Prospekteringsuppdatering på Svartliden/Eva

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") presenterar en uppdatering av pågående prospektering på Copperstoneprojektet. Under de senaste veckorna har Copperstoneprojektet utvecklats i flera steg genom fortsatt undersökning av en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp som kan finnas under Svartliden-Eva området.

Projektteamet utvärderar för närvarande betydelsefull och intressant geologisk data samt data från de omvandlade zonerna som identifierats i det första (1166 m) och det andra (572 m) djupa borrhålen. Undersökningarna i fält fortsätter med det tredje borrhålet som nu påbörjats enligt tidigare kommunicerade planer. Baserat på all tillgänglig geologisk information är det Bolagets bedömning att ett koppar-guld mineraliserat system av porfyrtyp skulle kunna inramas av de två första borrhålen. En kort sammanfattning av utvecklingen så här långt följer nedan.

Det första djupa borrhålet lutande -70 grader mot nord-nordöst och antas ha korsat en österut liggande utskjutande breccierad läckagezon vid Svartliden. Den borrade geologin indikerar ett progressivt utåtriktat mönster av zoner av komplex hydrotermal omvandling varierande från phyllisk till propylitisk omvandling (phyllic to propylitic alteration)*. Det första borrhålet avslutades vid 1166 m då zoner av phyllisk omvandling, hydrotermal breccia och ådror av kopparkis och arsenikkis identifierades kring 800 m borrlängd och fortsatte mot djupet som fint disseminerad mineralisering. Kemisk analys från det första borrhålet konfirmerar sporadiska koppar-guld skärningar under 700 m ner mot 800 m. Analysdata stämmer väl med den kända, mer ytligt liggande, koppar-guldmineralisering som antas vara baserad i den hydrotermala breccia som tidigare identifierats vid Svartliden. Ett urval av obearbetad prospekteringsdata från det första borrhålet COS 17353 framgår av bilagd tabell. Bästa borrhålsmetrar omkring 700-800 borrlängdmeter uppvisar 0,72% Cu, 8 g/ton Ag samt 0,1 g/ton Au (vilket skulle motsvara 0,92 % Cueq vid rådande spotpriser**) och 0,63% Cu, 12 g/ton Ag samt 0,2 g/t Au (vilket skulle motsvara 0,98% Cueq**).

Det andra borrhålet, som lutande -70 grader har slagits mot EVA mot syd-sydväst, korsade olika former av phylliskt omvandlade zoner vid c:a 380 m djup. Dessa innehöll smala zoner av semimassiva svavelkisådror. Mot kanterna på den phylliska omvandlingszonen korsade borrhålet en bandad zon med kisel och hydrotermal breccia. Från c:a 420 till 480 meter identifierades zoner med zinkblände och mindre mängd kopparkismineralisering associerad med klorit-epidot-omvandling och viss hydrotermal breccia. Detaljerade analyser och tester av det andra borrhålet pågår. Genom att använda informationen från det första borrhålet kunde det andra borrhålet avslutas vid 572 meter i och med att det antogs fortsätta ut från omvandlingszonens centrum.

Det tredje borrhålet är inriktat på vad som uppfattas som den centrala delen i det hydrotermala magmatiska systemet. För närvarande tyder mycket på att den fortsätta undersökningen genom den tjockaste och mest intensivt omvandlade delen av den phylliska omvandlingen, kan komma att underlätta lokaliseringen av det system som utgör källan för den ovanliggande omvandlingen och de ovanliggande mineraliseringarna. Den phylliska zonen, och därmed förknippad intrusiv breccia, tolkas för närvarande som en möjlig tillbakariktad, relativt geologiskt sen effekt som kan ansluta nedåt till den intrusion som antas vara källan. Denna typ av strukturer kan anses ha bildats sent i livscykeln av intrusioner genom interaktion med en bred cirkulation i det hydrotermala systemet. Svartliden antas representera mineralisering som har sitt ursprung i djupare belägna läckagesystem runt ytterkanten av den phylliska zonen och att den kända guld-zink mineraliseringen vid Eva representerar en mer ytligt liggande mineralisering som har sitt ursprung i flöden av, vid tidpunkten, nybildat grundvatten. Med varje nytt borrhål ökar kunskapen beträffande den hydrotermala omvandlingens genes och därmed potentialen att finna ett omfattande sulfid-baserat mineraliserat system vid Svartliden-Eva.

Kontinuerlig utvärdering av geologiska data, omvandlingsdata och kemiska data vid Svartliden- Eva pågår i syfte att skapa en bättre förståelse för de hydrotermala system som nu undersöks. All information, slutsatser och rekommendationer kommer att presenteras som en teknisk rapport när hela borrkampanjen om tre hål är slutförd och utvärderad.

"Vi är synnerligen entusiastiska med att redan i det första borrhålet finna bevis för en koppar- guld mineralisering vid 700 till 800 m borrlängd vid Svartliden. Bilagd analysdata stödjer modellen. Vi har erhållit en stor mängd nya data från båda de första borrhålen och det andra borrhålet har även kunnat avslutas synnerligen kostnadseffektivt baserat på det första hålets omfattande information. Det är därför med stor spänning och förväntan Bolaget nu fokuserar på det tredje borrhålet som för närvarande nått c:a 300 meters djup." säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar.

*) En ordlista med beskrivning av geologiska termer återfinns i Bolagets årsredovisning 2016.

**) I enlighet med tidigare redogörelser har Bolaget presenterat kopparekvivalenter dvs värdemetaller omräknade till kopparvärden genom att använda prisantaganden; en sådan beräkning bygger vanligen på ett underliggande antagande om kontinuerliga mineraliserade zoner, ett antagande som inte blir lika representativt för analysresultat för enstaka borrhål mot djupet och utan andra datapunkter tillgängliga. Referenssiffror skall därmed användas med försiktighet och skall betraktas som en guidning av potentiellt bidrag av värdemetallerna.

2017-05-03

För ytterligare information, kontakta Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e- post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 maj 2017 kl 07.30 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Core drilling commences on porphyry copper target

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that deep core drilling has today commenced on the main porphyry copper mineralisation target at the exploration property in Arvidsjaur Kommun, Norrbotten County, northern Sweden. Drilling work is being carried out by Styrud Arctic AB, with geological support from the new Copperstone team and core logging facilities now in place in Malå. Over a period from January until July 2018 the Company plans to drill up to approximately 8000m of N-size core. Individual angled drill holes may be up to 800m in length (8-10 collars), and perhaps deeper depending on the intersection depths of targeted mineralisation. 


NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.


Copperstone Resources: geophysical survey report

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce favourable results for an extensive geophysical survey recently carried out on the porphyry copper exploration target project in Norrbotten County, northern Sweden. Fieldwork commenced on the 21st September 2017 and has included both a ground magnetic survey and a Natural-source Audio-frequency Magnetotellurics (NSAMT) survey. The objective of this integrated study was to utilize the two geophysical survey techniques to aid in the identification, mapping and interpretation of geology, alteration zonation vector patterns of the proposed porphyry copper model, and to provide targets locations for further core drilling.


Copperstone Resources Niomånaders- och kvartalsrapport från 1 jan-30 sep 2017

  • Nettointäkterna för perioden uppgick till 11 (24) KSEK, varav 0 (0) KSEK avseende tredje kvartalet.
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -6.026 (-5.015) KSEK, varav -962 (-1.702) KSEK avseende tredje kvartalet.
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (-0,04) SEK, och avseende tredje kvartalet 0,00 (-0,01) SEK.
  • Nettoförändringen i likvida medel under perioden uppgick till 1.606 (-978) KSEK, varav 351 (-3.891) KSEK avseende tredje kvartalet.
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4.335 (973) KSEK.
  • Balansomslutningen vid periodens utgång uppgick till 50.760 (41.419) KSEK.
  • Totalt kapitaliserade prospekteringskostnader uppgick vid periodens utgång till 35.694 (27.362) KSEK. Under perioden kapitaliserades 9.204 (4.880) KSEK, varav 2.423 (2.136) KSEK under det tredje kvartalet.

Copperstone Resources: ny informationspolicy

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör harmed att styrelsen idag beslutat att implementera en ny informationspolicy, inkluderande bland annat, att engelska blir förstaspråk i samband med marknadskommunikation.


Bergsstaten beviljar bearbetningskoncession Eva K nr. 1

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bearbetningskoncessionen (Dnr BS 22-285-2009) tilldelas av Bergmästaren i enlighet med Minerallagen (1991:45) och gäller i 25 år från datumet för beslutet och är giltigt i 25 år, med reservation för en överklagandeperiod till och med 15 december 2017.


Riktad emission till bl a SHB Fonder fonder tillför 30 mkr

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att styrelsen den 13 oktober 2017 beslutat att emittera 15,957,447 B-aktier till ett antal kvalificerade investerare om totalt 30 mkr, före emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,9 mkr.


Geofysiska undersökningar påbörjas för att lokalisera borrmål för porfyrkopparmineraliseringar

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att ett integrerat geofysiskt program, inkluderande såväl detaljerade markmagnetiska mätningar som naturlig audio magnetotellurik ("NSAMT") påbörjats på Copperstoneområdet. Syftet med undersökningarna är att lokalisera storskaliga geofysiska anomalier som kommer att bli modellerade i 3D såsom prospektiva borrmål för upptäckten av porfyrkopparmineraliseringar med hydrotermalt ursprung.


Chris McKnight ny VD

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att Chris McKnight är Bolagets nye VD från och med den 1 september 2017. Chris McKnight kvarstår även i styrelsen.

Undersökningarna fortsätter mot djupet

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") publicerar den tekniska rapport som beskriver det utvecklingsarbete som genomförts under sommaren.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: