Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner TO1B i Cell Impact

Cell Impact AB (publ) genomförde under april-maj 2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO1B. Idag måndagen den 1 juni 2020 inleds nyttjandeperioden för teckningsoptionerna Cell Impact TO1B. Nyttjandeperioden pågår till och med 15 juni 2020.

En (1) teckningsoption TO1B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Cell Impact. Enligt villkoren ska teckningskursen vara 6,00 SEK.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

  • Innehavare av teckningsoptioner som önskar lösa dessa till B-aktier, måste själva anmäla det i god tid före måndag den 15 juni 2020. Teckningsoptionerna blir sedan värdelösa.
  • Om du inte vill utnyttja dina teckningsoptioner går det bra att sälja dom senast torsdagen den 11 juni 2020.

Nedanför följer detaljerad information för innehavare av teckningsoptioner.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO1B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före måndagen den 15 juni 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO1B ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen av Cell Impact TO1B, så att den är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast måndagen den 15 juni 2020 kl. 15.00.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 15 juni 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med Cell Impact TO1B

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dem på First North Growth Market så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna. Teckningsoptionen Cell Impact TO1B handlas på First North Growth Market till och med torsdagen den 11 juni 2020. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 15 juni 2020 eller säljs senast den 11 juni 2020 förfaller och blir värdelösa.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption TO1B kommer att publiceras via pressmeddelande omkring onsdagen den 17 juni 2020.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North Growth Market så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart omkring vecka 27 2020.

Fullständiga villkor för Cell Impact TO1B

Fullständiga villkor för Cell Impact TO1B finns tillgängliga i det prospekt som styrelsen för Cell Impact upprättade i samband med företrädesemissionen 2019.

Prospektet kan laddas ner på:

ISIN-kod

ISIN-kod för Cell Impact TO1B är SE0012558864.

Antal teckningsoptioner och maximalt tillfört belopp

Antal teckningsoptioner av serie TO1B uppgår till 6 532 116. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO1B kommer Cell Impact att tillföras cirka 37,2 MSEK, efter emissionskostnader om cirka 2,0 MSEK.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Wåhlin AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Axellie, ekonomichef, +46 70-343 46 55 eller stefan.axellie@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat pa Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB ar bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se.

Nerladdningsbara filer

Nowogen Technology lägger order på produktion av flödesplattor

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) har fått en order värd 1,5 MSEK av Nowogen Technology för prototyptillverkning av flödesplattor. Ordern följer på en tidigare verktygs- och utvecklingsorder som Cell Impact fick i november 2018. Leverans är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020 och slutföras under första kvartalet 2021.


Nowogen Technology places order for production of flow plates

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) has received an order worth 1.5 MSEK for prototype production of bipolar flow plates from Nowogen Technology. The order is a supplemental order to a previous tooling and development order that Cell Impact received in November 2018. Delivery is scheduled to begin in the fourth quarter of 2020 and be completed during the first quarter of 2021.


Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.


Positivt slutresultat av högvolymtest

I januari 2020 initierade Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B), tillsammans med japanska NKC, ett volymtest av Cell Impacts produktionsteknik Cell Impact Forming. Projektet är nu avslutat och resultaten är mycket tillfredställande. Efter tillverkning av drygt 2 miljoner flödesplattor är uppmätt slitage på både verktyg och maskinutrustning minimalt.


Cell Impact får ytterligare order på produktionsverktyg för serieproduktion

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) får en beställning värd 6,9 MSEK på produktionsverktyg från en befintlig kund med en ledande position på den nordamerikanska marknaden.


Cell Impact får beställning på produktionsverktyg

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) får en beställning värd 4,6 MSEK för produktionsverktyg från en befintlig kund med en ledande position på den nordamerikanska marknaden. Verktyget planeras att vara färdigt för produktion i början av första kvartalet 2021.


Cell Impact tillförs ytterligare 38,4 MSEK genom lösen av teckningsoptioner

Cell Impact (Nasdaq First North GM: CI B) genomförde under andra kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 B pågick under perioden 1 juni 2020 till 15 juni 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 6 393 402 TO 1 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om ca 98 procent.


Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Cell Impact ABs (publ) företrädesemission av units under april - maj 2019 pågår fram till och med den 15 juni 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B på Nasdaq First North Growth Market är den 11 juni 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Cell Impact till en kurs om 6,00 SEK per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas, nyemitteras 6 532 116 B-aktier och Cell Impact tillförs cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader.


Cell Impacts huvudpatent nu beviljat i alla målmarknader

Cell Impact AB (publ) meddelar att bolagets huvudpatent kring höghastighets-forming blivit beviljat i alla länder där bolaget sökt skydd, inklusive nyckelländer som USA, Japan och Kina.


Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner TO1B i Cell Impact

Cell Impact AB (publ) genomförde under april-maj 2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO1B. Idag måndagen den 1 juni 2020 inleds nyttjandeperioden för teckningsoptionerna Cell Impact TO1B. Nyttjandeperioden pågår till och med 15 juni 2020.


Cell Impact delårsrapport januari-mars 2020

Finansiell sammanfattning första kvartalet


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted