Bokslutskommuniké 2019

Perioden januari - december 2019

  • Hyresintäkter för året uppgick till 103 895 tkr (101 902)
  • Driftnetto för året uppgick till 82 434 tkr (76 859)
  • Förvaltningsresultatet för året uppgick till 59 220 tkr (56 272)
  • Årets resultat 120 470 tkr (124 656)
  • Resultat per aktie 24,1 kr (24,9)

Perioden juli - december 2019

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 51 892 tkr (50 910)
  • Driftnetto för perioden uppgick till 41 341 tkr (38 325)
  • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 29 634 tkr (27 901)
  • Periodens resultat 79 348 tkr (67 447)
  • Resultat per aktie 15,9 kr (13,5)

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-12-31 till 1 365 000 tkr (1 275 000) en ökning om 90 000 tkr (95 000) från värdet vid den förra räkenskapsperiodens utgång.

Koncernen hade per 2019-12-31 likvida medel om 43 918 tkr (33 173).

Koncernens eget kapital per 2019-12-31 om 597 865 tkr (517 395) ger en soliditet på 42,4 (39,5) %.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Den 12 februari 2020 ingick Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") ett villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB ("Dotterbolaget"), som äger fastigheten Solna Polisen 2.

Vid extra bolagsstämman den 28 februari 2020 beslutade stämman att godkänna avyttringen av samtliga aktier i Dotterbolaget. Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 525 000 tkr efter beaktande av latent skatt. Den preliminära köpeskillingen förväntas uppgå till 816 190 tkr. Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdet, efter uppskattade transaktionskostnader och en generell avsättning för oförutsedda kostnader före tillträdet, men före eventuella framtida utdelningar, uppgår till cirka 160 kronor per aktie. Köparens tillträde av aktierna beräknas kunna genomföras i början av april.

Styrelsen avser att föreslå att större delen av likviden från försäljningen, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna under andra kvartalet 2020. Styrelsen avser att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för värdeöverföringen så snart detta är fastställt och efter att försäljningen har slutförts. Med anledning av detta kommer Bolaget att informera om vinstdisposition i årsredovisningen som släpps senast tre veckor före årsstämman den 5 maj 2020. Under denna process bedömer Bolaget att spridningen av coronaviruset Covid-19 inte kommer ha någon effekt.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Bolagets hemsida: https://www.delarka.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Sara Williamson, IR-kontakt
Delarka Holding AB (publ)
+46 (0)8 402 53 94
sara.williamson@paretosec.se

Oskar Wigsén, tf Business Manager
Delarka Holding AB (publ)
+46 (0)8 402 53 84
oskar.wigsen@paretosec.com

Delarka i korthet

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 uthyrningsbar yta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA Sweden AB är Certified Adviser till bolaget, +46(0)8 528 00 399, info@fnca.se. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2019.

Halvarsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted