Cyxone lämnar kommentar till beslut om vite från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har beslutat att ålägga bolaget disciplinpåföljd för överträdelse av Nasdaq First Norths regelverk. Disciplinnämnden ålägger Cyxone att till börsen betala vite uppgående till SEK 200 000, motsvarande två årsavgifter till följd av överträdelser avseende regelverkets punkter för delgivning av insiderinformation under andra halvåret 2017.

För beslutet i sin helhet hänvisas till Nasdaq Stockholms hemsida samt även bolagets egen hemsida.

Bakgrund
Övervakningsfunktionen vid Nasdaq Stockholm överlämnade den 6 december 2018 ett ärende till disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm där disciplinnämnden ombads pröva huruvida Cyxone den 28 september 2017 hade överträtt börsens regelverk och om så fastställa skälig påföljd. Den 6 februari 2019, kl. 18.00 meddelade disciplinnämnden att man fattat beslut i ärendet. Disciplinnämnden konstaterade för sin del att Cyxone har brustit genom att delge kurspåverkande information i strid med Nasdaq First Norths regelverk punkt 4.1, dvs. offentliggörande av insiderinformation, i samband med en VD-presentation på eventet BioStock Live den 28 september 2017. Cyxones VD, Kjell G. Stenberg, enligt disciplinnämndens tolkning, uttryckte att bolagets avsikt var att hos Läkemedelsverkets ansöka om att få sammanslå en genomförd s.k. fas 2-studie av bolagets läkemedelskandidat Rabeximod med en tidigare fas 2-studie för att uppnå lagstiftningens beviskrav för ett läkemedelsgodkännande som ibland benämns en fas 3-studie. Enligt disciplinnämndens tolkning innebär detta att bolaget har för avsikt att avvika från den vanliga ordningen vid kliniska prövningar och att denna avsikt utgör insiderinformation.

Cyxones kommentar till beslutet
Cyxone respekterar de synpunkter som disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm framfört, men bestrider påståendet om att bolaget brustit genom att delge insiderinformation. Bolaget menar att regelverket för läkemedelsutveckling är allmänt känd information och därmed offentliggjord. Dessutom så, enligt bolagets uppfattning, finns det inte någon 'vanlig ordning' vid läkemedelsframställning utan den 'vanliga ordningen' måste grundas i det aktuella fallet.

VD:s redogörelse för möjligheten att sammanslå data från de två s.k. fas 2-studierna är enligt bolaget en redogörelse för gällande regler och den informationen är därmed inte insiderinformation. Att bolaget avser arbeta i enlighet med det gällande regelverket är enligt bolaget inte heller det insiderinformation. Detta eftersom sådan information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) måste ange omständigheter som föreligger eller en händelse har inträffat som är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om informationens potentiella effekt på bolagets aktie.

Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade "Jag är givetvis mycket besviken över disciplinnämndens beslut men respekterar dess synpunkter. I detta fall är vi dock av en annan åsikt än disciplinnämnden och vi vidhåller att den information som delgavs i samband med VD-presentationen inte utgör insiderinformation utan enbart syftade till att förklara möjligheterna inom Läkemedelverkets regelverk. Faktum är att bestämmelser för läkemedelsutveckling inte förutsätter ett bestämt schema utan ser olika ut från projekt till projekt."

2019-02-07

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 februari 2019.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.sewww.cyxone.com  

Cyxone tillkännager dosering av första frivilliga i T20Ks First in Human-studie

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att den första manliga friska frivilliga forskningspersonen har mottagit den första dosen i bolagets First in Human, kliniska fas I, studie med läkemedelskandidaten T20K, under utveckling för behandling av multipel skleros (MS). Den kliniska fas I-studien beräknas avslutas under det andra halvåret 2019.


Cyxone skickar in den första ansökan om att få inleda klinisk fas IIb-studie med Rabeximod

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, skickade idag in en ansökan till Central Ethics Committee (CEC) i Polen om tillstånd att starta en klinisk fas IIb-studie med sin läkemedelskandidat Rabeximod, som är under utveckling för behandling av ledgångsreumatism (RA). Denna första ansökan kommer att efterföljas av en ansökan till myndigheten Competent Authority i Polen under det tredje kvartalet 2019, och därefter, av ansökningar till de relevanta regulatoriska myndigheterna i ytterligare europeiska länder. Rekryteringen av patienter till denna multicenter kliniska fas IIb-studie med Rabeximod i RA förväntas inledas under det första halvåret 2020.


First Berlin Equity Research publicerar uppdaterad oberoende analys av Cyxone

Cyxone (publ) meddelade idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin Equity Research har publicerat en uppdaterad oberoende analysrapport av bolaget.


Cyxone inleder First in Human-studie med T20K för behandling av MS

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget inleder sin First in Human, fas I, studie med läkemedelskandidaten T20K för behandling av multipel skleros (MS) omedelbart till följd av myndigheternas godkännande. För närvarande ligger fokus på rekryteringen och screeningen av manliga friska frivilliga forskningspersoner till studien.


Cyxone presenterar på Mangolds Investerardag i Stockholm

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets VD Kjell G. Stenberg kommer att presentera bolaget på Mangolds Investerardag i Stockholm den 3 juni 2019.


Kommuniké från Cyxones årsstämma den 24 maj 2019

Cyxone AB (publ) avhöll den 24 maj 2019 sin årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.


Cyxone skickar in ansökan om att få inleda First in Human-studie med T20K i MS

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har satt ett datum för att skicka in ansökan om att få inleda kliniska studier med T20K. På måndagen den 27 maj kommer ansökan att skickas in till de relevanta myndigheterna om att få inleda en First in Human, fas I, klinisk studie med läkemedelskandidaten T20K i multipel skleros (MS). Bolaget inväntar sedan ett svar från myndigheterna innan studien som planerat kan inledas under det andra kvartalet av 2019.


Cyxone bildar dotterbolag i Schweiz

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har inlett registreringen av Cyxone Switzerland AG, ett helägt dotterbolag i Schweiz. Dotterbolaget, som kommer att vara beläget i Basel, är ett viktigt steg i att stärka bolagets globala närvaro och öppnar upp för fler typer av internationella investeringar och samarbeten.


Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2019-01-01-2019-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -4 762 (-2 747) KSEK
  • Resultat per aktie -0,13 (-0,15)
  • Likvida medel uppgick per 2019-03-31 till 30 049 (27 227) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2019-03-31 till 95,9 (90,6) %

Kallelse till årsstämma i Cyxone AB (publ)

Aktieägarna i Cyxone AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2019 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär