EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag den 15 december 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.

Beslut

Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om godkännande av transaktion i enlighet med tilläggsavtal med Sunstone Metals Ltd ("Sunstone") (punkt 6 på dagordningen)

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna transaktionen rörande en slutbetalning uppgående till 21,2 miljoner kronor kontant till Sunstone, i enlighet med ett tilläggsavtal ("Tilläggsavtalet") mellan Bolaget och Sunstone. Tilläggsavtalet är ett tillägg till avtalet mellan Sunstone och Bolaget avseende förvärvet av Avalon Minerals Viscaria AB, vilket fullbordades i mars 2019 ("Viscaria-avtalet"). Viscaria-avtalet föreskrev en tilläggsköpeskilling ("Tilläggsköpeskillingen"), som villkorades av att Viscariaprojektet beviljas miljötillstånd för den planerade gruvdriften, och har bestått av dels en kontant del om 20 miljoner kronor (om tillståndet erhålls inom sju år), dels en aktiedel om 46 miljoner nya aktier (utan begränsningar i tid för tillståndet). Tilläggsköpeskillingen kan i och med stämmans godkännande förtidsregleras till fullo enligt Tilläggsavtalet, som föreskriver att Bolaget ska erlägga totalt 26 miljoner kronor. Härav har 4,8 miljoner kronor betalats i förtid i form av en handpenning, och Bolaget har nu efter stämmans godkännande möjlighet att betala ut de resterande 21,2 miljoner kronorna till Sunstone, när den planerade företrädesemissionen genomförts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission (punkt 7 på dagordningen)

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, att betalas kontant eller genom kvittning. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Styrelsen äger rätt att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om cirka 160 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att likviden från företrädesemissionen huvudsakligen ska användas för att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscariagruvan, samt för att förtidsreglera tilläggsköpeskillingen avseende Viscariaförvärvet. Därutöver avser Bolaget att skapa en stabil finansiell position för Bolaget som möjliggör värdehöjande aktiviteter inom Bolagets övriga projekt.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i första hand till de som givit bindande utfästelser inför offentliggörandet av den planerade företrädesemissionen att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, i andra hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i tredje hand till annan som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

Emissionsbemyndigandet som beslutades på extra bolagsstämma den 29 september 2020 gäller vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående bemyndigande kommer att utnyttjas eller inte.

Beslut om godkännande av eventuell kvittningsemission riktad till ett styrelseordföranden närstående bolag (punkt 8 på dagordningen)

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna eventuell kvittningsemission om upp till 10,3 miljoner kronor som kan komma att riktas till ett styrelseordföranden närstående bolag, JOHECO AB ("JOHECO") med tillämpning av ett sedan tidigare registrerat emissionsbemyndigande från extra bolagsstämma den 29 september 2020 jämte stämmans särskilda instruktioner, enligt följande.

JOHECO och Bolaget har avtalat ett lånelöfte om 10,3 miljoner kronor. I syfte att säkerställa sådan lånereglering genom kvittning avses styrelsens emissionsbeslut ge möjlighet till tilldelning avseende sådan överteckning och annan överteckning som säkerställt emissionen, vilket dock endast kan ske i den utsträckning som utrymme för överteckningstilldelning kommer att finnas i emissionen. Extra bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att godkänna att i den utsträckning som brygglånet lämnas och JOHECOs överteckning inte skulle förslå för kvittning till fullo, att styrelsen i samband med slutlig tilldelning av den planerade företrädesemissionen, i andra hand, kan genomföra en kvittningsemission med samma emissionskurs för lånereglering i aktier.

Beslut om förändrade riktlinjer och utökade ramar för ersättning till styrelse och ledning (punkt 9 på dagordningen) Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

 • att justera 2020 års årsstämmas val av Jörgen Olsson till styrelsens ordförande på det sättet att Jörgen Olsson fram till årsstämman 2021 ska vara arbetande styrelseordförande;
 • att extra bolagsstämman godkänner att den av årsstämman beslutade övergripande styrelseersättningen minskas genom att styrelseordförandens styrelsearvode upphör, förutsatt att Jörgen Olsson ingår kontrakt om heltidsanställning såsom arbetande styrelseordförande med en månadslön om 125 000 kronor per månad jämte pensionsförmån om 35 procent.

Stockholm den 15 december 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson,+46 705 739 777,
michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Copperstone Resources AB (publ)
Styrelsen

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett prospekteringsbolag som bildades 2006. Under 2019 förvärvades Viscaria-fyndigheten i Kiruna och därmed reviderades bolagets strategi. Målsättningen är att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscaria-gruvan. Fyndighetens höga kopparhalt och geografiska placering innebär goda förutsättningar att bli en nyckelleverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar till kunder som driver den globala förändringen mot ett elektrifierat samhället. Utöver Viscaria-gruvan innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) - samtliga i Sverige. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Sista dag för handel i Copperstone BTA

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission med teckningsperiod 11-25 januari 2021 som tillförde Bolaget cirka 160 MSEK. Till följd av den höga teckningsgraden fattade Bolaget beslut om den tidigare kommunicerade så kallade övertilldelningsemissionen om cirka 10,3 MSEK till JOHECO AB, ett närstående bolag till styrelseordförande Jörgen Olsson. Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 170 MSEK före emissionskostnader om cirka 7 MSEK.


Copperstone Resources tillförs cirka 170 MSEK genom övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelningsemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Den 25 januari 2021 avslutades teckningsperioden i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget"). Resultatet visar att totalt 519 829 385 aktier tecknats och anmälts för teckning i företrädesemissionen till ett värde om totalt cirka 260 MSEK, vilket motsvarar cirka 162 procent av företrädesemissionen om 320 637 851 aktier. 307 651 296 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 96 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 212 178 089 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 66 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad. Tack vare den höga teckningsgraden har Bolaget fattat beslut om att nyttja den övertilldelningsemission om 10,3 MSEK till Bolagets styrelseordförande Jörgen Olsson via JOHECO AB som i samband med företrädesemissionen ingått avtal om ett ränte- och avgiftsfritt brygglån på samma summa i syfte att Copperstone skulle kunna bibehålla momentum i projektutvecklingen. Genom företrädesemissionen och den övertilldelningsemissionen tillförs Bolaget därmed cirka 170 MSEK före emissionskostnader om cirka 7 MSEK. 


Copperstone Resources offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt med anledning av företrädesemissionen som Bolaget genomför med teckningsperiod 11 januari till och med den 25 januari 2021. Styrelsen meddelade den 20 november 2020 om genomförandet av en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vidare kan Bolaget besluta om en så kallad övertilldelningsemission om cirka 10,3 MSEK.  


Copperstone Resources bjuder in till investerarträff/webcast den 14 januari med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Med anledning av föreliggande företrädesemission bjuder Copperstone Resources AB (publ) in till en webcast den 14 januari 2021.


Copperstone Resources styrelse beslutar om företrädesemission i enlighet med tidigare offentliggjord avsikt

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag, med stöd från bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 december 2020, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vidare kan Bolaget besluta om en så kallad övertilldelningsemission om cirka 10,3 MSEK. Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan i Kiruna samt till att förtidsreglera tilläggsköpeskillingen avseende Viscaria-förvärvet. Emissionsbeslutet är i enlighet med det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde 20 november 2020.


EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag den 15 december 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.


Copperstone Resources offentliggör en ökning av kopparmineralisering i Viscaria, dessutom bekräftas magnetit som potentiellt värdefull biprodukt

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör att Bolagets prospekteringsaktivitet vid D-zonen av Viscaria kopparprojekt har resulterat i en uppgradering av de indikerade kopparresurserna i D-zonen om +36%, med en kopparhalt som stigit till 1,33% från 1,20% vid senaste uppskattningen av mineralresurser år 2015*. De antagna kopparresurserna i D-zonen har ökat med +376% med en kopparhalt om 1,18% jämfört med 1,55% år 2015. De internationellt ackrediterade kopparmineralresurserna i Viscaria har därmed ökat från 609 kton* till 699 kton* enligt PERC-2017 regelverket. Härutöver introducerar Bolaget även en PERC-2017 resurs avseende järnmalm som en potentiellt värdefull biprodukt, såväl inom koppardomänen som i järnmalmsdomänen invid koppardomänen.


Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30.


Copperstone Resources AB: Interim Report July - September 2020

Kiruna, November 20, 2020

JULY - SEPTEMBER 2020

 • Result of the period amounted to -7,239 (-4,282) KSEK.
 • Earnings after tax per share were -0.01 (-0.01) SEK
 • The cash flow during the period was -6,618 (9,379) KSEK
 • The assets of capitalized expenditure for exploration amounted to 325,712 (295,451) KSEK
 • The liquidity at the end of the period was 12,665 (15,864) KSEK

JANUARY - SEPTEMBER 2020

 • Result of the period amounted to -9,304 (-10,957) KSEK
 • Result of the period per share was -0.02 (-0.03) SEK
 • Total assets at the end of the period was 344,548 (321,133) KSEK
 • The cash flow during the period was -6,433 (14,479) KSEK

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag överenskommit om ett tilläggsavtal ("Tilläggsavtalet") med sin största aktieägare, Sunstone Metals Ltd ("Sunstone"), avseende förvärvet av Avalon Minerals Viscaria AB ("Viscaria", det dotterbolag som innehar Viscaria-gruvtillgångarna). Tilläggsavtalet är i viktiga delar villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, vilket ska avhandlas på den extra bolagsstämma som styrelsen sammankallar för godkännande av företrädesemission (se vidare nedan). Istället för ursprungligen överenskomna 20 MSEK i kontanter samt 46 miljoner nya aktier i tilläggsköpeskilling i händelse av miljötillstånd (tillsammans "Additional Purchase Price" och nedan "APP"), som Sunstone potentiellt är berättigad till, innebär Tilläggsavtalet en förtidsreglering av APP, uppgående till totalt 26 MSEK kontant. Inom denna ram ska en handpenning om 4,8 MSEK betalas före den extra bolagsstämman. Förhandsregleringen ska finansieras genom Företrädesemissionen uppgående till 160 MSEK ("Företrädesemissionen") som offentliggjorts idag, se vidare Copperstones särskilda pressmeddelande av idag gällande Företrädesemissionen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted