Betydande mineralisering påträffat på djupet vid Svartliden och Eva

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att annonsera resulta- ten från tre (3) djupa borrhål om total 2 611 m som nu avslutats på det helägda Svartliden- Eva projektet i Norrbotten. Borrningarna påbörjades 1 februari och avslutades 23 maj varefter analysresultat löpande erhållits och utvärderats.

Målet med de tre borrhålen var att undersöka existens av en djupare mineralisering av hydrotermalt ursprung under de kända mer ytligt liggande mineraliseringarna vid Svartliden/Eva (total 106 borrhål, 14 830 m, max borrhålslängd 300 m) och att förstå typen av, möjlig utbred- ning av samt uppkomsten av de borrhålsskärningar som innehåller koppar-guld-zink mineraliseringar på området. Den geologiska informationen som erhålls från större djup medger en bättre förståelse för en bredare modell av mineraliseringarnas uppkomst och stödjer kom- mande geofysisk modellering mot djupet och därigenom genererande av nya borr-mål. En plats valdes som utgångspunkt för att undersöka området mot djupet både för Svartliden och Eva där COS17353 (hål 1) riktades mot nordnordöst med -70 graders lutning och borrades till ett djup av 1166 m, COS17354 (hål 2) riktades mot sydsydväst med -70 graders lutning och borrades till 572 m, COS 17355 (hål 3) riktades i princip vertikalt till 875,55 m.

"Vår första djupa borrkampanj har påvisat att en mineralisering med sliror av koppar-zink sul- fider mot djupet existerar på Svartliden/Eva området. Vi har funnit sliror av höga halter zink och koppar-rika ådror på ytterligare djup. Därutöver, mer ytnära, har guld-mineraliseringar med varierande halter (generellt lägre men vissa zoner med bättre halter) identifierats i tydligt silicifierat berg. Nyligen erhållna resultat från kemisk analys är mycket uppmuntrande och an- tyder att det finns ett bredare vertikalt mönster av mineraliserade zoner inom det åder-rika området. Vi har öppnat upp hela området och därigenom tydligt ökat den potentiella volymen mot djupet och vi har nu börjat förstå geologin i sin helhet i området, omvandlingsmönstren och den grundläggande mekanismen, intrusionen, som är källan till mineraliseringarna" säger Copperstone's chefsgeolog och styrelseledamot Chris McKnight i en kommentar.

"Jag önskar å Bolagets vägnar tacka det internationella expertteamet för en imponerande prestation och Chris McKnight för kreativitet, beslutsamhet och ett antal års dedikerat arbete med Copperstoneprojektet som möjliggjort för Bolaget att nå denna punkt. De tre djupa borrhålen har öppnat upp såväl förståelsen för som potentialen i Copperstoneprojektet. I samtliga hål påträffades mineralisering, träffsäkerheten blev bättre och bättre med intres- santa borrhålsskärningar och stundom rekordartade halter. Arbetet med att finna riktningen till och lokalisera epicentrum och på sikt omfattningen av detta nya geologiska system i Norr- botten fortsätter närmast med OPTV, ytterligare analyser och en teknisk rapport. Inför hös- ten planeras för ytterligare projektutveckling på såväl Svartliden/Eva som det spännande Granlidenområdet", säger Copperstone's ordförande Michael Mattsson.

I tabellerna nedan framgår väsentliga analysresultat för de tre borrhålen där de individuella proven innehåller mer än följande minimivärden: Au > 0.4 g/t, Ag > 10 g/t, Cu > 0.4% och Zn > 1% är markerade.

Borrhål:
COS17353
Dip:
-70 deg
Azimuth:
020 deg
Längd:
1166.20 m
Storlek:
NQ / BQ
 
Intercept   Au Ag Cu Zn
Från
(m)
till
(m)
(g/t) (g/t) (%) (%)
           
20,00 21,00 0,52 2,4 0,07 0,01
26,00 27,00 0,37 7,2 0,57 0,05
682,00 683,00 0,05 1,5 0,07 1,18
698,00 699,00 0,19 12,1 0,63 0,20
746,00 747,00 0,08 9,4 0,55 0,05
768,00 769,00 0,11 8,4 0,74 0,05
800,00 801,00 0,24 19,7 0,52 0,05
813,00 814,00 0,51 0,3 0,00 0,02

 

Borrhål:
COS17354
 Dip:
-70 deg
Azimuth:
200 deg
Längd
572.00 m
Storlek
NQ
 
Intercept   Au Ag Cu Zn
från
(m)
till
(m)
 (g/t)  (g/t) (%) (%)
14,40 16,00 0,58 2,6 0,03 0,48
19,00 20,00 1,32 5,0 0,13 0,38
20,00 21,00 2,20 4,8 0,12 0,27
21,00 22,00 0,66 2,1 0,03 0,06
22,00 24,00 1,37 3,2 0,06 0,12
25,00 26,00 0,47 1,7 0,02 0,68
458,00 459,00 0,11 7,3 0,05 1,50
460,00 461,00 0,15 10,2 0,12 2,75
464,00 465,00 0,48 5,1 0,04 5,55
467,00 468,00 0,20 3,4 0,07 2,62
468,00 469,00 0,05 6,9 0,07 1,87
470,00 471,00 0,06 12,7 0,17 4,06

 

Borrhål:
COS17355
Dip:
-85 deg
Azimuth:
200 deg
Längd
872.55 m
Storlek
NQ
 
Intercept   Au Ag Cu Zn
från
(m)
till
(m)
(g/t) (g/t) (%) (%)
18,00 19,00 0,58 5,2 0,24 0,88
44,70 46,00 0,35 7,2 0,49 0,04
495,00 496,00 0,09 21,6 0,79 0,12
496,00 497,00 0,12 3,1 0,07 1,12
497,00 498,00 0,15 3,8 0,09 1,48
503,00 504,00 0,77 5,9 0,13 0,13
512,00 513,00 1,25 >100 1,97 5,54
602,20 603,00 0,08 23,4 2,25 0,26
603,00 604,00 0,07 19,7 1,20 0,16
638,00 639,00 0,04 12,2 0,61 0,11
684,00 685,00 0,05 10,6 0,26 0,03
685,00 686,00 0,09 10,9 0,27 0,01

 

I detta skede finns ingen tydlig kontinuitet att mineraliseringen mot djupet är en direkt fortsättning på någon av de mer ytnära mineraliseringarna. Verklig bredd på mineraliseringen är inte känd och något antagande om möjliga mineraltillgångar är inte gjort.

Geologi
Den åder-lika sulfidmineraliseringen med koppar-zink-guld vid Svartliden/Eva antyder att ett stort hydrotermalt system har utvecklats. Omfattande silicifiering och svag kalium-omvand- ling (sk phyllic alteration) är närvarande med en bandad sekvens av finkorniga klustersediment relaterade till pre-mineraliserade mafiska intrusioner och fortsätter nedåt under 800 meters djup för COS17355. Mineraliseringen är relaterad till närvaron av hydrotermal brecciering i tre dimensioner. Ett flertal post-mineraliserade förkastningar av olika typ och omvandlade porfy- riska intrusioner har också påträffats. Biotit-omvandling är tydlig i de djupaste delarna av COS17353. Modellering i tre dimensioner av geologin, omvandlingen och data från kemisk analys pågår.

Pågående arbete
En borrhålskameraundersökning (OPTV) pågår för närvarande i de tre djupa borrhålen i syfte att generera kontinuerligt orienterade bilder. Från analys med sk WellCAD-mjukvara av rikt- ning och trender i de mineraliserade zonerna samt andra geologiska gränszoner skapas en bättre förståelse för den geologiska kontinuiteten. Denna typ av tredimensionell analys kom- mer att skapa bättre underlag för fortsatt borrning. OPTV-undersökningarna kompletteras med sk IP-mätningar och mätningar av naturligt förekommande gammastrålning för att kart- lägga omfattningen av kalium-omvandlingen.

Kvalificerad person och analysmetoder
Analysresultaten har granskats och verifierats av Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB, kvalificerad person enligt JORC. Lindholm har mer än 25 års erfarenhet av prospektering och gruvverksamhet och är som är kvalificerad person av Fennoscandian Review Board.

Provberedning inkluderande delning av borrkärnor via sågning, krossning och pulverisering har utförts av ALS Minerals laboratorier, ett ackrediterat laboratorium i Malå. Beredda pro- ver (pulps) har sedan skickats via kurir till ALS analyslaboratorium på Irland. Analys av prover har genomförts med 4-syra upplösning följt av ICP (ME-MS61) avslutning för 49 element in- kluderande men inte begränsat till Ag, Cu och Zn. Alla prover större än 10 000 ppm (1 %) Cu och/eller Zn är sedan åter-analyserade med 4-syra upplösning och ICP AES avslutning (Cu- OG62 och Zn-OG62) med resultaten rapporterade som procent. Guldvärden är bestämda ge- nom 30gm fire assay med en AAS avslutning (Au-AA23).

Certifierade koppar och guld standard referensprov liksom blanks och dubblettprov har förts in med jämna mellanrum i provtagningssekvensen i syfte att upprätthålla kvalitetskontroll i analysen (noggrannhet och precision).

Totalt har 784 prover om en borrlängd om ca 1 m lämnats in för analys. Detta motsvarar ca 30 % av den totala längden borrkärnor i kampanjen. Totalt har 117 kvalitetskontrollprover, (blanks, standarprover och dubbletter) lämnats in med en frekvens om 1:20.

Om utsagor av framåtblickande karaktär.
Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är tillgänglig för Bolaget att bedöma. Investerare bör uppmärksamma att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garanter utan innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs per dagens datum och förutom vad som är erforderlig av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya händelser eller förändrade omständigheter.

2017-06-19

För ytterligare information, kontakta VD Per Storm, Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e- post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstå- ende kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 juni 2017 kl 0830 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Cop- perstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallfö- rekomsterna i Norden.

Ovanstående pressmeddelande har granskats och godkänts av Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskon- cessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.
*) En ordlista med beskrivning av geologiska termer återfinns i Bolagets årsredovisning 2016.


Omstämpling av a-aktier


Länsstyrelsen i Norrbotten tillstyrker Eva-koncession

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") kan meddela att Länsstyrelsen i Norrbotten igår kväll tillstyrkt att Bolaget skall erhålla bearbetningskoncession för Eva-förekomsten (Eva K nr 1). Bolaget kommer att aktivt arbeta för att uppfylla de villkor avseende renskötsel och miljökvalitetsnormer som Länsstyrelsen omfattat i tillstyrkan. Bergsstaten tar nu åter vid för beslut i ärendet.


Betydande mineralisering påträffat på djupet vid Svartliden och Eva

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att annonsera resulta- ten från tre (3) djupa borrhål om total 2 611 m som nu avslutats på det helägda Svartliden- Eva projektet i Norrbotten. Borrningarna påbörjades 1 februari och avslutades 23 maj varefter analysresultat löpande erhållits och utvärderats.


Copperstone äntrar en ny fas

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse entledigat VD Per Storm och förbereder ett byte på VD-posten. Per Storm kvarstår dock i sin roll som VD under uppsägningstiden. Såväl Bolagets styrelse som nuvarande VD är eniga om att detta är det naturliga steget för Copperstone som nu delvis går in i en ny fas.


Årsstämmokommuniké

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 16:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att:


Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK.
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -2 887 (-1 234) KSEK. Resultat efter skatt per aktie var -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet under perioden var 10 828 (-311) KSEK.
 • Vid periodens utgång fanns 13 557 (1 640) KSEK i likvida medel. 
 • Balansomslutningen vid periodens slut var 52 171 (31 122) KSEK.
 • Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 28 523 (24 024) KSEK. Under perioden har 1 846 (1 551) KSEK aktiverats.
 • Bolaget presenterade den tekniska rapport som utarbetats av det internationella expertteamet som satts samman av Bolaget under hösten 2016.
 • Bolaget har besvarat en begäran från Bergsstaten om komplettering av koncessionsansökan för Eva K nr 1.
 • Bolaget annonserade fynd av koppar-guld mineralisering av porfyrtyp i den pågående borrkampanjens första borrhål på c:a 800 m djup (längs borrhålet) på Copperstoneprojektet.
 • Bolaget tecknade sin andel i Nordic Iron Ores ("NIO") företrädesemission och ökade innehavet till 10.2% av NIO.
 • Bolaget genomförde en företrädesemission som tecknades till 240 % varvid Bolaget tillfördes 23,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Norrlandsfonden beslutade att stödja Bolagets utveckling med ett konvertibelt lån om 1 MSEK.

Prospekteringsuppdatering på Svartliden/Eva

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") presenterar en uppdatering av pågående prospektering på Copperstoneprojektet. Under de senaste veckorna har Copperstoneprojektet utvecklats i flera steg genom fortsatt undersökning av en koppar-guld mineralisering av porfyrtyp som kan finnas under Svartliden-Eva området.


Copperstone Resources publicerar Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillsammans med övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns nu tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.copperstone.se.


Årsstämma i Copperstone Resources

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 16.00 på Advokatfirman Lindahl Mäster Samuelsgatan 20 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: