Bokslutskommuniké 2018

Dicot AB (publ)  559006-3490

Delårsrapport  1 oktober  - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 405 (-910) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,19) SEK

Rapportperiod  1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -6 343 (-1 517) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,00 (-0,32) SEK
 • Dicot tecknade ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största forskningsinstitut RISE i Södertälje.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Dicot har förstärkt organisationen genom att teckna avtal med Dr. Elin Gahm vid Landstinget i Uppsala som är specialist i allmänmedicin och vidareutbildad inom sexologi. Detta innebär att Dicot tillförs värdefull klinisk kompetens inom vårt verksamhetsområde.

Dicot har tecknat ett nytt samarbetsavtal med RISE i Södertälje. Avtalet innebär att RISE kommer bidra i olika steg inom utvecklingen av LibigiunTMsom en aktiv substans för behandling av sexuella dysfunktioner. RISE har ett stort och brett kunnande inom läkemedelsutveckling. I och med samarbetet ska RISE fortsätta utveckla metoder för uppskalning från råvara till produktion av intermediat så att produkten kan produceras storskaligt på bästa sätt.

RISE är ett oberoende statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för att framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. 2700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser och samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet.

 

Kommentar av Göran Beijer, vd Dicot

2018 kommer att gå till historien som det år vi tog avstamp i en framgångsrik nyemission och börsintroduktion för att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin för behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning hos män.

Libiguin, som har sitt ursprung i folkmedicinsk användning på Madagaskar, kommer att bli ett helt nytt sätt att behandla både erektionssvikt och för tidig utlösning då effekten av läkemedlet varar betydligt längre än de produkter som finns på marknaden idag genom en ny verkningsmekanism. Den globala marknaden för erektionssvikt domineras idag av Viagra och Cialis och för indikationen för tidig utlösning finns endast ett läkemedel godkänt i EU och inget i USA. Den totala marknaden uppskattas i dagsläget till ca 60 miljarder kronor och fortsatt tillväxt sker bl.a. genom en åldrande befolkning.

Vårt projekt för utveckling av Libiguin har tagit flera steg sedan emissionen i juni. Långsiktigt är råvaruförsörjning viktig för projektet. Genom ett samarbete med ett afrikanskt företag säkerställer vi försörjningen av råvara. Myndighetskrav behöver uppfyllas innan råvara importeras vilket också tillgodoses genom vår partner i Afrika.

Under året har vi signerat ytterligare två avtal med samarbetspartners, RISE i Södertälje och Anthem Bioscience i Bangalore i Indien. Samarbetet pågår för fullt när det gäller att producera startmaterial på RISE som sedan skeppas till Bangalore för att syntes till slutgiltigt läkemedel ska genomföras. Genom dessa partners har vi säkerställt vår supply chain / produktionskedja så att vi kan försörja framtida marknader med läkemedel efter att godkännande har erhållits.

Det prekliniska arbetet innehåller det viktiga toxikologiska testprogrammet som pågår på Anthem Bioscience som tidigare rapporterats och är en avgörande faktor för att ansöka om att starta fas 1 studier. Formuleringsarbete för att ta fram en möjlig oral beredning har startats och studier har genomförts och fortsätter med våra partners RISE och Anthem Bioscience. Libiguinets verksamhetsmekanism dvs. de egenskaper som t.ex. gör att effekten av behandlingen varar betydligt längre än dagens produkter studeras tillsammans med Wageningen Universitet i Holland.

Under året har företagets organisation stärkts och en ledningsfunktion har skapats med ett gediget kunnande av läkemedelsutveckling, projektledning samt klinisk kompetens dvs. behandling av män med erektionssvikt och för tidig utlösning.

En marknadsstudie som genomförts med en extern partner under 2018 visar att erektionssvikt är en mycket stor indikation och drabbar mer 50 % av män i åldersgruppen 50-80 år samtidigt som andelen män som söker och får behandling är drygt 10 %.

För tidig utlösning är ett problem för 20-25 % av alla män i åldersgruppen 18-65 år. Idag finns inget läkemedel registrerat för indikationen i USA och det som finns i EU har brister. Marknaden förväntas växa med 8 % per år och nå ca 20 miljarder kronor år 2022.

Som vid all framställning av läkemedel tar varje steg i utvecklingsarbetet lång tid, där varje steg är nödvändigt för att nå läkemedelsgodkännande. Under 2019 kommer fokus ligga på att fortsatt driva våra planerade prekliniska aktiviteter i läkemedelsutvecklingen för att ta oss till kommande fas1studie. Parallellt kommer jag att fortsätta stärka kompetensen i bolaget och kommunikationen med våra aktieägare och samarbetspartners.

Göran Beijer

Verkställande direktör

goran.beijer@dicot.se 
+46 70 663 60 09

Om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Nerladdningsbara filer

Summary of Year-End Report January - December 2020, Dicot AB

Translation of Swedish press release

Uppsala, February 25, 2021. A summary of the Interim report January - December 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .

Fourth Quarter 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (556)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -4,188 (-3,530).
 • Earnings per share -0.10 (-0.22) SEK

January - December 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (631)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -17,541 (-13,396).
 • Earnings per share -0.61 (-1.35) SEK

Dicot AB bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 24 februari 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - december 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Styrelseproffset Eva Sjökvist Saers tar över ordförandeposten i Dicot

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Vid en extra bolagsstämma 9 februari valdes Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot som utvecklar ett potensläkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning. Eva arbetar som styrelseledamot i ett antal life science-bolag, är ordförande i Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife och har en industriell bakgrund från AstraZeneca och som vd för APL.


Board professional Eva Sjökvist Saers new chairman of Dicot

Press release: Uppsala, February 9, 2021. At an Extraordinary General Meeting on February 9, Dr Eva Sjökvist Saers was elected new Chairman of the Board of Dicot, which is developing a potency drug for erectile dysfunction and premature ejaculation. Eva acts as a board member in several life science companies, she is chairman of Vinnova's strategic innovation program Swelife and has an industrial background from AstraZeneca and as CEO of APL.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 9 februari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Dicot breddar testningen av läkemedelskandidaten LIB-01: genomför studier av för tidig utlösning

Pressmeddelande: Uppsala 5 februari 2021. Huvudfokus för potensläkemedel-utvecklaren Dicot har hittills legat på att studera effekten på erektionssvikt hos sin läkemedelskandidat LIB-01. I enlighet med företagets övergripande strategi breddas nu testningen. Därför har studier av för tidig utlösning startat ihop med Pelvipharm SAS, ett världsledande kontraktslaboratorium som har deltagit i preklinisk testning av flera välkända läkemedelskandidater inom detta område.


Dicot initiates toxicology studies before applying for clinical trials

Press release: Uppsala, January 29, 2021. Potency agent drug developer Dicot launches a toxicology program for the drug candidate LIB-01. The program runs until the autumn and will form the basis for an application for clinical trials on humans.


Dicot inleder toxikologistudier inför ansökan om kliniska försök

Pressmeddelande: Uppsala, 28 januari 2021. Potensmedelsutvecklaren Dicot sjösätter ett toxikologiskt program för läkemedelskandidaten LIB-01. Det pågår fram till hösten och ska ligga till grund för ansökan om kliniska försök på människa.Korrigerad Version: Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

(Föregående pressmeddelande som skickades ut kl 08.45 har uppdaterats, MAR-etikett är borttagen då ärendet inte är av insiderkaraktär. Inget annat skiljer sig från föregående pressmeddelande.)

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted