Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -2 887 (-1 234) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var 10 828 (-311) KSEK.
 • Vid periodens utgång fanns 13 557 (1 640) KSEK i likvida medel. 
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 52 171 (31 122) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 28 523 (24 024) KSEK. Under perioden har 1 846 (1 551) KSEK aktiverats.
 • Bolaget presenterade den tekniska rapport som utarbetats av det internationella expertteamet som satts samman av Bolaget under hösten 2016.
 • Bolaget har besvarat en begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.
 • Bolaget annonserade fynd av koppar-guld mineralisering av porfyrtyp i den pågående borrkampanjens första borrhål på c:a 800 m djup (längs borrhålet) på Copperstoneprojektet.
 • Bolaget tecknade sin andel i Nordic Iron Ores ("NIO") företrädesemission och ökade innehavet till 10.2% av NIO.
 • Bolaget genomförde en företrädesemission som tecknades till 240 % varvid Bolaget tillfördes 23,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Norrlandsfonden beslutade att stödja Bolagets utveckling med ett konvertibelt lån om 1 MSEK.

VD har ordet.

Under inledningen av mars i år tog utvecklingen av Copperstoneprojektet ett mycket stort steg framåt. Redan i det första hålet av den kampanj om tre djupa borrhål som vi nu genomför, kunde vi konstatera existensen av ett omfattande nätverk av kvartsådror som innehöll mineralisering med kopparkis, zinkblände, magnetkis, bornit och arsenikkis. Mineraliseringen påträffades sporadiskt över ett intervall av c:a 85 m mellan 725 och 810 m kärnlängd som inkluderade tunna post-mineraliserade förkastningar (vertikalt djup från c:a 650 m). Redan från berggrundens översta lager kunde omvandling som är typisk för porfyrmineraliseringar (så kallad phyllisk omvandling) konstateras.

Att vi lyckades förutsäga existensen av en djupt liggande mineralisering och sedan verifiera den med borresultat och resultat från kemiska analyser är en mycket stor framgång och en kvittens på att den hypotes vi arbetat efter stämmer. Ett första borrhål ger inte utrymme till alltför omfattande förutsägelser men att genomföra sådan offensiv prospektering och lyckas är en stor framgång.

Efter de första tydliga indikationerna har arbetet fortsatt. Vi har erhållit en stor mängd nya data från både det första och andra borrhålet. Vi kunde även avsluta det andra borrhålet på ett synnerligen kostnadseffektivt sätt baserat på den omfattande information vi erhållit från det första borrhålet. Den kunskap vi hittills erhållit från borrkampanjen ger oss anledning till stor optimism och vi känner stor entusiasm för fortsatt arbete. De båda första borrhålen visar på en mycket stor potential att finna omfattande mineraliserade system mot djupet av de undersökta området men även strax under de tidigare kända, mer ytligt liggande, mineraliseringarna. Arbetet med att avsluta den pågående borrkampanjen fortgår just nu. Information från borrkärnor, kemiska analysdata och strukturell geologisk information (borrhålskamera-undersökningar) har gett oss delvis nya perspektiv på området och vi ser hur fortsatt arbete ytterligare kommer att fördjupa kunskapen och konkret verifiera storleken på den mineralisering av porfyrtyp vi funnit mot djupet av området kring Svartliden-Eva.

Under perioden har kaxborrningar längre norrut på projektområdet påbörjats. Borrningarna innebär en inledande kartläggning av berggrunden i den del av projektområdet där vi, utöver den ytnära mineraltillgången, även har karterade borrkärnor i vår omfattande databas med sektioner av betydande mineraliseringar på 300-400 meters djup. Syftet med kaxborrningen är att skapa fullgoda underlag inför vidare kärnborrning och utveckling av denna del av det potentiellt mycket omfattande Copperstoneområdet.

Norrlandsfondens fortsatta stöd genom sitt nya konvertibla lån är även det ett bevis på den tilltro som Bolaget åtnjuter och styrelsen arbetar aktivt med att även andra institutioner skall få upp ögonen för Bolaget och inse vilken potential som finns i Copperstoneprojektet. Vi är avslutningsvis mycket glada över det stora intresset som befintliga ägare visade i den emission som slutfördes i mars och där mer än 90 % tecknades med stöd av teckningsrätter som de befintliga ägarna erhållit. Vi välkomnar även alla nytillkomna aktieägare. Emissionslikviden säkerställer det pågående borrprogrammet mot djupet på Svartliden/Eva samt fortsatt utveckling av projektet och Bolaget under kommande 12 månader.

Per Storm
Verkställande Direktör

Kommande rapportdatum
24 augusti 2017: publicering halvårsrapport och Q2-rapport
23 november 2017: publicering niomånadersrapport och Q3-rapport
22 februari 2018: publicering bokslutskommuniké 2018 och Q4-rapport 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Danderyd den 15 maj 2017.

Styrelsen

Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet.

Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9 260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Den geologiska informationen i detta meddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

INCENTIVE PROGRAM FULLY SUBSCRIBED

On May 17th 2018, the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (below "Copperstone" or "the Company") resolved upon an incentive program for a maximum number of warrants corresponding to 2,000,000 B-shares . The program/warrants has now been fully subscribed. The warrants have three years to maturity and the exercise price is 3.13 SEK per share of Series B. The maximum dilution amounts to 0.82% of the number of shares and votes in Copperstone.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Idag den 17 maj 2018 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Bolagets lokaler på Svärdvägen 21 i Danderyd. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.


COPPERSTONE RESOURCES AB: INTERIM TECHNICAL REPORT

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to present an update on the drilling programme at Granliden Hill and to provide information on the current geological interpretation relative to geophysics. Note that assay results from the fourth hole are still pending. (See attached interim technical report).


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q118) 1 JANUARY 2018 TO 31 MARCH 2018

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the Interim Quarterly Report (Q118) for the Company. A brief summary of the report follows:

Financial results of the Group for the Q118 period:

 • Net revenue for the period was 0 (11) KSEK and loss before taxes amounted to -1 058 (-2 887) KSEK.
 • Earnings after tax per share were -0.004 (-0.01) SEK.
 • The cash flow during the period was -12 460 (10 828) KSEK.
 • Total assets at the end of the period was 70 494 (52 171) KSEK and a bank balance of 15 826 (13 557) KSEK.
 • The closing balance of cumulative capitalised expenditure for exploration amounted to 43 068 (28 523) KSEK.


Copperstone Resources: Notice (in swedish) of annual general meeting in Copperstone Resources

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 klockan 16.00 i konferenslokalen Lyktan på Bolagets kontor på Svärdvägen 21 i Danderyd. Inregistreringen till stämman kommer att öppna klockan 15.15.


Copperstone Resources: Distribution in kind of the holdings in Nordic Iron Ore AB prior to its market listing

The Board of Copperstone Resources AB (publ) (the "Company" or "Copperstone") is pleased to announce that Nordic Iron Ore AB (publ) ("NIO" or "Nordic Iron Ore") is preparing a market listing of their shares (the "Listing"). Copperstone currently holds 11.157.684 shares in NIO, corresponding to approximately 10.2 percent of the total shares in Nordic Iron Ore.


Porphyry-Style Potassic Alteration Discovered at Granliden

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce results for drill holes COS18356 and COS18357 collared at Granliden. These are the first two drill holes of the 2018 drill campaign that is focused on exploration for a porphyry-style system to explain the existence of quartz veins containing chalcopyrite mineralisation in this area.


Copperstone Resources: new web site

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that our new web site has been released today. The web site has been designed, developed and implemented by Wasabi Web AB from Uppsala.


1 January 2017 to 31 December 2017 Year-end and Quarterly Report (Q417)

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the year-end and quarterly report (Q417) for the Company. A brief summary of the report follows:


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: