Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 december 2017 i Cyxone

Idag, den 11 december 2017, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om reviderat bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, med upphävande av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 23 maj 2017, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges enligt bemyndigandet ska sammanlagt högst uppgå till 7 500 000 aktier, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 30 procent. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Såvitt avser apportemission som sker som ett led i förvärvet av Rabeximod från OxyPharma AB ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med vad som framgår av det ingångna förvärvsavtalet. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Malmö den 11 december 2017

Cyxone AB (publ)

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 14.00 CET.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.

Cyxones utvecklingssubstans för MS, T20K, tas upp och dröjer sig kvar i immunreglerande vävnad efter intraperitonial injektion i möss

T20K distribueras till immunologiskt aktiva organ som mjälte och tunntarm efter injektion i bukhålan hos möss. Man finner även att T20K i oförändrad form finns kvar i betydande mängder i dessa organ även 24 timmar efter injektion trots att T20K snabbt elimineras från blod.


Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 december 2017 i Cyxone

Idag, den 11 december 2017, hölls extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Communiqué from the Cyxone extraordinary general meeting December 11, 2017

Today, December 11, 2017, Cyxone AB (publ.) held an extraordinary general meeting. Below is an overview of the motions decided upon. All motions were taken with the necessary majority of votes.
Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till extra bolagsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.


Notice of Extraordinary General Meeting of Cyxone

Shareholders in Cyxone AB (publ.), 559020-5471, are hereby invited to an extraordinary general meeting at Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, in Malmö, on Monday, December 11, 2017 at 10:00AM.


Nyemission för att slutföra förvärvet av Rabeximod till Cyxone

Som tidigare meddelats så förvärvade Cyxone Rabeximod från OxyPharma i juni 2017. Rabeximod har genomgått fas 2 studier i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism där man fann signifikanta förbättringar av sjukdomssymptomen fyra veckor efter att den formella försöksperioden (12 veckor) avslutats.


Cyxone to propose new share issue to complete Rabeximod acquisition

As previously announced, Cyxone acquired Rabeximod from OxyPharma in June 2017. Rabeximod has undergone Phase 2 trials in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis in which significant improvements in the condition's symptoms were discovered four weeks after the completion of the formal (12 week) trial period.


Existing Rabeximod can be used in Cyxone's planned Phase 2b study in patients with rheumatoid arthritis

Cyxone has analysed the Rabeximod that was previously manufactured by OxyPharma for clinical trials at Syntagon AB. Results show that the existing substance, despite having been stored for several years, can be used in Cyxone's upcoming Phase 2b study in patients with rheumatoid arthritis.Interim report July 1 to September 30, 2017

Summary

Period (July 1 to September 30, 2017)

  • Operating revenue KSEK 0 (0)
  • Income after financial items KSEK -1,518 (-1,235)
  • Earnings per share SEK -0,10 (-0,10) Cash and cash equivalents as of September 30 KSEK 25,662 (23,468)
  • Equity ratio as of September 30 95.2% (97.7%)

Period (January 1 to September 30)

  • Operating revenue KSEK 0 (0)
  • Income after financial items KSEK -5,593 (-2,860)
  • Earnings per share SEK -0,36 (-0,22)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: