Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2017-10-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 231 (-1 301) KSEK
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 33 357 (21 598) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 90,4 (96,9) %

Räkenskapsåret (2017-01-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -8 824 (-4 162) KSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,32)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Teckningsoption TO2 inlöstes till 98,7 %. Cyxone tillförs cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Extra bolagsstämman beslutade ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om emissioner maximalt uppgående till 7 500 000 nya aktier.
 • Cyxones utvecklingssubstans för MS, T20K, tas upp och dröjer sig kvar i immunreglerande vävnad efter intraperitonial injektion i möss
 • Befintlig Rabeximod kan användas i Cyxones planerade fas 2b studie i patienter med ledgångsreumatism
 • Cyxone har i samarbete med Eurofins Panlabs Discovery Services i Taiwan undersökt om T20K kan påverka receptorer eller andra cellulära funktioner som en indikation på substansens biverkningspotential.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cyxone genomför i samarbete med det Medicinska Universitetet i Wien en studie med en cyclotid i etablerad djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom. Studien påbörjades i januari.

VD Kjell Stenberg kommenterar
Under 2017 har Cyxone fortsatt att utforska T20Ks anti-MS effekter och dess potentiella biverkningar i djurförsök. Det har varit avgörande för fortsatt utveckling av T20K att veta hur substansen fungerar vid olika behandlingar av djuren innan man startar de långsiktiga säkerhetsstudierna vars resultat kommer att ligga till grund för att myndigheterna ska bevilja tillstånd att undersöka T20Ks effekter i människa. En förutsättning för att förstå hur T20K påverkar kroppen är också att man mäter hur mycket substans som tas upp och fördelas i kroppen.

Tillsammans med olika specialiserade företag och forskare i Europa och Australien har Cyxone under 2017 genom upprepade studier bildat sig en mycket god bild av hur substansen bäst skulle kunna utnyttjas för att potentiellt kunna hämma utvecklingen av MS-sjukdomen. En mycket viktig upptäckt under året är att T20K ansamlas i kroppens immunreglerande vävnader (mjälte och tarmepitel) oavsett hur substansen ges. T20K verkar därför ha en "naturlig" förmåga att anrikas i just de organ som man önskar sig för att få optimal effekt med minsta möjliga toxicitet. Möjligen är denna specifika "targeting" av immunreglerande organ ett resultat av att T20K är en variant av den naturliga cyklotiden Kalata B1. Denna "målsökande" egenskap hos T20K tillsammans med substansens bekräftade förmåga att verka "profylaktiskt" kommer sannolikt att underlätta Cyxones mål att utveckla en MS-substans med låg toxicitet jämfört med konkurrerande produkter.

Som utfästs i prospektet har bolaget under året förvärvat ett nytt projekt för att bredda bolagets portfölj inom området autoimmuna sjukdomar. I juni 2017 signerade Cyxone ett avtal med OxyPharma för förvärvande av Rabeximod i klinisk fas 2 för moderat till svår ledgångsreumatism från OxyPharma. Under året har bolaget arbetat för att resa kapital för att genomföra en klinisk fas 2b-studie med 24 veckors behandling för att reproducera de signifikanta resultat som uppnåtts efter 16 veckors behandling i OxyPharmas tidigare studie.

Under 2017 har Cyxone funnit att substanser med T20Ks anti-inflammatoriska egenskaper och specifika upptag i tarmepitel skulle kunna vara goda kandidater för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Bolaget har därför beslutat att tidigt 2018 testa en cyklotid som är skyddad av bolagets patent i djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). 

Cyxone ser fram mot ett spännande och givande år 2018 med två projekt i klinisk fas och, potentiellt, ytterligare ett projekt i preklinisk fas.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma
Årsredovisningen för 2017 publiceras på bolagets hemsida 10 april och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Adelgatan 21, Malmö.

2018-05-16 Delårsrapport Q1
2018-05-23 Bolagsstämma

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö den 16 februari 2018

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.50 CET.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000. www.cyxone.com

Cyxone stärker laguppställningen ytterligare inför den fortsatta utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att man rekryterat Sally Abdelmoaty som projektledare med uppgift att fokusera på nästa steg i utvecklingen av Cyxones läkemedelsportfölj. Rekryteringen kommer att stärka Cyxones kompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Sally Abdelmoaty ska främst fokusera på T20K-projektet, men hon kommer att bidra med sin djupa vetenskapliga kunskap i samtliga projekt.


Cyxone erhåller totalt 21,8 MSEK från fullt utnyttjat optionsavtal med dr Kalev Kask

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att optionsavtalet med dr Kalev Kask har utnyttjats till fullo genom ett tredje och sista utnyttjande av investeringsoptionen. De tre riktade nyemissionerna som genomförts inom ramarna för avtalet ger företaget en bruttolikvid om totalt 21,8 miljoner kronor, varav 1,8 miljoner kronor redan har erhållits genom tidigare utnyttjanden. Detta täcker den största delen av kostnaderna för den planerade kliniska fas 2-studien av Rabeximod i covid-19-patienter, vilket innebär att andra pågående projekt inte kommer att påverkas. Studien är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020.


Cyxone reviderar utvecklingsplanen för Rabeximod

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har inlett en process för att optimera utvecklingsplanen för Rabeximod. Initiativet grundar sig i värdefulla råd från företagets nya seniora medicinska rådgivare, uppdaterad marknadsinformation och möjligheten till förlängd marknadsexklusivitet genom nyligen inlämnade patentansökningar. Parallellt med detta förbereder bolaget en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter, med möjlig start redan under fjärde kvartalet 2020.


Cyxone tillförs 1 MSEK genom en andra riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar, har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 214 858 aktier, vilken tillför bolaget cirka 1 MSEK. Emissionen sker inom ramarna för det optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny behandling av covid-19.


Cyxone planerar att initiera en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget planerar att initiera en klinisk fas 2-studie för att studera läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter. Behandlingen syftar till att minska risken för allvarliga andningsbesvär orsakade av virusrelaterad överaktivitet i immunförsvaret.


Interim Report 1 January to 30 June 2020

Summary of the interim report

First Half Year (1 January to 30 June 2020)

 • Operating revenue KSEK 0 (0)
 • Income after financial items KSEK -24 370 (-13 412)
 • Earnings per share -0,50 (-0,36)
 • Cash and cash equivalents as of June 30th KSEK 40 630 (23 872)
 • Equity ratio as of June 30th 88,3 (90,3) %

Cyxone stärker teamet inför fortsatt utveckling av läkemedelsprojekten och bolaget

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget utökar teamet med Christin Arrhenius Bokedal som Head of Development inför den fortsatta utvecklingen av Cyxones kliniska läkemedelsportfölj. Christin kommer primärt att leda och koordinera de prekliniska och kliniska utvecklingsprogrammen i bolaget.


Cyxone tillförs 0,9 MSEK genom en första riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar, har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 202 274 aktier, vilken tillför bolaget cirka 0,9 MSEK. Emissionen sker inom ramarna för det optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny behandling av covid-19.


Cyxone Nyhetsbrev juli 2020


Cyxone ingår avtal med Professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har idag ingått avtal med professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare för bolagets projekt inom autoimmuna sjukdomar.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted