Dicot AB delårsrapport januari - juni 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 27 augusti 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 152 KSEK (-2 783).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,36) SEK

Finansiell information januari - juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 724 KSEK (-6 682).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,57 (-0,86) SEK

VD kommenterar

Årets andra kvartal har präglats av ett annorlunda arbetssätt och nya grepp för att lösa olika uppgifter. Dicot är ett bolag som har vana av att arbeta på distans med våra partners i världen. Men under rådande omständigheter har vi även fått skifta över till ett mer digitalt arbetssätt på hemmaplan vilket fungerat väldigt väl.

Vår produktionspartner i Indien, Anthem Bioscience, har påverkats av pandemin och varit stängt under april och delar av maj med konsekvensen att vi tappat några månader i projektets tidplan. Dock arbetar Anthem som vanligt sedan mitten av maj och extraktet som under årets början producerades av Ardena i Södertälje är skickat till Anthem under sommaren och är nu startmaterial för den läkemedelssubstans som ska produceras i höst.

Den första studien på Pelvipharm där vi studerar effekten på erektion i en djurmodell är slutförd. Slutrapport kommer i början på september och ytterligare studier planeras för att bland annat ge information om verkningsmekanism. Samarbetet med vår partner Pelvipharm fungerar utmärkt och den professionella nivån är mycket hög.

Under april initierades en retrospektiv studie på Madagaskar rörande den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel vid sexuella dysfunktioner. Vår läkemedelskandidat Libiguin® upptäcktes genom studier av aktiva komponenter i rötterna till ett träd som växer på Madagaskar. Under april och maj intervjuades mer än 200 män som använder en dryck som tillreds från av rot och bark och en överväldigande majoritet av männen var mycket nöjda med drycken och dess resultat. Detta stärker våra förhoppningar att effekten av Libiguin bland annat är mer långvarig än existerande behandlingar. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats av männen som i många fall använt drycken regelbundet under många år.

För att säkerställa det prekliniska programmet beslutade styrelsen för Dicot i april att genomföra en företrädesemission tidigare än planerat och beslutet var också påverkat av den pågående pandemin och den osäkerhet som skapas. Företrädesemissionen beslutades av bolagsstämman i maj och genomfördes under juni på ett mycket framgångsrikt sätt trots att medverkan på möten med många deltagare inte kunde ske. Totalt övertecknades emissionen till 326% och tillförde bolaget kapital för fortsatt prekliniskt arbete.

Under våren har vi också arbetat med att förstärka vår kommunikation om bolaget. Vår hemsida är förstärkt med en patientflik där vi informerar om sexuella dysfunktioner och möjligheten finns att ställa frågor anonymt till vår kliniska expert Dr Elin Gahm. Som ett steg i att nå den internationella marknaden för sexuella dysfunktioner har även en engelsk version av hemsidan lanserats.

Våren har varit annorlunda på många sätt men arbetet i bolaget har fungerat mycket bra. Det positiva genomförandet av emissionen och det stora förtroendet som våra aktieägare visat vill jag tacka för - det stärker oss inför framtiden. Arbetet fortsätter nu för att vi ska ta oss till kliniska studier och avslutningsvis vill jag också tacka våra samarbetspartners och medarbetare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Dicot rapporterar positiva resultat från studie med läkemedelskandidaten Libiguin ® för behandling av sexuell dysfunktion

Pressmeddelande: Uppsala, 14 september 2020. Dicot meddelar idag att de första resultaten från djurstudier utförda tillsammans med Pelvipharm har erhållits. Resultaten visar att Dicots läkemedelskandidat Libiguin® gav en signifikant och dosberoende effekt på erektion jämfört med placebo vid samtliga uppmätta parametrar i Pelvipharms etablerade djurmodeller. Nästa steg inkluderar ytterligare utvärdering tillsammans med Pelvipharm för att optimera kommande studie på bästa sätt. Pelvipharm SAS är ett världsledande prekliniskt kontraktslaboratorium (CRO) specialiserade på utvärdering av sexuell dysfunktion i djurmodeller och fler studier med Libiguin® är planerade i samarbetet.


Dicot AB delårsrapport januari - juni 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 27 augusti 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Summary of Interim Report January - June 2020, Dicot AB

Press release: Uppsala, August 27, 2020. A summary of the Interim report January - June 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .


Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande: Uppsala 17 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar idag den 17 juli, följande flaggningsmeddelande till följd av Bolagets genomförda företrädesemission.


Disclosure Notice - Major shareholding notification

Press release: Uppsala, July 17, 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") announces today, July 17, the following disclosure notice as a result of the Company's completed rights issue.


Omräkning av teckningsoptioner av serie 2019/2020

Pressmeddelande: Uppsala 8 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot") kommer i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner av serie 2019/2020 genomföra en omräkning enligt optionsvillkoren till följd av den senaste genomförda emissionen av units som offentliggjordes den 23 april 2020. Omräkning kommer ske av dels teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption och dels av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Information om omräkning av optionsvillkor framgår nedan.


Adjustments of warrants of series 2019/2020

Press release: Uppsala, July 8 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot") will, in accordance with the terms for the warrants 2019/2020, carry out a recalculation in accordance with the warrant terms as a result of the latest completed rights issue of units published on April 23, 2020. There will be an adjustment of both subscription price and the number of shares that each warrant entitles to subscribe for. Information regarding the adjustments of option terms is shown below.


Dicot AB genomför riktad nyemission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades

Pressmeddelande: Uppsala 7 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört den företrädesemission om 21,8 MSEK som offentliggjordes den 23 april 2020 och som godkändes av årsstämman den 26 maj 2020 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,80 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.


Dicot resolves on a directed issue of shares (compensation issue) to guarantors in conjunction with the oversubscribed rights issue

Press release: Uppsala, July 7, 2020. Dicot AB ("Dicot" or the "Company") has completed the rights issue of units amounting to SEK 21.8 million, which was disclosed on April 23, 2020 and resolved by the annual general meeting on May 26, 2020 (the "Rights Issue") In connection herewith, in accordance with the underwriting commitments that have been drawn up, a directed issue of shares to the guarantors in the Rights Issue who have chosen to receive guarantee compensation in the form of newly issued shares in the Company (the "Compensation Issue") is implemented. The subscription price in the Compensation Issue is set at SEK 1.80 per share and payment is made through set-off of the guarantors' claims.


Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2021

Uppsala, 1 juli 2020. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission om cirka 21,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 326 procent. Totalt emitterades 5 453 576 units i Företrädesmissionen motsvarande 21 814 304 aktier och 21 814 304 teckningsoptioner av serie 2021 (TO2).


Conversion of paid subscribed units (BTU) to shares and warrants of series 2021

Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") has conducted a rights issue of approximately SEK 21.8 million (the "Rights Issue"). The Rights Issue was subscribed with 326 percent. In total, 5,453,576 units were issued in the Rights Issue consisting of 21,814,304 shares and 21,814,304 warrants of series 2021 (TO2).


Dicots företrädesemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande: Uppsala, 24 juni 2020. Företrädesemissionen om 21,8 MSEK som offentliggjordes den 23 april 2020 och som godkändes av årsstämman den 26 maj 2020 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 326 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader.


Dicot's rights issue is heavily oversubscribed

Press release: Uppsala, June 24, 2020. The rights issue of SEK 21.8 million which was disclosed on April 23, 2020 and resolved by the annual general meeting on May 26, 2020 (the "Rights Issue")  in Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") has been heavily oversubscribed. The Rights Issue was subscribed to 326 percent. Through the Rights Issue, the Company obtains approximately SEK 21.8 million before issue costs.


Dicot hemsida nu tvåspråkig

Uppsala, 16 juni 2020. Dicot AB meddelar idag att bolaget lanserat en engelsk version av hemsidan www.dicot.se , ett steg framåt för att nå ut till internationella aktörer.


Dicot's website in English

Uppsala, June 16, 2020. Dicot AB announces that the company has launched an English version of the website www.dicot.se, a step forward to reach the international market.


Dicots uppmuntrar till dialog kring sexuell hälsa

Dicot AB har förstärkt hemsidan med möjligheten att ställa frågor kring sexuell hälsa och sexuell dysfunktion. Se Dicots hemsida: www.dicot.se/patient-sexuell-haelsa


Ny styrelseledamot förstärker Dicots styrelse

Pressmeddelande: Uppsala, 10 juni 2020. Årsstämman i Dicot AB (publ) beslutade att välja in Claes Post som ny styrelseledamot i Dicots styrelse.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted