Copperstone Resources AB: Interim Report July - September 2020

Kiruna, November 20, 2020

JULY - SEPTEMBER 2020

 • Result of the period amounted to -7,239 (-4,282) KSEK.
 • Earnings after tax per share were -0.01 (-0.01) SEK
 • The cash flow during the period was -6,618 (9,379) KSEK
 • The assets of capitalized expenditure for exploration amounted to 325,712 (295,451) KSEK
 • The liquidity at the end of the period was 12,665 (15,864) KSEK

JANUARY - SEPTEMBER 2020

 • Result of the period amounted to -9,304 (-10,957) KSEK
 • Result of the period per share was -0.02 (-0.03) SEK
 • Total assets at the end of the period was 344,548 (321,133) KSEK
 • The cash flow during the period was -6,433 (14,479) KSEK

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE PERIOD

 • Copperstone contracted Kati Oy and Arctic Drilling Company to diamond drill at Viscaria, Kiruna.
 • Copperstone recruited Anna Tyni as Site Manager.
 • Extraordinary General Meeting; Lars Seiz elected new Director.

SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE PERIOD

 • Copperstone recruited meritorious Glenn Nilsson as Mining Manager.
 • Copperstone announced a rights issue of 160 MSEK; whereof 82 MSEK committed upfront.
 • Copperstone agrees to pre-pay Sunstone 26 MSEK regarding the additional purchase price at Environmental Permit at Viscaria, resulting in an equity realisation gain of 20 MSEK.

"The Viscaria Copper Project advances on multiple frontiers simultaneously, from recruitments of mining specialists to resource and exploration drillings, as well as an increased number of environmental study work streams. All of this put in context of a strong copper demand and market sentiment, based on the fact that copper is playing a crucial role in the energy transition from fossil fuels to renewables", comments CEO Michael Mattsson.

For further information, please contact Michael Mattsson (CEO) at +46(0)705-739777, or michael.mattsson@copperstone.se or refer to Copperstone webpage: www.copperstone.se. The complete Q3 2020 report is attached. This press release contains insider information which Copperstone Resources AB (publ) is obliged to publish according to the EU market abuse regulation (MAR). The information was delivered by the above-mentioned contact for publishing November 20, 2020 at 08:30 CET.

About Copperstone - Copperstone is a public company trading as COPP B on NASDAQ First North Growth Market (Stockholm). The Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8 505 65 172. The Company is focused on base and precious metal exploration in the vicinity of the internationally recognized mining districts of Kiruna and the Skellefte-field in northern Sweden. In addition, the Company also owns an exploitation concession in the Bergslagen mining region, in central Sweden.

Qualified Person - The technical information herein has been reviewed by the Qualified Person of the Company (QP) Thomas Lindholm M. Sc., GeoVista AB, Luleå.

Kallelse till extra bolagsstämma i Copperstone resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30.


Copperstone Resources AB: Interim Report July - September 2020

Kiruna, November 20, 2020

JULY - SEPTEMBER 2020

 • Result of the period amounted to -7,239 (-4,282) KSEK.
 • Earnings after tax per share were -0.01 (-0.01) SEK
 • The cash flow during the period was -6,618 (9,379) KSEK
 • The assets of capitalized expenditure for exploration amounted to 325,712 (295,451) KSEK
 • The liquidity at the end of the period was 12,665 (15,864) KSEK

JANUARY - SEPTEMBER 2020

 • Result of the period amounted to -9,304 (-10,957) KSEK
 • Result of the period per share was -0.02 (-0.03) SEK
 • Total assets at the end of the period was 344,548 (321,133) KSEK
 • The cash flow during the period was -6,433 (14,479) KSEK

Copperstone Resources har överenskommit med Sunstone om förhandsreglering av tilläggsköpeskilling för Viscaria-förvärvet (viktiga delar villkorade av stämmobeslut)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag överenskommit om ett tilläggsavtal ("Tilläggsavtalet") med sin största aktieägare, Sunstone Metals Ltd ("Sunstone"), avseende förvärvet av Avalon Minerals Viscaria AB ("Viscaria", det dotterbolag som innehar Viscaria-gruvtillgångarna). Tilläggsavtalet är i viktiga delar villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, vilket ska avhandlas på den extra bolagsstämma som styrelsen sammankallar för godkännande av företrädesemission (se vidare nedan). Istället för ursprungligen överenskomna 20 MSEK i kontanter samt 46 miljoner nya aktier i tilläggsköpeskilling i händelse av miljötillstånd (tillsammans "Additional Purchase Price" och nedan "APP"), som Sunstone potentiellt är berättigad till, innebär Tilläggsavtalet en förtidsreglering av APP, uppgående till totalt 26 MSEK kontant. Inom denna ram ska en handpenning om 4,8 MSEK betalas före den extra bolagsstämman. Förhandsregleringen ska finansieras genom Företrädesemissionen uppgående till 160 MSEK ("Företrädesemissionen") som offentliggjorts idag, se vidare Copperstones särskilda pressmeddelande av idag gällande Företrädesemissionen.


Copperstone Resources AB genomför företrädesemission om 160 MSEK med teckningsåtaganden om 82 MSEK samt offentliggör förutsättningar för Viscaria-projektet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, SCHWEIZ ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Copperstones aktieägare om cirka 160 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen") med övertilldelningsoption om cirka 10 MSEK. Teckningsåtaganden om cirka 82 MSEK har redan erhållits, varav 15 MSEK från styrelseordförande Jörgen Olsson genom JOHECO AB ("JOHECO")1. Företrädesemissionen syftar främst till att finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscaria-gruvan i Kiruna. Emissionsbeloppet tar också höjd för att kunna förtidsreglera den framtida tilläggsköpeskillingen till Sunstone Metals Ltd ("Sunstone"). En kallelse till extra bolagsstämma med bland annat förslag om stämmogodkännande genom emissionsbemyndigande kommer att offentliggöras inom kort.


Copperstone rekryterar Gruvchef för Viscaria kopparprojekt

Copperstone Resources AB rekryterar meriterade Glenn Nilsson som Gruvchef, även med gruvplanering som ansvarsområde, för Viscaria-projektet i Kiruna. Glenn Nilsson har över 30 års erfarenhet från en rad ledande positioner inom Boliden och Kaunis Iron, framförallt inom anrikning och produktion. Han kommer att ha en avgörande roll inom genomförbarhetsstudierna och de tekniska delarna av Miljötillståndsansökan vid pågående upptrappning inför återöppningen av Viscaria-gruvan.


Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") har idag den 29 september 2020 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm.


Copperstones valberedning föreslår ändringar i styrelsesammansättningen

Valberedningen för Copperstone Resources AB (publ) har meddelat bolaget att valberedningen föreslår förändringar i bolagets styrelsesammansättning inför extra bolagsstämman den 29 september 2020. Lars Seiz föreslås av valberedningen att väljas till ny styrelseledamot.Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) ("Copperstone" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2020 kl. 15.00, i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted