Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -2 887 (-1 234) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var 10 828 (-311) KSEK.
 • Vid periodens utgång fanns 13 557 (1 640) KSEK i likvida medel. 
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 52 171 (31 122) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 28 523 (24 024) KSEK. Under perioden har 1 846 (1 551) KSEK aktiverats.
 • Bolaget presenterade den tekniska rapport som utarbetats av det internationella expertteamet som satts samman av Bolaget under hösten 2016.
 • Bolaget har besvarat en begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.
 • Bolaget annonserade fynd av koppar-guld mineralisering av porfyrtyp i den pågående borrkampanjens första borrhål på c:a 800 m djup (längs borrhålet) på Copperstoneprojektet.
 • Bolaget tecknade sin andel i Nordic Iron Ores ("NIO") företrädesemission och ökade innehavet till 10.2% av NIO.
 • Bolaget genomförde en företrädesemission som tecknades till 240 % varvid Bolaget tillfördes 23,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Norrlandsfonden beslutade att stödja Bolagets utveckling med ett konvertibelt lån om 1 MSEK.

VD har ordet.

Under inledningen av mars i år tog utvecklingen av Copperstoneprojektet ett mycket stort steg framåt. Redan i det första hålet av den kampanj om tre djupa borrhål som vi nu genomför, kunde vi konstatera existensen av ett omfattande nätverk av kvartsådror som innehöll mineralisering med kopparkis, zinkblände, magnetkis, bornit och arsenikkis. Mineraliseringen påträffades sporadiskt över ett intervall av c:a 85 m mellan 725 och 810 m kärnlängd som inkluderade tunna post-mineraliserade förkastningar (vertikalt djup från c:a 650 m). Redan från berggrundens översta lager kunde omvandling som är typisk för porfyrmineraliseringar (så kallad phyllisk omvandling) konstateras.

Att vi lyckades förutsäga existensen av en djupt liggande mineralisering och sedan verifiera den med borresultat och resultat från kemiska analyser är en mycket stor framgång och en kvittens på att den hypotes vi arbetat efter stämmer. Ett första borrhål ger inte utrymme till alltför omfattande förutsägelser men att genomföra sådan offensiv prospektering och lyckas är en stor framgång.

Efter de första tydliga indikationerna har arbetet fortsatt. Vi har erhållit en stor mängd nya data från både det första och andra borrhålet. Vi kunde även avsluta det andra borrhålet på ett synnerligen kostnadseffektivt sätt baserat på den omfattande information vi erhållit från det första borrhålet. Den kunskap vi hittills erhållit från borrkampanjen ger oss anledning till stor optimism och vi känner stor entusiasm för fortsatt arbete. De båda första borrhålen visar på en mycket stor potential att finna omfattande mineraliserade system mot djupet av de undersökta området men även strax under de tidigare kända, mer ytligt liggande, mineraliseringarna. Arbetet med att avsluta den pågående borrkampanjen fortgår just nu. Information från borrkärnor, kemiska analysdata och strukturell geologisk information (borrhålskamera-undersökningar) har gett oss delvis nya perspektiv på området och vi ser hur fortsatt arbete ytterligare kommer att fördjupa kunskapen och konkret verifiera storleken på den mineralisering av porfyrtyp vi funnit mot djupet av området kring Svartliden-Eva.

Under perioden har kaxborrningar längre norrut på projektområdet påbörjats. Borrningarna innebär en inledande kartläggning av berggrunden i den del av projektområdet där vi, utöver den ytnära mineraltillgången, även har karterade borrkärnor i vår omfattande databas med sektioner av betydande mineraliseringar på 300-400 meters djup. Syftet med kaxborrningen är att skapa fullgoda underlag inför vidare kärnborrning och utveckling av denna del av det potentiellt mycket omfattande Copperstoneområdet.

Norrlandsfondens fortsatta stöd genom sitt nya konvertibla lån är även det ett bevis på den tilltro som Bolaget åtnjuter och styrelsen arbetar aktivt med att även andra institutioner skall få upp ögonen för Bolaget och inse vilken potential som finns i Copperstoneprojektet. Vi är avslutningsvis mycket glada över det stora intresset som befintliga ägare visade i den emission som slutfördes i mars och där mer än 90 % tecknades med stöd av teckningsrätter som de befintliga ägarna erhållit. Vi välkomnar även alla nytillkomna aktieägare. Emissionslikviden säkerställer det pågående borrprogrammet mot djupet på Svartliden/Eva samt fortsatt utveckling av projektet och Bolaget under kommande 12 månader.

Per Storm
Verkställande Direktör

Kommande rapportdatum
24 augusti 2017: publicering halvårsrapport och Q2-rapport
23 november 2017: publicering niomånadersrapport och Q3-rapport
22 februari 2018: publicering bokslutskommuniké 2018 och Q4-rapport 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Danderyd den 15 maj 2017.

Styrelsen

Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet.

Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9 260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Den geologiska informationen i detta meddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Core drilling commences on porphyry copper target

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that deep core drilling has today commenced on the main porphyry copper mineralisation target at the exploration property in Arvidsjaur Kommun, Norrbotten County, northern Sweden. Drilling work is being carried out by Styrud Arctic AB, with geological support from the new Copperstone team and core logging facilities now in place in Malå. Over a period from January until July 2018 the Company plans to drill up to approximately 8000m of N-size core. Individual angled drill holes may be up to 800m in length (8-10 collars), and perhaps deeper depending on the intersection depths of targeted mineralisation. 


NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.


Copperstone Resources: geophysical survey report

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce favourable results for an extensive geophysical survey recently carried out on the porphyry copper exploration target project in Norrbotten County, northern Sweden. Fieldwork commenced on the 21st September 2017 and has included both a ground magnetic survey and a Natural-source Audio-frequency Magnetotellurics (NSAMT) survey. The objective of this integrated study was to utilize the two geophysical survey techniques to aid in the identification, mapping and interpretation of geology, alteration zonation vector patterns of the proposed porphyry copper model, and to provide targets locations for further core drilling.


Copperstone Resources Niomånaders- och kvartalsrapport från 1 jan-30 sep 2017

 • Nettointäkterna för perioden uppgick till 11 (24) KSEK, varav 0 (0) KSEK avseende tredje kvartalet.
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -6.026 (-5.015) KSEK, varav -962 (-1.702) KSEK avseende tredje kvartalet.
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (-0,04) SEK, och avseende tredje kvartalet 0,00 (-0,01) SEK.
 • Nettoförändringen i likvida medel under perioden uppgick till 1.606 (-978) KSEK, varav 351 (-3.891) KSEK avseende tredje kvartalet.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4.335 (973) KSEK.
 • Balansomslutningen vid periodens utgång uppgick till 50.760 (41.419) KSEK.
 • Totalt kapitaliserade prospekteringskostnader uppgick vid periodens utgång till 35.694 (27.362) KSEK. Under perioden kapitaliserades 9.204 (4.880) KSEK, varav 2.423 (2.136) KSEK under det tredje kvartalet.

Copperstone Resources: ny informationspolicy

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör harmed att styrelsen idag beslutat att implementera en ny informationspolicy, inkluderande bland annat, att engelska blir förstaspråk i samband med marknadskommunikation.


Bergsstaten beviljar bearbetningskoncession Eva K nr. 1

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bearbetningskoncessionen (Dnr BS 22-285-2009) tilldelas av Bergmästaren i enlighet med Minerallagen (1991:45) och gäller i 25 år från datumet för beslutet och är giltigt i 25 år, med reservation för en överklagandeperiod till och med 15 december 2017.


Riktad emission till bl a SHB Fonder fonder tillför 30 mkr

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att styrelsen den 13 oktober 2017 beslutat att emittera 15,957,447 B-aktier till ett antal kvalificerade investerare om totalt 30 mkr, före emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,9 mkr.


Geofysiska undersökningar påbörjas för att lokalisera borrmål för porfyrkopparmineraliseringar

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att ett integrerat geofysiskt program, inkluderande såväl detaljerade markmagnetiska mätningar som naturlig audio magnetotellurik ("NSAMT") påbörjats på Copperstoneområdet. Syftet med undersökningarna är att lokalisera storskaliga geofysiska anomalier som kommer att bli modellerade i 3D såsom prospektiva borrmål för upptäckten av porfyrkopparmineraliseringar med hydrotermalt ursprung.


Chris McKnight ny VD

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att Chris McKnight är Bolagets nye VD från och med den 1 september 2017. Chris McKnight kvarstår även i styrelsen.

Undersökningarna fortsätter mot djupet

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") publicerar den tekniska rapport som beskriver det utvecklingsarbete som genomförts under sommaren.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: