Kommuniké från årsstämma den 11 april 2019 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 11 april 2019 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 juli 2018 - 31 december 2018 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med ett förslag från styrelsen som justerats jämfört med det förslag som intagits i kallelsen till årsstämman p.g.a. tekniska restriktioner hänförliga till Euroclear. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

  Av tillgängliga vinstmedel om 286 315 838 EUR, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 0,84 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 124 000 EUR. Utbetalning av utdelningen ska ske kvartalsvis. Den första delbetalningen blir 0,2 EUR per aktie, den andra 0,21 EUR per aktie, den tredje 0,21 EUR per aktie respektive 0,22 EUR per aktie vid det fjärde tillfället. Det innebär således att det kommer utbetalas 6 220 000 EUR, 6 531 000 EUR, 6 531 000 EUR och 6 842 000 EUR vid utbetalningstillfällena.

  Det beslutades att avstämningsdagar för erhållande av utdelning ska vara den 20 juni 2019, 23 september 2019 och 2 januari 2020 och 24 mars 2020. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 28 juni 2019, 30 september 2019, 10 januari 2020 och 31 mars 2020.

 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 1 juli 2018 - 31 december 2018.

 • Det beslutades att omvälja samtliga styrelseledamöter, d.v.s. Patrick Gylling, Jonas Ahlblad, Johanna Skogestig och Elisabeth Norman, intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Patrick Gylling som styrelsens ordförande.

 • Det beslutades om att styrelsearvode ska utgå med 2 000 EUR per månad till Elisabeth Norman och Johanna Skogestig vardera och att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

 • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 • Det beslutades att inrätta en valberedning och principer för utseende av densamma, i enlighet med följande:

  Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen ska bereda och till årsstämma lämna förslag till:

  • val av stämmoordförande,
  • val av styrelseordförande, antal styrelseledamöter och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete,
  • val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
  • principer för utseende av valberedning.

 • Det beslutades att inrätta ett teckningsoptionsprogram för Sverker Källgården, nyligen utsedd VD i bolaget. Syftet med teckningsoptionsprogrammet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan VD:s arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan VD och aktieägare i bolaget.

11 april 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sverker Källgården, VD
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
+46 (0) 761 444 888
sverker.kallgarden@cibusnordic.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.30 CET den 11 april 2019.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Norden med ankarhyresgäster verksamma inom dagligvaruhandel. Bolaget äger för närvarande 138 fastigheter i Finland. Primärhyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-Group. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8- 528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.cibusnordic.com.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Nerladdningsbara filer

Cibus Nordics valberedning årsstämma 2020

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2019 utsett valberedning som utgörs av följande personer:

 • Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holding
 • Olof Nyström, AP4
 • Jussi Nyrölä, Talomon Capital
 • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic

Cibus Nordic's nomination committee AGM 2020

Cibus Nordic has following the decision on the general meeting in April 2019 appointed the following individuals to the nomination committee:

 • Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holding
 • Olof Nyström, AP4
 • Jussi Nyrölä, Talomon Capital
 • Patrick Gylling, Chairman of the Board of Cibus Nordic


Delårsrapport - Q2 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2019 (jämfört med april - juni 2018)

 • Hyresintäkter uppgick till 12 552 TEUR (11 676)
 • Driftnettot uppgick till 11 459 TEUR (11 168)
 • Förvaltningsresultat uppgick till 6 773 TEUR (6 486)
 • Periodens resultat uppgick till 10 247 TEUR (971)
  vilket motsvarar 0,3 EUR (0,0) per aktie

Interim Report - Q2 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - June 2019 (compared with April - June 2018)

 • Rental income amounted to EUR 12,552 thousand (11,676)
 • Net operating income totalled EUR 11,459 thousand (11,168)
 • Profit from property management was EUR 6,773 thousand (6,486)
 • Earnings after tax amounted to EUR 10,247 thousand (971),
  corresponding to EUR 0,3 (0,0) per share

Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för andra kvartalet 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 30 augusti kl. 14. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på svenska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the second quarter 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on August 30, 2019 at 14.00 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the second quarter 2019 in Swedish.


Cibus Nordic Real Estate approved for Nasdaq First North Premier

Cibus Nordic Real Estate AB (publ), ticker symbol CIBUS, the real estate company that converts food into quarterly yield, announces that Nasdaq Stockholm approved Cibus for Nasdaq First North Premier. The move to Nasdaq First North Premier is a natural next step in the preparations for the main market listing which is a prerequisite for inclusion in the EPRA-index.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) makes several new acquisitions

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has this week through three separate transactions added three daily goods properties to its portfolio. The company has furthermore signed the acquisition of one property, which is estimated to close in January 2020 upon completion. One of the deals closed this week was already signed and announced on 4 March 2019.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) refinances the final remaining senior debt facility

Following the refinancing of the first two of its three senior debt facilities, announced in November 2018 and February 2019, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has now refinanced the final remaining senior debt facility. The refinancing has a positive effect on the Company's future cash flows.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) closes transaction announced in March

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today closed the acquisition of a portfolio of five assets in Finland. The acquisition was signed and announced on 25 March 2019.


Cibus continues to build the organisation

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") continues to build the organisation


SFC Holding S.À R.L. has sold shares in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

SFC Holding S.á r.l. ("SFC"), a company owned by Sirius Fund I Grocery SCSp and Sirius Fund II SCSp, has sold a significant part of its shares in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") in an accelerated book-building process, reducing its ownership share by three quarters to approx. 10.3%.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär