Prospekteringsuppdatering på Svartliden/Eva

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") presenterar en uppdatering av pågående prospektering på Copperstoneprojektet. Under de senaste veckorna har Copperstoneprojektet utvecklats i flera steg genom fortsatt undersökning av en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp som kan finnas under Svartliden-Eva området.

Projektteamet utvärderar för närvarande betydelsefull och intressant geologisk data samt data från de omvandlade zonerna som identifierats i det första (1166 m) och det andra (572 m) djupa borrhålen. Undersökningarna i fält fortsätter med det tredje borrhålet som nu påbörjats enligt tidigare kommunicerade planer. Baserat på all tillgänglig geologisk information är det Bolagets bedömning att ett koppar-guld mineraliserat system av porfyrtyp skulle kunna inramas av de två första borrhålen. En kort sammanfattning av utvecklingen så här långt följer nedan.

Det första djupa borrhålet lutande -70 grader mot nord-nordöst och antas ha korsat en österut liggande utskjutande breccierad läckagezon vid Svartliden. Den borrade geologin indikerar ett progressivt utåtriktat mönster av zoner av komplex hydrotermal omvandling varierande från phyllisk till propylitisk omvandling (phyllic to propylitic alteration)*. Det första borrhålet avslutades vid 1166 m då zoner av phyllisk omvandling, hydrotermal breccia och ådror av kopparkis och arsenikkis identifierades kring 800 m borrlängd och fortsatte mot djupet som fint disseminerad mineralisering. Kemisk analys från det första borrhålet konfirmerar sporadiska koppar-guld skärningar under 700 m ner mot 800 m. Analysdata stämmer väl med den kända, mer ytligt liggande, koppar-guldmineralisering som antas vara baserad i den hydrotermala breccia som tidigare identifierats vid Svartliden. Ett urval av obearbetad prospekteringsdata från det första borrhålet COS 17353 framgår av bilagd tabell. Bästa borrhålsmetrar omkring 700-800 borrlängdmeter uppvisar 0,72% Cu, 8 g/ton Ag samt 0,1 g/ton Au (vilket skulle motsvara 0,92 % Cueq vid rådande spotpriser**) och 0,63% Cu, 12 g/ton Ag samt 0,2 g/t Au (vilket skulle motsvara 0,98% Cueq**).

Det andra borrhålet, som lutande -70 grader har slagits mot EVA mot syd-sydväst, korsade olika former av phylliskt omvandlade zoner vid c:a 380 m djup. Dessa innehöll smala zoner av semimassiva svavelkisådror. Mot kanterna på den phylliska omvandlingszonen korsade borrhålet en bandad zon med kisel och hydrotermal breccia. Från c:a 420 till 480 meter identifierades zoner med zinkblände och mindre mängd kopparkismineralisering associerad med klorit-epidot-omvandling och viss hydrotermal breccia. Detaljerade analyser och tester av det andra borrhålet pågår. Genom att använda informationen från det första borrhålet kunde det andra borrhålet avslutas vid 572 meter i och med att det antogs fortsätta ut från omvandlingszonens centrum.

Det tredje borrhålet är inriktat på vad som uppfattas som den centrala delen i det hydrotermala magmatiska systemet. För närvarande tyder mycket på att den fortsätta undersökningen genom den tjockaste och mest intensivt omvandlade delen av den phylliska omvandlingen, kan komma att underlätta lokaliseringen av det system som utgör källan för den ovanliggande omvandlingen och de ovanliggande mineraliseringarna. Den phylliska zonen, och därmed förknippad intrusiv breccia, tolkas för närvarande som en möjlig tillbakariktad, relativt geologiskt sen effekt som kan ansluta nedåt till den intrusion som antas vara källan. Denna typ av strukturer kan anses ha bildats sent i livscykeln av intrusioner genom interaktion med en bred cirkulation i det hydrotermala systemet. Svartliden antas representera mineralisering som har sitt ursprung i djupare belägna läckagesystem runt ytterkanten av den phylliska zonen och att den kända guld-zink mineraliseringen vid Eva representerar en mer ytligt liggande mineralisering som har sitt ursprung i flöden av, vid tidpunkten, nybildat grundvatten. Med varje nytt borrhål ökar kunskapen beträffande den hydrotermala omvandlingens genes och därmed potentialen att finna ett omfattande sulfid-baserat mineraliserat system vid Svartliden-Eva.

Kontinuerlig utvärdering av geologiska data, omvandlingsdata och kemiska data vid Svartliden- Eva pågår i syfte att skapa en bättre förståelse för de hydrotermala system som nu undersöks. All information, slutsatser och rekommendationer kommer att presenteras som en teknisk rapport när hela borrkampanjen om tre hål är slutförd och utvärderad.

"Vi är synnerligen entusiastiska med att redan i det första borrhålet finna bevis för en koppar- guld mineralisering vid 700 till 800 m borrlängd vid Svartliden. Bilagd analysdata stödjer modellen. Vi har erhållit en stor mängd nya data från båda de första borrhålen och det andra borrhålet har även kunnat avslutas synnerligen kostnadseffektivt baserat på det första hålets omfattande information. Det är därför med stor spänning och förväntan Bolaget nu fokuserar på det tredje borrhålet som för närvarande nått c:a 300 meters djup." säger Copperstones VD Per Storm i en kommentar.

*) En ordlista med beskrivning av geologiska termer återfinns i Bolagets årsredovisning 2016.

**) I enlighet med tidigare redogörelser har Bolaget presenterat kopparekvivalenter dvs värdemetaller omräknade till kopparvärden genom att använda prisantaganden; en sådan beräkning bygger vanligen på ett underliggande antagande om kontinuerliga mineraliserade zoner, ett antagande som inte blir lika representativt för analysresultat för enstaka borrhål mot djupet och utan andra datapunkter tillgängliga. Referenssiffror skall därmed användas med försiktighet och skall betraktas som en guidning av potentiellt bidrag av värdemetallerna.

2017-05-03

För ytterligare information, kontakta Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e- post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 maj 2017 kl 07.30 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Bergsstaten beviljar bearbetningskoncession Eva K nr. 1

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bearbetningskoncessionen (Dnr BS 22-285-2009) tilldelas av Bergmästaren i enlighet med Minerallagen (1991:45) och gäller i 25 år från datumet för beslutet och är giltigt i 25 år, med reservation för en överklagandeperiod till och med 15 december 2017.


Riktad emission till bl a SHB Fonder fonder tillför 30 mkr

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att styrelsen den 13 oktober 2017 beslutat att emittera 15,957,447 B-aktier till ett antal kvalificerade investerare om totalt 30 mkr, före emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,9 mkr.


Geofysiska undersökningar påbörjas för att lokalisera borrmål för porfyrkopparmineraliseringar

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att ett integrerat geofysiskt program, inkluderande såväl detaljerade markmagnetiska mätningar som naturlig audio magnetotellurik ("NSAMT") påbörjats på Copperstoneområdet. Syftet med undersökningarna är att lokalisera storskaliga geofysiska anomalier som kommer att bli modellerade i 3D såsom prospektiva borrmål för upptäckten av porfyrkopparmineraliseringar med hydrotermalt ursprung.


Chris McKnight ny VD

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att Chris McKnight är Bolagets nye VD från och med den 1 september 2017. Chris McKnight kvarstår även i styrelsen.

Undersökningarna fortsätter mot djupet

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") publicerar den tekniska rapport som beskriver det utvecklingsarbete som genomförts under sommaren.


Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK varav andra kvartalet 0 (0) KSEK.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till -5 064 (-3 313) KSEK varav för andra kvartalet -2 178 (-2 079) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,02 (-0,02) varav för andra kvartalet -0,01 (-0,01) SEK.
  • Kassaflödet under perioden var 1 255 (2 913) KSEK varav för andra kvartalet -9 573 (3 224) KSEK.
  • Vid periodens utgång fanns 3 984 (4 864) KSEK i likvida medel.
  • Balansomslutningen vid periodens slut var 48 291 (39 684) KSEK.
  • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 33 271 (25 216) KSEK. Under perioden har 6 781 (2 744) KSEK aktiverats varav för andra kvartalet 4 935 (1 193) KSEK.
  • Bolaget har annonserat byte av Verkställande Direktör där Per Storm kvarstår under uppsägningstiden.
  • Bolaget har avslutat en borrkampanj om tre (3) djupa borrhål, total 2 611 m varvid betydande mineraliseringar har identifierats vid borrningar mot djupet vid Svartliden-Eva förekomsterna.
  • Länsstyrelsen i Norrbotten har tillstyrkt Bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Eva förekomsten, villkorat av rennäring och miljökvalitetsnormer för vatten.

Tekniska arbeten skapar betydande värden

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") publicerar en sammanfattning av den tekniska rapport som är under omedelbart slutförande. Bolaget kommer att återkomma med ytterligare information inom kort.


Copperstone Resources säkrar lånefacilitet om 5 MKR

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har säkrat en låne- facilitet om fem (5) miljoner kronor från en kvalificerad investerare, vilket säkerställer fortsatt högt tempo i projektutvecklingen. Lånet löper på mellan tre (3) och sex (6) månader med en årsränta om elva (11) procent, vilket bedöms som marknadsmässigt.


Bergsstaten återremitterar Eva k nr 1 till Länsstyrelsen

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget idag tagit del av Bergsstatens återremittering av koncessionsansökan för Eva-förekomsten (Eva k nr 1) till Länsstyrelsen i Norrbotten. Bergsstaten vill ha ett förtydligande avseende ett av de villkor Länsstyrelsen föreslog i sin tillstyrkan av koncessionsansökan den 20 juni 2017. Länsstyrelsen skall besvara remissen senast den 8 september 2017 och därvid precisera förslaget till villkor.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: