Cyxone ingår utvecklingsavtal med uppfinnaren Dr Kalev Kask

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har ingått avtal med uppfinnaren Dr Kalev Kask. Syftet med avtalet är att genomföra ett utvecklingssamarbete för att ta fram ett läkemedel för behandling av de symptom som uppstår av Covid-19, och att lämna in en patentansökan som en följd av utvecklingsarbetet.

Dr Kalev Kask, en erfaren företagsledare inom bioteknik och entreprenör med omfattande erfarenhet inom läkemedelsutveckling, och Cyxone har ingått ett samarbete för att utveckla ett nytt program för behandling av patienter som lider av Covid-19-relaterade symptom. Cyxone bedömer samarbetet för nya terapeutiska tillämpningar som attraktivt ur ett affärsutvecklingsperspektiv. Enligt avtalet kommer Cyxone att äga alla framtida immateriella rättigheter samt stå för utvecklingskostnaderna.

Kalev Kask ges rätt att påkalla att Cyxone genomför en riktad nyemission till honom eller till en av honom utpekad investerare om högst 4 908 028 aktier, motsvarande tio procent av Cyxones utestående antal aktier. Kalev Kask har rätt att påkalla nyemissionen senast den 1 oktober 2020 varefter rättigheten förfaller. Teckningskursen ska som utgångspunkt vara 4,45 kronor, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Cyxones aktie under en period före optionsavtalets ingående, innebärande att Cyxone kommer att tillföras högst 21 840 724,60 kronor om nyemissionen genomförs. Slutligt fastställande av teckningskursen är dock beroende av att Cyxones styrelse bedömer kursen som marknadsmässig vid tidpunkten för nyemissionen. Genomförandet av nyemissionen förutsätter att bolagsstämma i Cyxone fattar beslut om nyemissionen, eller beslut om att bemyndiga styrelsen i Cyxone att fatta beslut därom. Nyemissionen är villkorad av att den inte strider mot amerikansk rätt eftersom den, beroende på vem som är tecknare, kan vara föremål för särskilda krav. 

Vidare har Kalev Kask rätt till en royalty-ersättning av all nettoförsäljning som genereras genom användning av ett eventuellt beviljat patent, och om produkten når marknaden. Utvecklingsavtalets värde kan inte uppskattas eftersom det är avhängigt huruvida patent beviljas samt i vilken utsträckning det patenterade läkemedlet är användbart, vilket ännu är oklart. 

"Vi är väldigt glada över att kunna ingå det här samarbetet som innebär ytterligare innovativa resultat för bolaget och som kommer att utvidga Cyxones terapiområden till att omfatta även Covid-19. De vetenskapliga resultaten som stödjer utvecklingen av det här programmet för Covid-19 är väldigt övertygande eftersom de indikerar att det kan hjälpa patienter som smittats av farliga virus såsom Covid-19 och patienter som har utvecklat andningssvårigheter till följd av lunginfektioner, förutsatt att vi kan bevisa dess effekt." säger Tara Heitner, VD.

Kalev Kask kommenterar: "Jag ser stora möjligheter med att ingå det här samarbetet för att utveckla ett nytt program för potentiell behandling av allvarliga sjukdomssyndrom orsakade av en Covid-19-infektion. Det kommer att bli mycket spännande att arbeta tillsammans med Cyxone i det här gemensamma utvecklingprojektet."

Kontakt

Tara Heitner, VD

Telefon: 0707 81 88 08

Email: tara.heitner@cyxone.com 

Adelgatan 21

211 22 Malmö

www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020, kl 15.30.

Om Cyxone

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i kliniskt fas I-program, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i kliniskt fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Om Kalev Kask

Dr Kalev Kask är företagsledare och entreprenör inom bioteknikområdet med gedigen erfarenhet av global läkemedelsutveckling. Dr Kask har bidragit till att ta flera produkter inom olika terapiområden till marknaden.

Cyxone reviderar utvecklingsplanen för Rabeximod

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har inlett en process för att optimera utvecklingsplanen för Rabeximod. Initiativet grundar sig i värdefulla råd från företagets nya seniora medicinska rådgivare, uppdaterad marknadsinformation och möjligheten till förlängd marknadsexklusivitet genom nyligen inlämnade patentansökningar. Parallellt med detta förbereder bolaget en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter, med möjlig start redan under fjärde kvartalet 2020.


Cyxone tillförs 1 MSEK genom en andra riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar, har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 214 858 aktier, vilken tillför bolaget cirka 1 MSEK. Emissionen sker inom ramarna för det optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny behandling av covid-19.


Cyxone planerar att initiera en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget planerar att initiera en klinisk fas 2-studie för att studera läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter. Behandlingen syftar till att minska risken för allvarliga andningsbesvär orsakade av virusrelaterad överaktivitet i immunförsvaret.


Interim Report 1 January to 30 June 2020

Summary of the interim report

First Half Year (1 January to 30 June 2020)

  • Operating revenue KSEK 0 (0)
  • Income after financial items KSEK -24 370 (-13 412)
  • Earnings per share -0,50 (-0,36)
  • Cash and cash equivalents as of June 30th KSEK 40 630 (23 872)
  • Equity ratio as of June 30th 88,3 (90,3) %

Cyxone stärker teamet inför fortsatt utveckling av läkemedelsprojekten och bolaget

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget utökar teamet med Christin Arrhenius Bokedal som Head of Development inför den fortsatta utvecklingen av Cyxones kliniska läkemedelsportfölj. Christin kommer primärt att leda och koordinera de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i bolaget.


Cyxone tillförs 0,9 MSEK genom en första riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar, har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 202 274 aktier, vilken tillför bolaget cirka 0,9 MSEK. Emissionen sker inom ramarna för det optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny behandling av covid-19.


Cyxone Nyhetsbrev juli 2020


Cyxone ingår avtal med Professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har idag ingått avtal med professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare för bolagets projekt inom autoimmuna sjukdomar.


Cyxone ingår avtal med Dr Maarten Kraan som vetenskaplig rådgivare

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har idag ingått avtal med dr Maarten Kraan som vetenskaplig rådgivare för bolagets Rabeximod-projekt inom ledgångsreumatism (rheumatoid arthritis, RA).


Rättelse: Tidigare pressmeddelande innehöll felaktig MAR-information

First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone
Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted