Chordate slutför fulltecknad riktad nyemission - tillförs cirka 10 Mkr före emissionskostnader

Kista, 16 augusti 2019. Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare.

Den riktade nyemissionen som omfattade högst 10 000 000 units à 1 krona, där varje unit gav rätt till en (1) stamaktie samt en (1) teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en (1) stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor, har tillfört Bolaget cirka 10 Mkr före emissionskostnader, medan tillhörande teckningsoptioner kan tillföra ytterligare högst cirka 13 Mkr före emissionskostnader.

Styrelsen har enligt ovan beslutat om tilldelning till fem tidigare aktieägare med ett icke oväsentligt aktieinnehav enligt tabellen nedan. Styrelsen meddelar att antalet tecknare inkl. tidigare aktieägare har utökats till tolv jämfört med åtta i första pressmeddelandet om emissionen, detta för att kunna tillgodose full teckning. Vidare bör noteras att teckningskursen i denna emission betalas med en betydande premie jämfört med dagens kurs för bolagets aktie.

Gert Purkert, inkl. bolag (Tiven GmbH) 1 100 000 units
Simon Angeldorff, inkl. bolag (Magnum Invest AB) 600 000 units
Victoria Gutenbrant 300 000 units
Lars Ingvarsson, inkl. bolag (Sifonen AB) 300 000 units
Fredrik Sjödin, inkl. bolag (Tramontane Invest AB) 300 000 units
Därutöver har övriga sju tecknare tilldelats 7 400 000 units       
Totalt 10 000 000 units

Den riktade nyemissionen medför att bolagets aktiekapital ökats med 2 500 000 kronor genom utgivande av 10 000 000 aktier. Beslutet medför vidare att 10 000 000 teckningsoptioner ges ut i units med aktierna med rätt att teckna 10 000 000 aktier till teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kan under perioden 1-31 augusti 2020 genom utnyttjande av teckningsoptionerna till angiven kurs komma att ökas med ytterligare 2 500 000 kronor. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

För att tillgodose kravet på lika behandling av samtliga aktieägare planerar bolaget att under oktober erbjuda en företrädesemission med identiska villkor och liknande volym, som den nyss genomförda riktade emissionen. Vidare planerar bolaget därefter att hålla en extra bolagstämma avseende val av valberedning, och för att behandla frågan om förstärkning av styrelsens sammansättning.

"Det är mycket glädjande att notera det starka stöd som den här emissionen visar inför bolagets spännande utveckling, och våra möjligheter främst inom migränbehandling. Tillsammans med flera namnkunniga investerare bör nämnas ett tydligt engagemang från Vedise Hospital S.P.A - vår italienska distributör - som tecknat en betydande andel av den här emissionen. Vedise har även meddelat en ambition att aktivt bidra i Chordate, och jag välkomnar dem som en långsiktig och betydande ägare.", säger Anders Weilandt, VD och koncernchef för Chordate.

"Vi är mycket glada över att bli en av aktieägarna i Chordate Medical. Detta är för oss det bästa sättet att visa det förtroende som vi känner för behandlingstekniken av nästäppa, och i nära framtid även migrän. Genom vår 30-åriga erfarenhet inom området kommer vi att bidra till företagets väg till framgång. Vi ser detta som en stor möjlighet, bekräftat av exceptionella resultat i våra marknadstester och tidiga försäljningsframgångar. Vi har historiskt medverkat till framgången för flera globala aktörer med idag världsledande produkter, vi kommer att lägga alla våra ansträngningar på att upprepa den historien." Säger Valter Varano, grundare och CEO, Vedise.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.


Chordate slutför fulltecknad riktad nyemission - tillförs cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.


Chordate genomför riktad nyemission - tillförs högst 7,4 MSEK före emissionskostnader

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till sju nya samt två befintliga aktieägare, efter genomförd sondering med möjliga investerare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.Chordate Medical har fått besked om beviljande av grundpatentet i Europa

Chordate Medica Holding AB (Publ.) meddelar att det europeiska patentverket har utfärdat ett beslut om att de avser bevilja Chordates patentansökan EP20080759711 från 2008. Patentansökan rör den grundteknik som bolagets behandlingsteknik Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) baseras på. Motsvarande patent är sedan tidigare beviljade i ett antal länder utanför EU, däribland USA.


Chordate Medicals företrädesemission fulltecknad

Den 18 november 2019 avslutades teckningstiden i Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 5,1 MSEK vilket motsvarar en teckning om 100 %.


Chordate Medicals förlänger teckningstid i pågående företrädesemission

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Chordate" eller "Bolaget") har tidigare beslutat om företrädesemission ("Företrädesemissionen") av aktier och teckningsoptioner i form av "Units" om cirka 5,1 MSEK. Parallellt med detta har styrelsen tidigare beslutat om att undersöka möjligheten för att genomföra en riktad emission upp till 7 MSEK till identiska villkor som i Företrädesemission.


Chordate Medicals delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet juli - september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 395 106 SEK (51 313)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 216 438 SEK (-4 340 234)
  • Resultat efter finansiella poster var -6 425 111 SEK (-6 354 688)
  • Resultat efter skatt var -6 425 111 SEK (-6 354 688)
  • Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0,44)

Sammanfattning av perioden jan - september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 852 527 SEK (873 911)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -14 790 161 SEK (-16 279 066)
  • Resultat efter finansiella poster var -18 789 520 SEK (-19 778 711)
  • Resultat efter skatt var -18 789 520 SEK (-19 778 711)
  • Resultat per aktie var -0,70 SEK (-3,12)

Chordates distributör Vedise väljer att utöka sitt geografiska försäljningsområde

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets italienska distributör Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") har signerat ett utökat distributörsavtal med Chordate. Avtalstillägget innebär att Vedise utökar sitt geografiska försäljningsområde från tidigare enbart Italien, till att nu även inkludera Schweiz, Österrike, Kroatien och Slovenien, där Vedise redan har andra affärsaktiviteter idag.


Teckningsperioden i Chordate Medicals företrädesemission inleds idag

Idag den 28 oktober 2019 Chordate Medical ("Chordate" eller "Bolaget") inleds tidigare aviserad företrädesemission.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär