Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport oktober-december 2017

Perioden oktober till december

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 114 (-4 581) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 551 (-4 337) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,10 (0,12) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
 • Delta Environmental Projects påbörjar produktion i Antique
 • Bolaget hade extra bolagstämma den 22 december 2017, då Richard Bagge invaldes i styrelsen.

Händelser efter periodens utgång

 • Bolagets nyemission beslutad den 14 september 2017 registrerades den 5 januari 2018

Delta Environmental Projects emission registrerad

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen som styrelsen beslutade den 14 september 2017 med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagstämma den 28 juni 2017.


Extra bolagstämma i Delta Environmental Projects

Styrelseordförande Håkan Gustafsson redogjorde för den senaste tidens utveckling. Bolaget arbetar intensivt på att sluta avtalet med Gallant Venture under den närmaste tiden.


Valberedningen i Delta Environmental Projects föreslår Richard Bagge till ny styrelsemedlem

En valberedning representerande 22 % av rösterna i bolaget föreslår att Richard Bagge väljs in i styrelsen.


Tillägg till kallelse för extra bolagsstämma 22 december 2017 i Delta Environmental Projects

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935-5711 ("Bolaget") är sedan tidigare kallade till bolagsstämma den 22 december 2017 kl. 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. Kallelsen kompletteras med följande nytt förslag till beslut.


Delårsrapport juli - september 2017

Perioden juli till september

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 878 (-1 433) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -2 366 (-863) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,07 (0,15) SEK
 • Delta Environmental Projects tecknar operatörsavtal i Antique, sydvästra Filippinerna
 • Bolaget erhåller en intresseanmälan från Gallant Venture Ltd för 360 000 MT (ton) avseende Indonesien

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Delta Environmental Projects tecknar entreprenörsavtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation
 • Delta Environmental Projects påbörjar produktionen i Antique
 • Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad
 • Förberedelser inför slutavtal och leverans till kunden Gallant Ventures har nyligen genomförts i samarbete med vår agent Peninsula Reach.

Kallelse till extra bolagsstämma i Delta Environmental Projects

Aktieägarna i Delta Environmental Projects AB (publ), org. nr. 556935-5711 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 december kl. 13.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.


Delta Environmental Projects har påbörjat produktion i Antique

Delta Environmental Projects har påbörjat produktion i Antique med maskinoperatören Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC).


Delta Environmental Projects företrädesemission 49% övertecknad

Delta Environmental Projects AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som löpte fram till den 9 oktober 2017. Företrädesemissionen har övertecknats med 49% och tillför Bolaget 8,3 MSEK före emissionskostnader.


Delta Environmental Projects tecknar avtal med Mega Metro Pacific Ventures Corporation

Delta Environmental Projects har kommit överens med Mega Metro Pacific Ventures Corporation (MMPVC) för uppdraget som maskinentreprenör i Antique, bolagets nya processanläggning. Mega Metro Pacific Ventures Corporation påbörjar produktionen i Antique inom några dagar.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted