Cell Impacts emissioner tillför 78,4 MSEK. Företrädesemissionen övertecknades med 239 procent.

Styrelsen för Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den emission av Units (bestående av B-aktier och teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade emission av B-aktier och teckningsoptioner som beslutades av årsstämman den 11 april 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 184,3 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 339 procent och tillför Bolaget cirka 54,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget tillförs 78,4 MSEK inklusive den riktade emissionen och överteckningsemissionen.

Resultatet för Cell Impacts riktade emission om cirka 14,0 MSEK visar att samtliga 4 666 636 B-aktier och 1 166 659 teckningsoptioner har tecknats av ett konsortium av kvalificerade investerare.

Därutöver visar sammanräkningen i Cell Impacts företrädesemission att 4 312 427 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 95 procent av emissionen, och 11 047 175 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 244 procent av emissionen, innebärande en överteckning om cirka 239 procent. Överteckningen innebär att varken emissionsgarantierna eller de särskilda teckningsåtagandena har tagits i anspråk.

Styrelsen har med anledning av överteckningen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, om att utnyttja överteckningsemissionen om cirka 10,0 MSEK, till motsvarande villkor som i företrädesemissionen.

Bolaget tillförs därmed totalt cirka 78,4 MSEK före emissions- och garantikostnader om cirka 10,0 MSEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Detta beräknas ske omkring vecka 23, 2019 då de nya aktierna och teckningsoptionerna förväntas upptas till handel på Nasdaq First North.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i emissionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 39,2 MSEK under juni 2020.

- Det positiva utfallet är ett tecken på högt förtroende från våra aktieägare och marknaden. Det är mycket positivt att Cell Impact nu tillförs ett betydande kapitaltillskott som möjliggör förstärkning av organisationen, ökade marknadsaktiviteter samt genomförande av planerade investeringar i ökad produktionskapacitet och processutveckling. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget dessutom långsiktiga ägare som stärker ägarbilden. Jag vill passa på att hälsa dessa investerare och övriga nytillkommande investerare välkomna, samt tacka befintliga ägare för fortsatt förtroende, säger Pär Teike, VD.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 098 484,95 SEK genom emission av 18 128 496 nya B-aktier. Den riktade emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 540 191,83 SEK genom emission av 4 666 636 nya B-aktier. Överteckningsemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 385 853,69 SEK genom emission av 3 333 332 nya B-aktier. Totalt emitteras också 6 532 116 vederlagsfria teckningsoptioner.

Efter registrering av emissionerna hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Cell Impact att uppgå till 5 123 015,42 SEK fördelat på 44 256 960 aktier, vardera med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner 2019/2020 (TO 1 B) som emitteras i företrädesemissionen, överteckningsemissionen och i den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 756 132,63 SEK genom utgivande av högst 6 532 116 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 5 879 148,05 SEK, fördelat på 50 789 076 aktier, vardera med ett kvotvärde om knappt 0,12 SEK

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 23, 2019.

Meddelande om tilldelning

Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Villkor för teckningsoptioner

En (1) teckningsoption 2019/2020 (TO 1 B) berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6 SEK. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner 2019/2020 (TO 1 B) kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Wåhlin. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionerna.

2019-05-16

För mer information kontakta:

Pär Teike, VD, +46 73-024 06 84 eller paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl. 08.30 CET.

Cell Impact uppdaterar om preliminär omsättning för 2019

Cell Impact AB (publ) meddelar att den preliminära försäljningen för räkenskapsåret 2019 blev 11,9 MSEK.


NKC Japan lägger beställning på 2,6 MSEK

Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) lägger ytterligare en order på 2,6 MSEK för att komplettera de tidigare annonserade produktionstesterna av Cell Impacts produktionsteknik vid produktion i höga volymer (se pressmeddelande 2020-01-17).


Cell Impact och NKC Japan initierar produktionstester med order på 1,8 MSEK

Cell Impact AB (publ) och Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) initierar ett antal produktionstester för att validera uthålligheten i Cell Impacts produktionsteknik vid produktion i höga volymer.


Cell Impact deltar i handelsdelegation till Sydkorea

Cell Impact AB (publ) besöker, tillsammans med 60 svenska exportföretag, Sydkorea den 17-19 december. Delegationen omfattar företagsledare från svensk industri och arrangeras av Business Sweden. Med på resan är också Sveriges statsminister, Stefan Löfven, och SEB-bankens ordförande, Marcus Wallenberg.


Cell Impact flyttar till ny större produktionsanläggning

Cell Impact AB (publ) kommer under andra kvartalet 2020 påbörja en flytt till en större fabrikslokal i Karlskoga. Fabriken, som ligger nära de nuvarande lokalerna, gör det möjligt att bygga en väsentligt större produktionskapacitet för att öka leveransvolymerna i linje med en växande orderbok och framtida efterfrågan.


Cell Impact is moving to a new larger production facility

During the second quarter of 2020, Cell Impact AB (publ) will begin a move to larger factory premises in Karlskoga. The new location, which is close to the current premises, makes it possible to build a significantly larger production capacity to increase delivery volumes in line with a growing order book and future demand.


Cell Impact rekryterar COO

Cell Impact AB (publ) har rekryterat Tord Lätt till företagets ledningsgrupp i rollen som COO (Chief Operating Officer). Tord är 53 år och har en solid operativ bakgrund med ett stort inslag av uppbyggnad och effektivisering av industriell produktion. Han tillträder befattningen under december månad och kommer att ansvara för att utveckla och leda Cell Impacts operativa verksamhet.


Cell Impact recruits COO

Cell Impact AB (publ) has recruited Tord Lätt to the company's management team in the role of COO (Chief Operating Officer). Tord is 53 years old and has a solid operational background with a primary focus on setting up and improving efficiency in industrial manufacturing. He will take up the position in December and will be responsible for developing and managing Cell Impact's operations.


Cell Impact delårsrapport juli-september 2019

Finansiell sammanfattning tredje kvartalet

  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 3,5 mkr (2,4).
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,0 mkr (-11,7).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -9,0 mkr (-11,7).
  • Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,20 kr (-0,65).
  • Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 62,2 mkr (31,6) eller 1,37 kronor per aktie (1,49).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 85 procent (80).
  • Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 mkr (-10,9).
  • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 32,1 mkr (12,4).

Cell Impact får ny order från japanska NKC

Cell Impact AB (publ) får en order från Nakanishi Metal Works Co. Ltd (NKC) värd MSEK 2,7 för verktyg och en mindre serie flödesplattor. 


Cell Impact får genombrottsorder för serieproduktion av flödesplattor

Cell Impact AB (publ) har fått en order avseende serieproduktion och leverans av flödesplattor med start i sista kvartalet 2019 till en befintlig kund på den nordamerikanska marknaden. Det totala ordervärdet under startåret 2019 och halva 2020 uppgår till MSEK 10,4.


Cell Impact erhåller VINNOVA-finansiering för samarbete med RISE kring framtidens produktionsteknologi

Cell Impact AB (publ) har initierat ett samarbete med RISE IVF AB kring nästa generations produktionsteknologi för tillverkning av flödesplattor i metall för vätgasdrivna bränsleceller. Projektet löper över sex månader och finansieras gemensamt av Cell Impact och Vinnova.


Cell Impact receives VINNOVA funding for collaboration with RISE on future production technology

Cell Impact AB (publ) has initiated a collaboration with RISE IVF AB on the next generation of production technology for the production of metal flow plates for hydrogen-fueled fuel cells. The project runs over six months and is jointly financed by Cell Impact and Vinnova.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär