Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd)

Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

A. Årsredovisning och resultat

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och med 175 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen.

Beslutades vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skulle ha sju styrelseledamöter, utan suppleanter.

Omval av Michael Mattsson, Malcolm Norris, SvenErik Bucht och Gregory Hall som styrelseledamöter, samt nyval av Jörgen Olsson, Jane Lundgren Ericsson och Erik Israelsson som nya styrelseledamöter.

Beslutades att till revisor, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

E. Valberedning inför årsstämma 2021

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2021. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

F. Ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning, varigenom punkt 4 (aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier) och punkt 7 (kallelse) ändrades i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

G. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

H. Incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram genom i) riktad emission av högst 16 250 000 teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget Argo AB ("Dotterbolaget"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till teckningskursen 0,83 kronor. Teckningskursen är framräknad genom att multiplicera 1,5 med den volymvägda genomsnittskursen för aktien på Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista under en period om tio (10) handelsdagar som slutar dagen innan Bolagets årsstämma den 20 maj 2020.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 20 maj 2023.

Vidare beslutade bolagstämman att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst
16 250 000 teckningsoptioner till personer (eller av dessa personer helägda bolag) som innehar de positioner i Bolaget som anges nedan, samt med den fördelning som anges nedan.

Styrelseordförande; Högst 1 500 000 teckningsoptioner. Styrelseledamöter; Högst 1 250 000 teckningsoptioner per person. Verkställande direktör; Högst 3 500 000 teckningsoptioner. Nyckelpersoner; Högst 2 000 000 teckningsoptioner per person. Nyanställda; Högst 2 000 000 teckningsoptioner per person

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av optionspremien ska utföras av en oberoende värderingsexpert.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier, cirka 2,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (inkluderar inte utspädningen som kan bli till följd av det bonusprogrammet som beskrivs under punkt I nedan). Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 1 625 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

I. Bonusprogram

Bolagsstämman beslutade att införa ett bonusprogram genom i) riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget Argo AB ("Dotterbolaget"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till teckningskursen 0,10 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 20 maj 2021.

Vidare beslutade bolagstämman att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst
5 000 000 teckningsoptioner till personer (eller av dessa personer helägda bolag) som innehar de positioner i Bolaget som anges nedan, samt med den fördelning som anges nedan under förutsättning att vissa mål är uppfyllda:

Verkställande direktör; Högst 1 750 000 teckningsoptioner. Nyckelpersoner; Högst 500 000 teckningsoptioner per person.

Vissa strategiska och operationella mål för perioden måste uppnås för att teckningsoptioner ska få överlåtas från Dotterbolaget till deltagarna i bonusprogrammet. Målen kommer att fastställas av styrelsen på förhand och kommer att vara kopplade till viktiga parametrar såsom bl.a.: i) skapande av aktieägarvärde (definierat såsom aktiekurs COPP B), ii) mineraltillgångsökningar enligt JORC/PERC-koderna, iii) inlämnande av en Miljötillståndsansökan, iv) betydande bidrag till Bolagets närvaro i det lokala samhället, markanvändning; v) betydande bidrag till rörelsekapital- och eller anrikningsverksfinansiering; m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna bonusprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier, cirka 0,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (inkluderar inte utspädningen som kan bli till följd av det incitamentsprogrammet i punkt H ovan). Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 500 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades enhälligt.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jörgen Olsson till styrelsens ordförande.

 

Copperstone Resources AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 14:30 CET. En pdf med denna kommuniké har bilagts.

 

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd)

Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.Business Review - January to March 2020

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce a Business Review (Q1 2020) for the Company.

Group Highlights Q1/20 period (Q1/19):

  • The capitalized investments in exploration assets increased to 311,040 (289,029) KSEK.
  • Shareholders' equity increased by 30.3% to 265,193 (203,493) KSEK.
  • Result of the period amounted to -1,674 (-1,953) KSEK.
  • Total assets at the end of the period was 333,101 (312,421) KSEK.
  • The cash flow during the period was -8,381 (5,529) KSEK.
  • The liquidity at the end of the period was 10,717 (6,914) KSEK.

Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") beslutade den 19 maj 2020, om en riktad kontant nyemission av cirka 43 246 494 B-aktier ("Nyemissionen") samt därtill beslutat om en riktad kontant nyemission till två amerikanska investerare om 1 226 415 B-aktier respektive 660 377 B-aktier (den "Separata Emissionen") till en teckningskurs om 0,53 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och den Separata Emissionen tillför Bolaget cirka 1 miljon kronor före emissionskostnader, vilket utgör ett totalt belopp om cirka 24 miljoner kronor.


Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "the Company") har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 20 miljoner kronor på basis av ett så kallat accelererat "bookbuilding"-förfarande.


Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publicerad

Copperstone Resources AB meddelar att Årsredovisningen, för räkenskapsåret som avslutats den 31 december 2019, nu finns tillgänglig på www.copperstone.se, på Bolagets kontor samt bilagt detta pressmeddelande. Där återfinns även kallelse till årsstämma, vilken kommer att hållas i Stockholm den 20 maj 2020.


Notice to Annual General Meeting 2020 - Kallelse till årsstämma 2020

Copperstone will hold its Annual General Meeting in Stockholm on May 20, 4 PM CET. Nominations for the Board of Directors, represented by 34% of the votes of Copperstone, include Jörgen Olsson, Jane Lundgren Ericsson and Erik Israelsson.


Första fasen om 8.000m kärnborrning på Viscaria snart avklarad; temporär paus

Styrelsen i Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag, efter 7.580 meter och åtta månaders framgångsrikt samarbete med Kati Oy som leverantör i Viscaria, beslutat att ta en temporär paus i kärnborrningsprogrammet. Kontraktet omfattade initialt just 8.000m, vilket i det närmaste kommer att ha uppnåtts efter det att VDD0215 avslutas. Avsikten att utöka till 22.000 meter över de kommande 24 månaderna ligger fast och tack vare det överenskomna och nära föreliggande underhållsarbetet av Katis borrigg, kommer Copperstone härutöver inte att ha några extrakostnader till följd av beslutet.Riktad kontantemission om 2,4 MSEK

Copperstones styrelse har beslutat att stärka Bolagets balansräkning med 2,4 MSEK genom en riktad emission. Styrelsen använder bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Bolaget blev kontaktat av en långivare som uttryckte sitt intresse av att konvertera del av skuld till eget kapital. Bolaget beslöt då att även inkludera en strategisk investerare till denna investeringsrunda, vilken adderar till vår redan solida balansräkning.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär