Bulletin from the extraordinary general meeting on 14 September 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

At the extraordinary general meeting held on 14 September 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) by way of postal voting procedure the main resolutions passed were the following:

 • The meeting resolved on dividends in accordance with a board proposal. Consequently, it was resolved on a dividend in accordance with the below:

The meeting resolved on a dividend to the shareholders of EUR 0.67 per share. It was resolved that the dividend would be payed out on seven occasions during the year. It was resolved that the record dates for the dividend would be 23 September 2020, 23 October 2020, 23 November 2020, 21 December 2020, 22 January 2021, 19 February 2021 and 24 March 2021. The dividend payments are expected to be paid on 30 September 2020, 30 October 2020, 30 November 2020, 30 December 2020, 29 January 2021, 26 February 2021 and 31 March 2021.

Furthermore, it was resolved that should the board of directors exercise the authorisation pursuant to the resolution at the annual general meeting to issue new shares in such time that the newly issued shares are entered into the share register, at the latest, on the record date for dividends of the next partial payment as mentioned above, that a dividend be paid in such an amount that the dividend still amounts to the above stated amount per share for each of the partial payments, for both pre-existing shares and shares that may be issued by virtue of the authorisation. If the authorisation is not exercised in such time, no further dividend shall be paid.

For further information, please contact:

Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Cibus is a real estate company listed on Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm. The Company's business idea is to acquire, develop and manage high quality properties in the Nordics with daily goods store chains as anchor tenants. The Company currently owns 280 properties in the Nordics. The main tenants are Kesko, Tokmanni, Coop and S-Group. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, is appointed Certified Adviser.Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 september 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 14 september 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) som hölls genom poströstningsförfarande fattades i huvudsak följande beslut:


Bulletin from the extraordinary general meeting on 14 September 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

At the extraordinary general meeting held on 14 September 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) by way of postal voting procedure the main resolutions passed were the following:


Delårsrapport - Q2 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2020 (jämfört med april - juni 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 16 366 TEUR (12 552).
 • Driftnettot uppgick till 15 100 TEUR (11 459).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 801 TEUR (6 773).
 • Periodens resultat uppgick till 8 883 TEUR (10 247) vilket motsvarar 0,24 EUR (0,33) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 3 002 TEUR (5 013).

Januari - juni 2020 (jämfört med januari - juni 2019)

 • Hyresintäkter uppgick till 30 406 TEUR (25 207).
 • Driftnettot uppgick till 28 103 TEUR (23 583).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 642 TEUR (14 398).
 • Periodens resultat uppgick till 15 980 TEUR (19 159) vilket motsvarar 0,45 EUR (0,62) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 4 611 TEUR (7 784).

Interim Report - Q2 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - June 2020 (compared with April - June 2019)

 • Rental income amounted to EUR 16,366 thousand (12,552).
 • Net operating income totalled EUR 15,100 thousand (11,459).
 • Profit from property management was EUR 7,801 thousand (6,773).
 • Earnings after tax amounted to EUR 8,883 thousand (10,247), corresponding to EUR 0.24 (0.33) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 3,002 thousand (5,013) were included in profit.

January - June 2020 (compared with January - June 2019)

 • Rental income amounted to EUR 30,406 thousand (25,207).
 • Net operating income totalled EUR 28,103 thousand (23,583).
 • Profit from property management was EUR 14,642 thousand (14,398).
 • Earnings after tax amounted to EUR 15,980 thousand (19,159), corresponding to EUR 0.45 (0.62) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 4,611 thousand (7,784) were included in profit.

Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2020 som hålls genom poströstningsförfarande.


Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the extraordinary general meeting on Monday, 14 September 2020, to be held by way of a postal voting procedure.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för andra kvartalet 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 20 augusti kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the second quarter 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on August 20, 2020 at 10.00 CEST. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the second quarter 2020 in English.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör två prospekt och ansöker om notering av två obligationslån på Nasdaq Stockholm

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") emitterade den 12 juni 2020 seniora icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 600 000 000 ("SEK Obligationerna") och den 18 juni 2020 seniora icke-säkerställda obligationer om EUR 135 000 000 under ett ramverk om totalt EUR 175 000 000 ("EUR Obligationerna") på den svenska obligationsmarknaden. SEK Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 475 baspunkter och slutligt förfall den 12 juni 2023. EUR Obligationerna har en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 450 baspunkter och slutligt förfall den 18 september 2023. SEK Obligationerna och EUR Obligationerna hänvisas gemensamt till som "Obligationerna".


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes two bond prospectuses and applies for listing of its EUR bonds and SEK bonds on Nasdaq Stockholm

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") has on 12 June 2020 issued a senior unsecured green bond loan in the total amount of SEK 600,000,000 (the "SEK Bonds") and on 18 June 2020 issued a senior unsecured bond loan in the total amount of EUR 135,000,000 within a framework of up to EUR 175,000,000 (the "EUR Bonds"), on the Swedish bond market. The SEK Bonds have a tenor of 3 years and a floating interest rate of STIBOR three months plus 475 bps and will mature on 12 June 2023. The EUR Bonds have a tenor of 3.25 years and a floating interest rate of EURIBOR three months plus 450 bps and will mature on 18 September 2023. The SEK Bonds and the EUR Bonds are jointly referred to as the "Bonds".


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar ytterligare en fastighetsportfölj i Finland för EUR 14,5m

Cibus fortsätter att investera och växa fastighetsinnehavet genom att förvärva en portfölj innehållande 5 fastigheter i Uleåborgsregionen för EUR 14,5m. Fastigheterna är fullt uthyrda med S-gruppen som ankarhyresgäst, genomsnittlig kvarvarande hyrestid är 13 år och den uthyrbara ytan uppgår till 7 135 kvm. Tillträdet beräknas till den 1 juli 2020.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires another real estate portfolio in Finland for EUR 14,5m.

Cibus continues to invest and grow by an acquisition of a real estate portfolio of 5 assets in the Oulu region for EUR 14,5m. The properties are fully let with S Group as anchor tenant, average remaining lease is 13 years and the lettable area is 7,135 sqm. The transaction is targeted to close on July 1, 2020.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar en ny framgångsrik obligation och är nu fullt refinansierade

Cibus följer upp förra veckans framgångsrika gröna SEK-obligation genom att idag emittera en ny obligation om EUR 135m. I samband med emissionen återköptes den utestående obligationen om EUR 135m och är i och med det refinansierad.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) issues another successful bond and are now fully refinanced

Following up on last week's Green SEK-bond issue Cibus today successfully issued another bond of EUR 135m. The issue was oversubscribed and in addition to the issue the current EUR 135m bond will be subject to early redemption.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar obligationer om mEUR 135 och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet samt förtidsinlösen av befintliga obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) issues EUR 135m bonds and announces early redemption of existing bonds and results from tender offer

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, THE UNITED STATES AND THE UNITED KINGDOM) MAY BE RESTRICTED BY LAW


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted