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande: Uppsala 17 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar idag den 17 juli, följande flaggningsmeddelande till följd av Bolagets genomförda företrädesemission.


Disclosure Notice - Major shareholding notification

Press release: Uppsala, July 17, 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") announces today, July 17, the following disclosure notice as a result of the Company's completed rights issue.


Omräkning av teckningsoptioner av serie 2019/2020

Pressmeddelande: Uppsala 8 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot") kommer i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner av serie 2019/2020 genomföra en omräkning enligt optionsvillkoren till följd av den senaste genomförda emissionen av units som offentliggjordes den 23 april 2020. Omräkning kommer ske av dels teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption och dels av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Information om omräkning av optionsvillkor framgår nedan.


Adjustments of warrants of series 2019/2020

Press release: Uppsala, July 8 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot") will, in accordance with the terms for the warrants 2019/2020, carry out a recalculation in accordance with the warrant terms as a result of the latest completed rights issue of units published on April 23, 2020. There will be an adjustment of both subscription price and the number of shares that each warrant entitles to subscribe for. Information regarding the adjustments of option terms is shown below.


Dicot AB genomför riktad nyemission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades

Pressmeddelande: Uppsala 7 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört den företrädesemission om 21,8 MSEK som offentliggjordes den 23 april 2020 och som godkändes av årsstämman den 26 maj 2020 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,80 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.


Dicot resolves on a directed issue of shares (compensation issue) to guarantors in conjunction with the oversubscribed rights issue

Press release: Uppsala, July 7, 2020. Dicot AB ("Dicot" or the "Company") has completed the rights issue of units amounting to SEK 21.8 million, which was disclosed on April 23, 2020 and resolved by the annual general meeting on May 26, 2020 (the "Rights Issue") In connection herewith, in accordance with the underwriting commitments that have been drawn up, a directed issue of shares to the guarantors in the Rights Issue who have chosen to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares in the Company (the "Compensation Issue") is implemented. The subscription price in the Compensation Issue is set at SEK 1.80 per share and payment is made through set-off of the guarantors' claims.


Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2021

Uppsala, 1 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission om cirka 21,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 326 procent. Totalt emitterades 5 453 576 units i Företrädesmissionen motsvarande 21 814 304 aktier och 21 814 304 teckningsoptioner av serie 2021 (TO2).


Conversion of paid subscribed units (BTU) to shares and warrants of series 2021

Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") has conducted a rights issue of approximately SEK 21.8 million (the "Rights Issue"). The Rights Issue was subscribed with 326 percent. In total, 5,453,576 units were issued in the Rights Issue consisting of 21,814,304 shares and 21,814,304 warrants of series 2021 (TO2).


Dicots företrädesemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande: Uppsala, 24 juni 2020. Företrädesemissionen om 21,8 MSEK som offentliggjordes den 23 april 2020 och som godkändes av årsstämman den 26 maj 2020 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 326 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader.


Dicot's rights issue is heavily oversubscribed

Press release: Uppsala, June 24, 2020. The rights issue of SEK 21.8 million which was disclosed on April 23, 2020 and resolved by the annual general meeting on May 26, 2020 (the "Rights Issue")  in Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") has been heavily oversubscribed. The Rights Issue was subscribed to 326 percent. Through the Rights Issue, the Company obtains approximately SEK 21.8 million before issue costs.


Dicot hemsida nu tvåspråkig

Uppsala, 16 juni 2020. Dicot AB meddelar idag att bolaget lanserat en engelsk version av hemsidan www.dicot.se , ett steg framåt för att nå ut till internationella aktörer.


Dicot's website in English

Uppsala, June 16, 2020. Dicot AB announces that the company has launched an English version of the website www.dicot.se, a step forward to reach the international market.


Dicots uppmuntrar till dialog kring sexuell hälsa

Dicot AB har förstärkt hemsidan med möjligheten att ställa frågor kring sexuell hälsa och sexuell dysfunktion. Se Dicots hemsida: www.dicot.se/patient-sexuell-haelsa


Ny styrelseledamot förstärker Dicots styrelse

Pressmeddelande: Uppsala, 10 juni 2020. Årsstämman i Dicot AB (publ) beslutade att välja in Claes Post som ny styrelseledamot i Dicots styrelse.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted