Affärsidé

Copperstone har som affärsidé att i egen regi, eller i samverkan med andra, utveckla mineraltillgångar, så att dessa kan utgöra basen för en långsiktig och lönsam gruvproduktion. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot i första hand Skelleftefältet och Bergslagen inom ramen för Kopparberg Mining Exploration AB.

Verksamhet

Bolagets tillgångar utgörs idag av det hälftenägda och av Bolaget drivna Norrliden Mining AB med Copperstoneprojektet och Norrliden-förekomsten, dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration samt ett drygt 15 %-igt innehav i Nordic Iron Ore. Delar av innehavet i Nordic Iron Ore avses att delas ut till aktieägarna och restposten kan komma att användas till att finansiera utveckling av främst Copperstoneprojektet. För dotterbolaget Kopparberg Mining Exploration söks i första hand en industriell lösning där en partner driver utvecklingen vidare från dagens nivå till fungerande gruvdrift.

Grundläggande för Bolagets verksamhet är utvecklingen på världsmarknaden för koppar, bly och zink samt i mindre grad för guld och silver. Via innehavet i Nordic Iron Ore har Bolaget även viss exponering mot järnmalmsmarknaden.

Copperstone Resources AB äger 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB, där Copperstone Resources dessutom är operatör. Utöver detta äger Bolaget ca 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB och två helägda dotterbolag, Argo AB och Kopparberg Mining Exploration. Inom ramen Argo kan s k kaxborrning vid behov bedrivas i egen regi. Kopparberg Mining Exploration AB är det operativa bolaget i Bergslagen och innehåller idag 11 undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar samt en bearbetningskoncession (Tvistbogruvan) om 11 hektar. 

Mål
Copperstones målsättning är att utveckla kontrollerade tillgångar i första hand till en nivå att investeringsbeslut kan fattas. Bolagets långsiktiga målsättning är att fortlöpande generera kommersiellt gångbara gruvutvecklingsprojekt.

Enligt den affärsmodell Bolaget antagit kan, när ett projekt har nått en sådan fas att investeringsbeslut kan fattas, det vara attraktivt att ta in en extern partner och/eller dela ut delar av innehavet till Bolagets aktieägare. 

Strategi
Bolaget avser att genom egen prospektering, köp eller joint ventures successivt utöka projektportföljen och att genom fortsatta undersökningar vidareförädla förekomster, såväl nu kontrollerade som tillkommande, till brytvärda malmer.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted