Dicot AB bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 27 februari 2020. Dicot ABs (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 530 KSEK (-3 405).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,22) SEK

Finansiell information januari - december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 631 (450) KSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 396 KSEK (-6 343).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,35 (-1,00) SEK

VD kommenterar

Vi har efter ett intensivt verksamhetsår uppnått flera milstolpar som stärker Dicot på flera sätt. Tillsammans med vårt team och samarbetspartners formar vi en grund i den prekliniska fasen för den vidare utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin®.

Projektets fortskridande

Vår produktkandidat Libiguin® har sitt ursprung i folkmedicinsk användning för behandling av erektionssvikt på Madagaskar. Råvaran kommer från träd och anskaffas via en leverantör i Afrika. Parallellt med att vi arbetat med uppskalning i Afrika har vi också startat aktiviteter i Asien för att säkerställa försörjning från två olika källor.

Under året har vi tillsammans med Syntagon och Rise i Södertälje framgångsrikt genomfört den första större batchen där extraktet därefter skeppats till Indien för slutsyntes av läkemedelssubstans. Vi har också arbetat med olika formuleringar för att säkerställa att beredningen i de toxikologiska studierna är optimal och ger de bästa förutsättningarna för att användas framåt i projektet såväl som för ytterligare studier i det farmakologiska programmet.

I samarbetet med Pelvipharm i Frankrike som startats under året kommer vi att arbeta för att bättre förstå Libiguinets verkningsmekanism. Pelvipharm är ett världsledande CRO (Clinical Research Organisation) en fristående kontraktforskningsorganisation som genomför hela eller delar av kliniska studier på uppdrag av en sponsor. Pelvipharm är experter på studier inom området sexuella dysfunktioner och tillsammans kommer vi att identifiera mer i detalj hur Libiguin®   verkar och kan användas i behandlingen av patienter med erektionssvikt och prematur ejakulation.

Stärka teamet

För att koordinera produktionsaktiviteter från råvara till färdig läkemedelsubstans samt att driva arbetet med anskaffning av råvara långsiktigt har Catarina Malmberg knutits till Dicot som chef för Supply Chain, dvs ansvaret för flödet från tillverkare genom alla stegen i produktionen. Detta är ett viktigt steg för Dicot på vägen mot en mer storskalig verksamhet.  

Framgångsrik företrädesemission genomförd

Under hösten har vi genomfört en framgångsrik företrädesemission om cirka 20,3 MSEK med en övertilldelningsemission om ca 2 MSEK. Glädjande är att företrädesemissionen övertecknades till 144 procent och övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna.

Utsikter för 2020 och framåt

Vi befinner oss i en spännande period i Dicots utveckling och vi ser fram emot att ta nästa steg med vårt prekliniska arbete. Vårt mål är att lägga grunden för utveckling av ett nytt läkemedel som på sikt blir ett alternativ till de preparat som dominerar marknaden idag och där många patienter inte har tillgång till en effektiv läkemedelsbehandling. Potentialen är enormt stor inom våra indikationsområden. Erektionssvikt och för tidig utlösning drabbar miljontals män i hela världen.

Jag vill tacka teamet internt för fina arbetsinsatser och våra externa partners för bra samarbeten under året. Jag ser med tillförsikt fram emot den fortsatta utvecklingen av produkten och bolaget.

Uppsala i februari 2020 Göran Beijer, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Studie med läkemedelskandidaten Libiguin ® har initierats

Pressmeddelande: Uppsala, 4 mars 2020. Dicot AB (publ) meddelar idag att den första studien med läkemedelskandidaten Libiguin® har initierats. Detta genom ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike.


Dicot AB bokslutskommuniké 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 27 februari 2020. Dicot ABs (publ) bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Korrigerad version: Dicot utökar ledningsteamet

(Tidigare idag, den 11 december 2019, publicerades ett pressmeddelande felaktigt med hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär).

Jessica Roxhed tillträder som ny CFO på Dicot, Julie Silbers roll som Director of Investor Relations utökas och Gabriela Urquilla blir ansvarig för externkommunikation från och med den 15 december 2019.


Correction: Dicot Expands its Management Team

(Earlier today, December 11, 2019, a press release was incorrectly published citing the Market Abuse Regulation (MAR). The information in the press release is regulatory but not of a MAR nature).

Jessica Roxhed joins Dicot as CFO, Julie Silber's role as Director of Investor Relations expands and Gabriela Urquilla will head up external communications, reporting to the Director of IR, effective December 15, 2019.


Dicot utökar ledningsteamet

Jessica Roxhed tillträder som ny CFO på Dicot, Julie Silbers roll som Director of Investor Relations utökas och Gabriela Urquilla blir ansvarig för externkommunikation från och med den 15 december 2019.


Dicot Expands its Management Team

Jessica Roxhed joins Dicot as CFO, Julie Silber's role as Director of Investor Relations expands and Gabriela Urquilla will head up external communications, reporting to the Director of IR, effective December 15, 2019.


Dicot AB redovisar delårsresultat för tredje kvartalet 2019

Delårsresultat juli-sept 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 75 (0) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till

-3 183 (-1 375) KSEK

 • Resultat per aktie uppgick till -0,41 (-0,27) SEK

Rapportperiod januari - sept 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 75 (0) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -9 866 (-4 366) KSEK

Resultat per aktie uppgick till -1,27 (-0,33) SEK


Korrigerad version: Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Dicot AB (publ)

(Det föregående pressmeddelandet skickades ut klockan 08:00 CET och har uppdaterats för att korrigera ett stavfel. Ingenting annat skiljer sig från det föregående pressmeddelandet.)

November 26, 2019, Uppsala, Sverige - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "företaget") Valberedningen, som ska utses för perioden tills en ny valberedning har utsetts, kommer att ha tre ledamöter, som utses av de tre största aktieägarna i bolaget i röster.


Correction: Dicot nomination committee appointed for AGM 2020

(The previous press release was sent out at 08:00 CET and has been updated to correct a spelling error. Nothing else differs from the previous press release.)

November 26, 2019, Uppsala, Sweden - Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") The Nomination Committee, which is to be appointed for the period until a new Nomination Committee has been appointed, will have three members, which will be appointed by the three largest shareholders of the company in terms of votes.


Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Dicot AB (publ)

November 26, 2019, Uppsala, Sverige - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "företaget") Valberedningen, som ska utses för perioden tills en ny valberedning har utsetts, kommer att ha tre ledamöter, som utses av de tre största aktieägarna i bolaget i röster.


Dicot nomination committee appointed for AGM 2020

According to the instruction that was adopted at the Dicot AN (Publ) AGM May 16, 2019, the nomination committee should consist of three members. 

November 26, 2019, Uppsala, Sweden - Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") The Nomination Committee, which is to be appointed for the period until a new Nomination Committee has been appointed, will have three members, which will be appointed by the three largest shareholders of the company in terms of votes.


Dicot tecknar avtal om kontraktsforskning med Pelvipharm

6 november 2019, Uppsala - Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget" meddelar i dag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med Pelvipharm, en världsledande kontraktsforskningsorganisation (CRO) baserad i Frankrike. Syftet med forskningssamarbetet är att identifiera verkningsmekanismen hos Libiguin®, vilket är ett avgörande steg för att fastställa läkemedlets exakta kliniska användningsområde och för att det ska kunna registreras som ett godkänt läkemedel.


Dicot signs Agreement for Contract Research with Pelvipharm

November 6, 2019, Uppsala, Sweden - Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") announced today that the company has entered into a research collaboration agreement with Pelvipharm, a world-leading contract research organization (CRO) based in France. This research collaboration is focused on the identification of Libiguin's® mechanisms of action, which is a key step towards defining the exact domain for clinical use of the drug, and to support its registration as an approved drug.


Dicot stärker teamet med ny projektledare för materialinköp

Pressmeddelande: Uppsala, 4 oktober2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel för sexuell dysfunction, meddelade i dag att bolaget har anställt Catarina Malmberg som ny Chef för leverantörskedjan. Hon tillträder den 1 november 2019. I den här rollen kommer Catarina Malmberg att ansvara både för tillgången på råvaror och produktion genom hela leverantörskedjan.


Dicot Strenghten"s Team with new Supply Chain Director

Press release: Uppsala, October 4, 2019. Dicot AB (publ, developer of drugs targeting sexual dysfunction, today announced that the company has contracted Catarina Malmberg as its Supply Chain Director, effective of November 1, 2019. In this role Malmberg will be responsible for both supply of raw material and production through the entire supply chain.


Pressmeddelande Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2020

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission om cirka 20,3 MSEK under perioden den 3 september till den 17 september 2019 ("Företrädesemissionen"). I samband med Företrädesemissionen genomförde Bolaget en riktad emission om cirka 2 MSEK ("Övertilldelningsemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till 244 procent och Övertilldelningsemissionen blev fulltecknad. Totalt emitterades 7 790 823 units i Företrädesmissionen och 779 082 aktier i Övertilldelningsemissionen, båda till en teckningskurs om 2,60 SEK. Emissionslikviden från Företrädesemissionen uppgick till 20 281 75 SEK och emissionslikviden för Övertilldelningsemissionen uppgick till 2 025 613 SEK.


Conversion of paid subscribed units (BTU) to shares and warrants of series 2019/2020

Dicot AB (publ) ("Dicot" or the "Company") conducted a rights issue of approximately SEK 20.3 million during the period of September 3 - September 17, 2019 (the "Rights Issue"). In connection to the Rights Issue, the Company also conducted a directed issue of approximately SEK 2 million (the "Overallotment Issue"). The Rights Issue was subscribed with 244 percent and the Overallotment Issue was fully subscribed. In total, 7,790,823 units were issued in the Rights Issue and 779,082 shares were issued in the Overallotment Issue, both at a subscription price of SEK 2.60. Net proceeds from the Rights Issue amounted to SEK 20,281,75, and net proceeds from the Overallotment Issue amounted to SEK 2,025,613.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär