Årsstämmokommuniké

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 16:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att:

 • fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016
 • disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 4 580 126 kr balanseras i ny räkning
 • bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
 • styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000 kr till styrelsens ordförande; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå enligt skälig kostnadsräkning
 • styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Michael Mattsson och Niclas Löwgren, nyval sker av Björn Israelsson och Chris McKnight
 • konfirmera valet av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika Wedin, för fram till 2018 enligt val på tidigare stämma
 • styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB
 • Stämman beslöt att anta en ny Bolagsordning där aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 200 000 000 och högst 800 000 000 st. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av serie A samt 799 920 000 aktier av serie B får utges

INFORMATION RÖRANDE NYA STYRELSELEDAMÖTER:

Björn Israelsson
Björn Israelsson är född och uppvuxen i Skellefteå-fältet (Boliden och Kristineberg) och senare i Bergslagen (Ludvika). Diskussioner om gruvor hörde till hemmets vardag under tjugo års tid. Under sommarloven praktiserade han som gruvmekaniker vid Idkerbergets och Ställbergs gruvor såväl ovan som under jord. Utbildningen bestod av ekonomiska ämnen (magisterexamen). Och han har varit yrkesverksam i huvudsak som ekonomichef hos ABB Service. Under den senare delen av yrkesverksamheten deltog han i förstudier för fullserviceuppdrag hos ett flertal kunder. Fick bland annat djupa kontakter med stål- och gjuteriföretag. Israelsson ledde under en period ett fullserviceföretag. Utredningar av kundklagomål och deltagande i fackliga förhandlingar har alltid ingått i yrkesuppgifterna.

Innehav i Copperstone Resources AB: 11 000 000 B-aktier.

Chris McKnight
Chris McKnight är geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och gruvsektorn. Under sin karriär har McKnight grundat och utvecklat ett antal geotekniska och geologiska konsult- och prospekteringsföretag i Afrika och Europa. Framgångsrikt avslutat fler än 300 prospekterings- och geotekniska projekt. Projekten spänner alltifrån s k greenfield till långt framskridda mineralprospekteringsprojekt, genomförbarhetsstudier, gruvplanering, smältverk, vägar och broar, industriella och kommersiella byggnader. McKnight grundade Horizon Blue Resources AB i norra Sverige under 2010 och är bekant med en mängd aspekter inom prospekterings- och gruvindustrin I Sverige. Sedan 2012 har McKnight arbetat nära Copperstone med uppgift att genomföra omfattande prospektering inom Copperstoneprojektet och idag utgör McKnight Bolagets tekniska projektgeolog. Nya tolkningar och insikter av McKnight har medfört den fascinerande prospekteringsmöjlighet på djupet som Copperstone för närvarande arbetar utefter.

Chris McKnight äger f n inga aktier i Copperstone Resources AB.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Michael Mattsson till styrelsens ordförande.

17 maj 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 maj 2017 kl 08.15 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser till Bolaget.

Årsstämmokommuniké

Vid Copperstone Resources AB:s årsstämma den 16:e maj 2016 kl. 16.00 på Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, beslöts att:

 • fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016
 • disponera de vinstmedel som står till förfogande så att 4 580 126 kr balanseras i ny räkning
 • bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
 • styrelsearvode skall utgå med 75 000 kr till ordinarie ledamot samt 120 000 kr till styrelsens ordförande; att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag; att revisionsarvode skall utgå enligt skälig kostnadsräkning
 • styrelsen skall bestå av fyra personer: omval sker av Michael Mattsson och Niclas Löwgren, nyval sker av Björn Israelsson och Chris McKnight
 • konfirmera valet av PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Annika Wedin, för fram till 2018 enligt val på tidigare stämma
 • styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB
 • Stämman beslöt att anta en ny Bolagsordning där aktiekapitalet skall vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Antal utgivna aktier får lägst vara 200 000 000 och högst 800 000 000 st. Bolagets aktier skall utgöras av två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra 10 röster och av serie B 1 röst. Högst 80 000 aktier av serie A samt 799 920 000 aktier av serie B får utges

INFORMATION RÖRANDE NYA STYRELSELEDAMÖTER:

Björn Israelsson
Björn Israelsson är född och uppvuxen i Skellefteå-fältet (Boliden och Kristineberg) och senare i Bergslagen (Ludvika). Diskussioner om gruvor hörde till hemmets vardag under tjugo års tid. Under sommarloven praktiserade han som gruvmekaniker vid Idkerbergets och Ställbergs gruvor såväl ovan som under jord. Utbildningen bestod av ekonomiska ämnen (magisterexamen). Och han har varit yrkesverksam i huvudsak som ekonomichef hos ABB Service. Under den senare delen av yrkesverksamheten deltog han i förstudier för fullserviceuppdrag hos ett flertal kunder. Fick bland annat djupa kontakter med stål- och gjuteriföretag. Israelsson ledde under en period ett fullserviceföretag. Utredningar av kundklagomål och deltagande i fackliga förhandlingar har alltid ingått i yrkesuppgifterna.

Innehav i Copperstone Resources AB: 11 000 000 B-aktier.

Chris McKnight
Chris McKnight är geolog och entreprenör med över 30 års erfarenhet från prospektering och geologi inom infrastruktur, råvaror, metaller och gruvsektorn. Under sin karriär har McKnight grundat och utvecklat ett antal geotekniska och geologiska konsult- och prospekteringsföretag i Afrika och Europa. Framgångsrikt avslutat fler än 300 prospekterings- och geotekniska projekt. Projekten spänner alltifrån s k greenfield till långt framskridda mineralprospekteringsprojekt, genomförbarhetsstudier, gruvplanering, smältverk, vägar och broar, industriella och kommersiella byggnader. McKnight grundade Horizon Blue Resources AB i norra Sverige under 2010 och är bekant med en mängd aspekter inom prospekterings- och gruvindustrin I Sverige. Sedan 2012 har McKnight arbetat nära Copperstone med uppgift att genomföra omfattande prospektering inom Copperstoneprojektet och idag utgör McKnight Bolagets tekniska projektgeolog. Nya tolkningar och insikter av McKnight har medfört den fascinerande prospekteringsmöjlighet på djupet som Copperstone för närvarande arbetar utefter.

Chris McKnight äger f n inga aktier i Copperstone Resources AB.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Michael Mattsson till styrelsens ordförande.

17 maj 2016

För ytterligare information, se Copperstone Resources hemsida: www.copperstone.se, eller kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 maj 2017 kl 08.15 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt nio undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser till Bolaget.

1 January 2017 to 31 December 2017 Year-end and Quarterly Report (Q417)

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce the year-end and quarterly report (Q417) for the Company. A brief summary of the report follows:


Core drilling commences on porphyry copper target

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce that deep core drilling has today commenced on the main porphyry copper mineralisation target at the exploration property in Arvidsjaur Kommun, Norrbotten County, northern Sweden. Drilling work is being carried out by Styrud Arctic AB, with geological support from the new Copperstone team and core logging facilities now in place in Malå. Over a period from January until July 2018 the Company plans to drill up to approximately 8000m of N-size core. Individual angled drill holes may be up to 800m in length (8-10 collars), and perhaps deeper depending on the intersection depths of targeted mineralisation. 


NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.


Copperstone Resources: geophysical survey report

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce favourable results for an extensive geophysical survey recently carried out on the porphyry copper exploration target project in Norrbotten County, northern Sweden. Fieldwork commenced on the 21st September 2017 and has included both a ground magnetic survey and a Natural-source Audio-frequency Magnetotellurics (NSAMT) survey. The objective of this integrated study was to utilize the two geophysical survey techniques to aid in the identification, mapping and interpretation of geology, alteration zonation vector patterns of the proposed porphyry copper model, and to provide targets locations for further core drilling.


Copperstone Resources Niomånaders- och kvartalsrapport från 1 jan-30 sep 2017

 • Nettointäkterna för perioden uppgick till 11 (24) KSEK, varav 0 (0) KSEK avseende tredje kvartalet.
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -6.026 (-5.015) KSEK, varav -962 (-1.702) KSEK avseende tredje kvartalet.
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (-0,04) SEK, och avseende tredje kvartalet 0,00 (-0,01) SEK.
 • Nettoförändringen i likvida medel under perioden uppgick till 1.606 (-978) KSEK, varav 351 (-3.891) KSEK avseende tredje kvartalet.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4.335 (973) KSEK.
 • Balansomslutningen vid periodens utgång uppgick till 50.760 (41.419) KSEK.
 • Totalt kapitaliserade prospekteringskostnader uppgick vid periodens utgång till 35.694 (27.362) KSEK. Under perioden kapitaliserades 9.204 (4.880) KSEK, varav 2.423 (2.136) KSEK under det tredje kvartalet.

Copperstone Resources: ny informationspolicy

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") offentliggör harmed att styrelsen idag beslutat att implementera en ny informationspolicy, inkluderande bland annat, att engelska blir förstaspråk i samband med marknadskommunikation.


Bergsstaten beviljar bearbetningskoncession Eva K nr. 1

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att Bergsstaten idag har beviljat Bolaget bearbetningskoncession Eva K nr. 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. Bearbetningskoncessionen (Dnr BS 22-285-2009) tilldelas av Bergmästaren i enlighet med Minerallagen (1991:45) och gäller i 25 år från datumet för beslutet och är giltigt i 25 år, med reservation för en överklagandeperiod till och med 15 december 2017.


Riktad emission till bl a SHB Fonder fonder tillför 30 mkr

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att styrelsen den 13 oktober 2017 beslutat att emittera 15,957,447 B-aktier till ett antal kvalificerade investerare om totalt 30 mkr, före emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,9 mkr.


Geofysiska undersökningar påbörjas för att lokalisera borrmål för porfyrkopparmineraliseringar

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att ett integrerat geofysiskt program, inkluderande såväl detaljerade markmagnetiska mätningar som naturlig audio magnetotellurik ("NSAMT") påbörjats på Copperstoneområdet. Syftet med undersökningarna är att lokalisera storskaliga geofysiska anomalier som kommer att bli modellerade i 3D såsom prospektiva borrmål för upptäckten av porfyrkopparmineraliseringar med hydrotermalt ursprung.


Chris McKnight ny VD

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att Chris McKnight är Bolagets nye VD från och med den 1 september 2017. Chris McKnight kvarstår även i styrelsen.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: