Delta Environmental Projects AB (publ) - Affärsläget just nu, förlängning av teckningstiden för TO2 B samt förslag till nyval

På grund av den positiva utvecklingen beslutar styrelsen att förlänga teckningstiden och eventuellt justera villkoren i TO2 B.

1. Glädjande nog fick vi igår morse fick vi följande email från vår samarbetspartner i Singapore avseende den indiska marknaden:

" Skickat: den 15 maj 2018 08:00
Till: Håkan Gustafsson
Kopia: Habeebur Rahman Kudraikar
Ämne: Re: Singapore

Dear Mr Hakan,

The pleasure was ours to have you as our guest at Singapore. Regarding the sand purchase.. talks with buyers from Kolkata, Mumbai for 200,000 MT are in the final stages I am negotiating for a 20% advance payment and once all is finalized I am planning to visit Sweden for the contract signing, and agreement between 10th to 15th June 2018 so request you to schedule your plans accordingly.

For Karnataka, Tamil Nadu and Goa I am waiting for buyer's confirmation for 500,000 to 1 Million MT.

Thank You

Warm Regards,
SEYON PRO PTE LTD
SINGAPORE"

Detta som ett resultat av våra ansträngningar att få till en ny affär efter att Indonesien förhandlingarna legat på is. Vi kan bara hoppas på att dessa avtalsdiskussioner med ny köpare i Indien går i lås; för då är vi igång på riktigt, även om det innebär att vi drar igång på en ny site i Surigao i sydöstra Filippinerna för leverans av sand till Indien, vilket kommer att några månader i anspråk. Glädjande är att prisnivåerna på sand i Indien är betydligt mer fördelaktiga än i Indonesien. 

2. Som tidigare meddelats (11 maj) har teckningstiden för TO2 B förlängts till fredag den 18 maj. Som följd av den senaste händelseutvecklingen har styrelsen beslutat förlänga teckningstiden till runt den 15 juni 2018. Om kontrakt då är påskrivet kan även priset komma att justeras.

3. Skulle detta kontrakt skrivas på i juni och ett förskott erhållas kommer styrelsen omedelbart att inleda sonderingar för en MTF listning av bolagets B-aktie. Om det blir i samband med ett offentligt erbjudande vet vi ännu ej då det beror på utfallet av lösen av TO2 B; på storlek på det förskott vi eventuellt erhåller på kontraktet i Indien; samt på det rörelsekapitalbehov som uppstår i samband med att vi drar igång en ny site. Bilden av detta kommer att klarna under sommaren.

4. Inför årsstämman den 25 maj 2018 vill en informell valberedning bestående av ca 20% av bolagets röster komplettera sitt förslag till val av ny styrelse med nyval av Habeebur Rahman Kudraikar, 67 år, svensk medborgare bosatt i Sverige. Rahman som han kallas, är bergsingenjör från Moskvas Universitet samt civilekonom från Uppsala Universitet. Han har verksam inom olja och gas och bl.a. varit anställd i Thomesto; ett handelshus i Sverige och Finland och under flera år verksam i framför allt Ryssland. Har också nära kontakter med Indien inom råvarusektorn.

5. Dessutom föreslås att Håkan Gustafsson utses till VD och att Richard Bagge utses till styrelsens ordförande på stämman.

Kommentar Håkan Gustafsson, styrelsens ordförande:

"Det som hänt med Indien gör att jag nu andas lättare. Vid årsskiftet trodde jag att vi var hamn med Indonesien, men så uppstod oväntat gnissel i maskineriet som tagit oss flera månader att försöka reda ut. I mellantiden lyckades jag rycka i mina gamla kontakter i Singapore och få igång denna diskussion ovan.

Lyckas detta kommer vi definitivt söka listning av aktien.

Jag är även glad att kunna knyta Rahman till styrelsen. Hans kompetens kommer vara ytterst värdefull - inte minst för mig - när vi går in i en operativ fas."  

2018-05-16

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande, hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Christian Bönnelyche, VD, christian.bonnelyche@deltaminerals.se, mobil+46-76 866 31 61

www.deltaminerals.se

Fakta om Bolaget
Delta Environmental Projects AB är ett bolag vars aktier handlas på Mangoldlistan. Det är ett publikt svenskt aktiebolag som är moderbolag i en koncern med rättigheter att genomföra miljöprojekt för eroderat material i Filippinernas floder med regionala/lokala myndigheters tillstånd. Bolagets mål är att påbörja verksamhet för utvinning av fyllnadssand och byggmaterialsand för export.

Delta Environmental Projects AB (publ) - Affärsläget just nu, förlängning av teckningstiden för TO2 B samt förslag till nyval

På grund av den positiva utvecklingen beslutar styrelsen att förlänga teckningstiden och eventuellt justera villkoren i TO2 B.Förlängning av lösen av T02 till fredag 18 maj 2018

Inbjudan till informationsmöte för TO2 innehavare onsdag den 16e maj kl 10-12

LÄGESRAPPORT


Delta Environmental Projects AB: Teckningskurs fastställd för teckningsoption TO 2; anmälningsperiod inleds

Teckningskursen i Delta Environmental Projects AB (publ) ("Bolaget") optionsserie TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,023 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 2 maj och pågår till och med den 15 maj 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,023 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas tillförs Bolaget 3,82 MSEK före emissionskostnader.


Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport oktober-december 2017

Perioden oktober till december

  • Rörelseresultatet uppgick till -3 114 (-4 581) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 551 (-4 337) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,10 (0,12) SEK
  • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
  • Delta Environmental Projects påbörjar produktion i Antique
  • Bolaget hade extra bolagstämma den 22 december 2017, då Richard Bagge invaldes i styrelsen.

Händelser efter periodens utgång

  • Bolagets nyemission beslutad den 14 september 2017 registrerades den 5 januari 2018

Delta Environmental Projects emission registrerad

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen som styrelsen beslutade den 14 september 2017 med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagstämma den 28 juni 2017.


Extra bolagstämma i Delta Environmental Projects

Styrelseordförande Håkan Gustafsson redogjorde för den senaste tidens utveckling. Bolaget arbetar intensivt på att sluta avtalet med Gallant Venture under den närmaste tiden.


Valberedningen i Delta Environmental Projects föreslår Richard Bagge till ny styrelsemedlem

En valberedning representerande 22 % av rösterna i bolaget föreslår att Richard Bagge väljs in i styrelsen.


Tillägg till kallelse för extra bolagsstämma 22 december 2017 i Delta Environmental Projects

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935-5711 ("Bolaget") är sedan tidigare kallade till bolagsstämma den 22 december 2017 kl. 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Kallelsen kompletteras med följande nytt förslag till beslut.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: