Årsstämmokommuniké

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 16:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att:

 • fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016
 • disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 4 580 126 kr balanseras i ny räkning
 • bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
 • styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000 kr till styrelsens ordförande; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå enligt skälig kostnadsräkning
 • styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Michael Mattsson och Niclas Löwgren, nyval sker av Björn Israelsson och Chris McKnight
 • konfirmera valet av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika Wedin, för fram till 2018 enligt val på tidigare stämma
 • styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB
 • Stämman beslöt att anta en ny Bolagsordning där aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 200 000 000 och högst 800 000 000 st. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av serie A samt 799 920 000 aktier av serie B får utges

INFORMATION RÖRANDE NYA STYRELSELEDAMÖTER:

Björn Israelsson
Björn Israelsson är född och uppvuxen i Skellefteå-fältet (Boliden och Kristineberg) och senare i Bergslagen (Ludvika). Diskussioner om gruvor hörde till hemmets vardag under tjugo års tid. Under sommarloven praktiserade han som gruvmekaniker vid Idkerbergets och Ställbergs gruvor såväl ovan som under jord. Utbildningen bestod av ekonomiska ämnen (magisterexamen). Och han har varit yrkesverksam i huvudsak som ekonomichef hos ABB Service. Under den senare delen av yrkesverksamheten deltog han i förstudier för fullserviceuppdrag hos ett flertal kunder. Fick bland annat djupa kontakter med stål- och gjuteriföretag. Israelsson ledde under en period ett fullserviceföretag. Utredningar av kundklagomål och deltagande i fackliga förhandlingar har alltid ingått i yrkesuppgifterna.

Innehav i Copperstone Resources AB: 11 000 000 B-aktier.

Chris McKnight
Chris McKnight är geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och gruvsektorn. Under sin karriär har McKnight grundat och utvecklat ett antal geotekniska och geologiska konsult- och prospekteringsföretag i Afrika och Europa. Framgångsrikt avslutat fler än 300 prospekterings- och geotekniska projekt. Projekten spänner alltifrån s k greenfield till långt framskridda mineralprospekteringsprojekt, genomförbarhetsstudier, gruvplanering, smältverk, vägar och broar, industriella och kommersiella byggnader. McKnight grundade Horizon Blue Resources AB i norra Sverige under 2010 och är bekant med en mängd aspekter inom prospekterings- och gruvindustrin I Sverige. Sedan 2012 har McKnight arbetat nära Copperstone med uppgift att genomföra omfattande prospektering inom Copperstoneprojektet och idag utgör McKnight Bolagets tekniska projektgeolog. Nya tolkningar och insikter av McKnight har medfört den fascinerande prospekteringsmöjlighet på djupet som Copperstone för närvarande arbetar utefter.

Chris McKnight äger f n inga aktier i Copperstone Resources AB.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Michael Mattsson till styrelsens ordförande.

17 maj 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 maj 2017 kl 08.15 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser till Bolaget.

DRILLHOLE COS18359 RETURNS 62m WITH 0.47% COPPER MINERALISATION AT APPROXIMATELY 500m DEPTH BELOW GRANLIDEN HILL

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce significant copper assay results from drillhole COS18359 in the Granliden Hill area. Details of the drillhole location, azimuth, angle and length are provided in the Technical Report - Update on 2018 Drilling Campaign published on the 17th May 2018.


INCENTIVE PROGRAM FULLY SUBSCRIBED

On May 17th 2018, the Annual General Meeting of Copperstone Resources AB (below "Copperstone" or "the Company") resolved upon an incentive program for a maximum number of warrants corresponding to 2,000,000 B-shares . The program/warrants has now been fully subscribed. The warrants have three years to maturity and the exercise price is 3.13 SEK per share of Series B. The maximum dilution amounts to 0.82% of the number of shares and votes in Copperstone.


KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

Idag den 17 maj 2018 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) ("Bolaget") i Bolagets lokaler på Svärdvägen 21 i Danderyd. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.


COPPERSTONE RESOURCES AB: INTERIM TECHNICAL REPORT

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to present an update on the drilling programme at Granliden Hill and to provide information on the current geological interpretation relative to geophysics. Note that assay results from the fourth hole are still pending. (See attached interim technical report).


INTERIM QUARTERLY REPORT (Q118) 1 JANUARY 2018 TO 31 MARCH 2018

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the Interim Quarterly Report (Q118) for the Company. A brief summary of the report follows:

Financial results of the Group for the Q118 period:

 • Net revenue for the period was 0 (11) KSEK and loss before taxes amounted to -1 058 (-2 887) KSEK.
 • Earnings after tax per share were -0.004 (-0.01) SEK.
 • The cash flow during the period was -12 460 (10 828) KSEK.
 • Total assets at the end of the period was 70 494 (52 171) KSEK and a bank balance of 15 826 (13 557) KSEK.
 • The closing balance of cumulative capitalised expenditure for exploration amounted to 43 068 (28 523) KSEK.


Copperstone Resources: Notice (in swedish) of annual general meeting in Copperstone Resources

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 klockan 16.00 i konferenslokalen Lyktan på Bolagets kontor på Svärdvägen 21 i Danderyd. Inregistreringen till stämman kommer att öppna klockan 15.15.


Copperstone Resources: Distribution in kind of the holdings in Nordic Iron Ore AB prior to its market listing

The Board of Copperstone Resources AB (publ) (the "Company" or "Copperstone") is pleased to announce that Nordic Iron Ore AB (publ) ("NIO" or "Nordic Iron Ore") is preparing a market listing of their shares (the "Listing"). Copperstone currently holds 11.157.684 shares in NIO, corresponding to approximately 10.2 percent of the total shares in Nordic Iron Ore.


Porphyry-Style Potassic Alteration Discovered at Granliden

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce results for drill holes COS18356 and COS18357 collared at Granliden. These are the first two drill holes of the 2018 drill campaign that is focused on exploration for a porphyry-style system to explain the existence of quartz veins containing chalcopyrite mineralisation in this area.


Copperstone Resources: new web site

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that our new web site has been released today. The web site has been designed, developed and implemented by Wasabi Web AB from Uppsala.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: