Kommuniké från årsstämman 20 maj 2020 (svensk version utan ändring; engelsk version tillagd)

Idag den 20 maj 2020 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Convendums lokaler på Regeringsgatan 30 i Stockholm. I bifogat dokument framgår de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

A. Årsredovisning och resultat

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och med 175 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen.

Beslutades vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skulle ha sju styrelseledamöter, utan suppleanter.

Omval av Michael Mattsson, Malcolm Norris, SvenErik Bucht och Gregory Hall som styrelseledamöter, samt nyval av Jörgen Olsson, Jane Lundgren Ericsson och Erik Israelsson som nya styrelseledamöter.

Beslutades att till revisor, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

E. Valberedning inför årsstämma 2021

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2021. Det beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

F. Ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning, varigenom punkt 4 (aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier) och punkt 7 (kallelse) ändrades i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

G. Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

H. Incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram genom i) riktad emission av högst 16 250 000 teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget Argo AB ("Dotterbolaget"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till teckningskursen 0,83 kronor. Teckningskursen är framräknad genom att multiplicera 1,5 med den volymvägda genomsnittskursen för aktien på Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista under en period om tio (10) handelsdagar som slutar dagen innan Bolagets årsstämma den 20 maj 2020.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 20 maj 2023.

Vidare beslutade bolagstämman att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst
16 250 000 teckningsoptioner till personer (eller av dessa personer helägda bolag) som innehar de positioner i Bolaget som anges nedan, samt med den fördelning som anges nedan.

Styrelseordförande; Högst 1 500 000 teckningsoptioner. Styrelseledamöter; Högst 1 250 000 teckningsoptioner per person. Verkställande direktör; Högst 3 500 000 teckningsoptioner. Nyckelpersoner; Högst 2 000 000 teckningsoptioner per person. Nyanställda; Högst 2 000 000 teckningsoptioner per person

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av optionspremien ska utföras av en oberoende värderingsexpert.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier, cirka 2,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (inkluderar inte utspädningen som kan bli till följd av det bonusprogrammet som beskrivs under punkt I nedan). Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 1 625 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

I. Bonusprogram

Bolagsstämman beslutade att införa ett bonusprogram genom i) riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget Argo AB ("Dotterbolaget"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till teckningskursen 0,10 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga kvotvärdet för Bolagets aktier. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den dag då teckningsoptionerna registreras vid Bolagsverket till och med den 20 maj 2021.

Vidare beslutade bolagstämman att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst
5 000 000 teckningsoptioner till personer (eller av dessa personer helägda bolag) som innehar de positioner i Bolaget som anges nedan, samt med den fördelning som anges nedan under förutsättning att vissa mål är uppfyllda:

Verkställande direktör; Högst 1 750 000 teckningsoptioner. Nyckelpersoner; Högst 500 000 teckningsoptioner per person.

Vissa strategiska och operationella mål för perioden måste uppnås för att teckningsoptioner ska få överlåtas från Dotterbolaget till deltagarna i bonusprogrammet. Målen kommer att fastställas av styrelsen på förhand och kommer att vara kopplade till viktiga parametrar såsom bl.a.: i) skapande av aktieägarvärde (definierat såsom aktiekurs COPP B), ii) mineraltillgångsökningar enligt JORC/PERC-koderna, iii) inlämnande av en Miljötillståndsansökan, iv) betydande bidrag till Bolagets närvaro i det lokala samhället, markanvändning; v) betydande bidrag till rörelsekapital- och eller anrikningsverksfinansiering; m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna bonusprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier, cirka 0,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (inkluderar inte utspädningen som kan bli till följd av det incitamentsprogrammet i punkt H ovan). Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med cirka 500 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

Samtliga beslut på bolagsstämman beslutades enhälligt.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jörgen Olsson till styrelsens ordförande.

 

Copperstone Resources AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 14:30 CET. En pdf med denna kommuniké har bilagts.

 

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Copperstone Resources offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt med anledning av företrädesemissionen som Bolaget genomför med teckningsperiod 11 januari till och med den 25 januari 2021. Styrelsen meddelade den 20 november 2020 om genomförandet av en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vidare kan Bolaget besluta om en så kallad övertilldelningsemission om cirka 10,3 MSEK.  


Copperstone Resources bjuder in till investerarträff/webcast den 14 januari med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Med anledning av föreliggande företrädesemission bjuder Copperstone Resources AB (publ) in till en webcast den 14 januari 2021.


Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag, med stöd från bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 december 2020, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vidare kan Bolaget besluta om en så kallad övertilldelningsemission om cirka 10,3 MSEK. Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan i Kiruna samt till att förtidsreglera tilläggsköpeskillingen avseende Viscaria-förvärvet. Emissionsbeslutet är i enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde 20 november 2020.


EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag den 15 december 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.


Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör att Bolagets prospekteringsaktivitet vid D-zonen av Viscaria kopparprojekt har resulterat i en uppgradering av de indikerade kopparresurserna i D-zonen om +36%, med en kopparhalt som stigit till 1,33% från 1,20% vid senaste uppskattningen av mineralresurser år 2015*. De antagna kopparresurserna i D-zonen har ökat med +376% med en kopparhalt om 1,18% jämfört med 1,55% år 2015. De internationellt ackrediterade kopparmineralresurserna i Viscaria har därmed ökat från 609 kton* till 699 kton* enligt PERC-2017 regelverket. Härutöver introducerar Bolaget även en PERC-2017 resurs avseende järnmalm som en potentiellt värdefull biprodukt, såväl inom koppardomänen som i järnmalmsdomänen invid koppardomänen.


Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30.


Copperstone Resources AB: Interim Report July - September 2020

Kiruna, November 20, 2020

JULY - SEPTEMBER 2020

  • Result of the period amounted to -7,239 (-4,282) KSEK.
  • Earnings after tax per share were -0.01 (-0.01) SEK
  • The cash flow during the period was -6,618 (9,379) KSEK
  • The assets of capitalized expenditure for exploration amounted to 325,712 (295,451) KSEK
  • The liquidity at the end of the period was 12,665 (15,864) KSEK

JANUARY - SEPTEMBER 2020

  • Result of the period amounted to -9,304 (-10,957) KSEK
  • Result of the period per share was -0.02 (-0.03) SEK
  • Total assets at the end of the period was 344,548 (321,133) KSEK
  • The cash flow during the period was -6,433 (14,479) KSEK

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag överenskommit om ett tilläggsavtal ("Tilläggsavtalet") med sin största aktieägare, Sunstone Metals Ltd ("Sunstone"), avseende förvärvet av Avalon Minerals Viscaria AB ("Viscaria", det dotterbolag som innehar Viscaria-gruvtillgångarna). Tilläggsavtalet är i viktiga delar villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, vilket ska avhandlas på den extra bolagsstämma som styrelsen sammankallar för godkännande av företrädesemission (se vidare nedan). Istället för ursprungligen överenskomna 20 MSEK i kontanter samt 46 miljoner nya aktier i tilläggsköpeskilling i händelse av miljötillstånd (tillsammans "Additional Purchase Price" och nedan "APP"), som Sunstone potentiellt är berättigad till, innebär Tilläggsavtalet en förtidsreglering av APP, uppgående till totalt 26 MSEK kontant. Inom denna ram ska en handpenning om 4,8 MSEK betalas före den extra bolagsstämman. Förhandsregleringen ska finansieras genom Företrädesemissionen uppgående till 160 MSEK ("Företrädesemissionen") som offentliggjorts idag, se vidare Copperstones särskilda pressmeddelande av idag gällande Företrädesemissionen.


Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen") med övertilldelningsoption om cirka 10 MSEK. Teckningsåtaganden om cirka 82 MSEK har redan erhållits, varav 15 MSEK från styrelseordförande Jörgen Olsson genom JOHECO AB ("JOHECO")1. Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan i Kiruna. Emissionsbeloppet tar också höjd för att kunna förtidsreglera den framtida tilläggsköpeskillingen till Sunstone Metals Ltd ("Sunstone"). En kallelse till extra bolagsstämma med bland annat förslag om stämmogodkännande genom emissionsbemyndigande kommer att offentliggöras inom kort.


Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt

Copperstone Resources AB rekryterar meriterade Glenn Nilsson som Gruvchef, även med gruvplanering som ansvarsområde, för Viscaria-projektet i Kiruna. Glenn Nilsson har över 30 års erfarenhet från en rad ledande positioner inom Boliden och Kaunis Iron, framförallt inom anrikning och produktion. Han kommer att ha en avgörande roll inom genomförbarhetsstudierna och de tekniska delarna av Miljötillståndsansökan vid pågående upptrappning inför återöppningen av Viscaria-gruvan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted