Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag den 29 september 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.

Beslut

Nedan framgår de beslut som fattades av stämman.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 6 på dagordningen)

Säte: Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att § 2 av bolagsordningen ändras enligt följande: 

 • Styrelsen skall ha sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län.

Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier: Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att § 4 av bolagsordningen ändras enligt följande: 

 • Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.
 • Antalet utgivna aktier får lägst vara 500 000 000 och högst 2 000 000 000 st.

Ändringen av § 4 innebär att bolaget endast ska kunna ha ett aktieslag, varför möjligheten att ge ut A-aktier avskaffas och nuvarande § 11 (företrädesrätt vid emissioner) samt § 12 (omvandling) utgår ut bolagsordningen.

Kallelse: Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att § 7 av bolagsordningen ändras enligt följande: 

 • Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske tidigast 6 veckor och senast 3 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, och anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Poströstning, fullmaktsinsamling och möjlighet att följa stämma: Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att § 11 ersätts med följande:

 • Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen äger, bl.a. för att underlätta aktieägares närvaro digitalt eller på distans på stämman, att besluta att aktieägare i bolaget eller andra inbjudna enligt styrelsens beslut, ska på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att i enlighet med aktiebolagslagens närmare bestämmelser härom närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
 • Bolagsstämman kan hållas i Kiruna eller i Stockholms kommun.

Val av styrelse (punkt 7 på dagordningen)

Extrastämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle ha sju styrelseledamöter, utan suppleanter.

Extrastämman beslutade om nyval av Lars Seiz som styrelseledamot i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att Erik Israelsson lämnar styrelsen.

Om Lars Seiz
Lars Seiz är född 1960 och har en mastersexamen i finansiering och marknadsföring från Uppsala universitet. Han har över 30 års erfarenhet från finansbranschen med ledande positioner inom SEB samt Andra AP-fonden. Lars har även erfarenhet från en rad styrelseuppdrag och är för närvarande styrelseledamot i bland annat Handelsbanken Fonder AB. Han har på senare år också varit med och grundat ett antal företag inom olika branscher där han idag agerar rådgivare inom finansiering och företagsaffärer.

Emissionsbemyndigande (punkt 8 på dagordningen)

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap- 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 

Det totala antalet aktier som emitteras, eller som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 20 procent av det vid bolagsstämmans beslut registrerade antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet, och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att på ett skyndsamt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital, genomföra förvärv av företag eller andra tillgångar, infria tidigare ingångna avtal, knyta investerare av strategisk betydelse till Bolaget, bredda ägandet i bolaget och/eller tillvarata andra strategiska möjligheter. Det värde som bolaget tillförs genom emission med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och kunna innefatta marknadsmässig emissionsrabatt.

Ovanstående beslut innebär vidare att emissionsbemyndigandet beslutat av årsstämman den 20 maj 2020 ersätts från och med registrering av ovan bemyndigande.

Incitamentsprogram (punkt 9 och 10 på dagordningen)

Extrastämman beslutade att, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, justera vissa villkor i incitamentsprogram 2019/2022 respektive 2020/2023, i syfte att uppnå harmonisering med ingångna och offentliggjorda avtalsvillkor och inför framtida optionstilldelningar till styrelseledamöter och andra nyckelpersoner.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Michael Mattsson, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 september 2020 kl. 18:40 CET.

Copperstone Resources AB (publ)

Styrelsen

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och aktier i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30.


Copperstone Resources AB: Interim Report July - September 2020

Kiruna, November 20, 2020

JULY - SEPTEMBER 2020

 • Result of the period amounted to -7,239 (-4,282) KSEK.
 • Earnings after tax per share were -0.01 (-0.01) SEK
 • The cash flow during the period was -6,618 (9,379) KSEK
 • The assets of capitalized expenditure for exploration amounted to 325,712 (295,451) KSEK
 • The liquidity at the end of the period was 12,665 (15,864) KSEK

JANUARY - SEPTEMBER 2020

 • Result of the period amounted to -9,304 (-10,957) KSEK
 • Result of the period per share was -0.02 (-0.03) SEK
 • Total assets at the end of the period was 344,548 (321,133) KSEK
 • The cash flow during the period was -6,433 (14,479) KSEK

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag överenskommit om ett tilläggsavtal ("Tilläggsavtalet") med sin största aktieägare, Sunstone Metals Ltd ("Sunstone"), avseende förvärvet av Avalon Minerals Viscaria AB ("Viscaria", det dotterbolag som innehar Viscaria-gruvtillgångarna). Tilläggsavtalet är i viktiga delar villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, vilket ska avhandlas på den extra bolagsstämma som styrelsen sammankallar för godkännande av företrädesemission (se vidare nedan). Istället för ursprungligen överenskomna 20 MSEK i kontanter samt 46 miljoner nya aktier i tilläggsköpeskilling i händelse av miljötillstånd (tillsammans "Additional Purchase Price" och nedan "APP"), som Sunstone potentiellt är berättigad till, innebär Tilläggsavtalet en förtidsreglering av APP, uppgående till totalt 26 MSEK kontant. Inom denna ram ska en handpenning om 4,8 MSEK betalas före den extra bolagsstämman. Förhandsregleringen ska finansieras genom Företrädesemissionen uppgående till 160 MSEK ("Företrädesemissionen") som offentliggjorts idag, se vidare Copperstones särskilda pressmeddelande av idag gällande Företrädesemissionen.


Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen") med övertilldelningsoption om cirka 10 MSEK. Teckningsåtaganden om cirka 82 MSEK har redan erhållits, varav 15 MSEK från styrelseordförande Jörgen Olsson genom JOHECO AB ("JOHECO")1. Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan i Kiruna. Emissionsbeloppet tar också höjd för att kunna förtidsreglera den framtida tilläggsköpeskillingen till Sunstone Metals Ltd ("Sunstone"). En kallelse till extra bolagsstämma med bland annat förslag om stämmogodkännande genom emissionsbemyndigande kommer att offentliggöras inom kort.


Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt

Copperstone Resources AB rekryterar meriterade Glenn Nilsson som Gruvchef, även med gruvplanering som ansvarsområde, för Viscaria-projektet i Kiruna. Glenn Nilsson har över 30 års erfarenhet från en rad ledande positioner inom Boliden och Kaunis Iron, framförallt inom anrikning och produktion. Han kommer att ha en avgörande roll inom genomförbarhetsstudierna och de tekniska delarna av Miljötillståndsansökan vid pågående upptrappning inför återöppningen av Viscaria-gruvan.


Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag den 29 september 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.


Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att valberedningen föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning inför extra bolagsstämman den 29 september 2020. Lars Seiz föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot.Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted